ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ, τεύχος 2

Δείτε το ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ...

p1 p2 p3 page4

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ: ΜΕΛΙΣΣΙΑ-ΝΕΑ ΠΕΝΤΕΛΗ-ΠΕΝΤΕΛΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ μηνός ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011, τεύχος 2

 

ΘΕΣΜΙΚΑ:

 • Ολοκληρώσαμε μέσα στο μήνα Φεβρουάριο τα παρακάτω που αφορούν στην εφαρμογή του Καλλικράτη. Θεσμοθετήσαμε:
 • Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου «Οργανισμός Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Δ. Πεντέλης» το οποίο ανέλαβε τις δρα- στηριότητες των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών, των ΚΑΠΗ, και του Κέντρου Κοιν. Αλληλεγγύης Δ.Μελισσίων (ΚΕΚΑ).
 • Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου «Οργaνισμός Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Πεντέλης» το οποίο και ανέλαβε τις δραστηριότητες των Ν.Π.Δ.Δ. «Πνευματικών και Πολιτιστικών μας Κέντρων και των Αθλητικών Συλλόγων.
 • Το Νομικό Πρόσωπο Δημ. Δικαίου Α’ βάθμιας Εκπαίδευσης που αναλαμβάνει Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία.
 • Το Νομικό πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Β’ βάθμιας Εκπαίδευσης που αναλαμβάνει τα Γυ- μνάσια και Λύκεια.
 • y Απεφασίσθη από το Δημοτικό Συμβούλιο η λύση και απογραφή των Κοινωφελών Επιχειρή- σεων. Κυρίαρχη θέση και πολιτική μας βούληση είναι κανένα Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου δεν λειτουργεί στο Δήμο μας. Ότι υπάρχει θα είναι Δημόσιο και θα λειτουργεί σύμφωνα με το Δημοσιονομικό Δίκαιο.
 • Ολοκληρώθηκε η εκπαίδευση των υπηρεσιών του Δήμου για την υλοποίηση του προγράμματος «Διαύγεια» και αναρτούνται ήδη οι διοικητικές μας ενέργειες (από 4/3/11) πριν την καταληκτική ημερομηνία 15/3.
 • Λειτουργεί με συνεχείς βελτιώσεις η κεντρική ιστοσελίδα του Δήμου www.penteli.gov.gr και www.penteli.gr.
 • Ορίστηκαν οι ορκωτοί λογιστές μετά το κλεί- σιμο και της τελευταίας φάσης καταμέτρησης των οικονομικών από την Επιτροπή απογραφής, για τον έλεγχο και το κλείσιμο των οικονομικών και των 3 Δημοτικών Κοινοτήτων.

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ:

y Αναμένουμε την έγκριση του ΥΠΕΣ. για προώθηση μέσω ΑΣΕΠ των προσλήψεων συμβασιούχων ορισμένου χρόνου και συμβάσεων μίσθωσης έργου.

y Προωθούμε τις ενέργειές μας για πρόσληψη προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα (εργάτες καθαριότητας, πρασίνου, καθαρίστριες).

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ:

 • Ελήφθη η 3901/10 απόφαση από το Συμβούλιο Επικρατείας (που αφορά στην αίτηση των εται- ρειών «Σκλαβενίτης»και«Μουστάκας»για την κατάργηση του ανταποδοτικού τέλους που τους είχε επιβληθεί) η οποία κρίνει παράνομες και ακυρωτέες τις 161&293/07 αποφάσεις του Δ. Συμβουλίου του τ. Δήμου Μελισσίων με τις οποίες επιβλήθηκε. Συγκεκριμένα η απόφαση ως έχει: «η απόφαση αυτή (161/2007) ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΗ και περαιτέρω είναι παράνομη και ακυρωτέα η υπ’ αριθμ. 293/2007 απόφαση Δ.Σ. του τ. Δήμου Μελισσίων».
 • Άρχισε η συγκέντρωση του τέλους 0,50€ για την Τράπεζα Γης στη Δ.Κ. Μελισσίων σε ξεχωρι- στό Κωδικό και ήδη έχουν συγκεντρωθεί 126.000€. Το ποσό που συγκεντρωνόταν για το σκοπό αυτό μέχρι τώρα, έχει δαπανηθεί σε άλλους σκοπούς.
 • Για την αξιοποίηση των εσόδων της Τράπεζας Γης, προωθούνται ενέργειες για αγορά από την Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου, του οικοπέ- δου προ της εισόδου του Κολυμβητηρίου της Δ.Κ. Μελισσίων.
 • Εκδόθηκε απόφαση του Δ.Συμβουλίου για τον ισοσκελισμό των Δημοτικών Τελών των Δ.Κ. Μελισσίων και Ν.Πεντέλης σύμφωνα με τα χα- μηλότερα της Δ.Κ.Πεντέλης.
 • Με απόφαση του Δ. Συμβουλίου, αποφασί- στηκε η απαλλαγή από τα Δημοτικά Τέλη για τους πολύτεκνους, απόρους, άτομα με ειδικές ανάγκες και η μείωση κατά 50% στους τρίτεκνους.
 • Το Φεβρουάριο παρελήφθησαν τρείς διαταγές πληρωμής εις βάρος της Δ.Κ. Μελισσίων συνολι- κού ποσού 372.500,36 € και τελικά το συνολικό ποσό των διαταγών πληρωμής Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2011, είναι 2.824.465,66€.
 • Εστάλη επιστολή στους επαγγελματίες του Δή- μου για την είσπραξη των αντίστοιχων τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων.
 • Ρυθμίζονται οι οφειλές των ασφαλιστικών ταμείων εργαζομένων (ΙΚΑ, ΤΣΜΕΔΕ κ.α.) προηγουμένων ετών.

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ:

 • Η απογραφή που έγινε σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία (β’ φάση, απογραφή κτιρίων) ολοκληρώθηκε με επιτυχία.
 • Κυκλοφοριακή Μελέτη: Είναι σε εξέλιξη η ανα- θεώρησή της και σύντομα θα έρθει στο Δ. Συμβούλιο για έγκριση.
 • Ο Δήμος σε συνεργασία με την Υπηρεσία Πολεο- δομικών Εφαρμογών εξετάζει τη Β1 φάση της πο- λεοδομικής μελέτης του Σχεδίου Πόλεως, προκειμένου να την προωθήσει για ανάρτηση μετά από απόφαση του Δ. Συμβουλίου.
 • Οι ανακατασκευές των οδών Λόντου, Βριλησ- σίων, υπόλοιπο Τσάκωνα και Μεγ. Αλεξάνδρου στη Δ.Κ.Πεντέλης έχουν συμπεριληφθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα του 2011.
 • Είναι σε εξέλιξη η μελέτη που περιλαμβάνει τις οδούς Πόντου, Ψαθά, Τζαβέλλα, Σουλίου και Πλαστήρα στη Δ. Κ. Μελισσίων.
 • Άρχισε το ξήλωμα των διαφημιστικών πινακίδων επί των λεωφόρων Πεντέλης, Καραμανλή και Παπανδρέου.
 • Είναι σε εξέλιξη η μελέτη που περιλαμβάνει την Ανάπλαση του τριγώνου Π. Τσαλδάρη, Πηγής, Ελ. Βενιζέλου της Δ.Κ.Μελισσίων.

Ολοκληρώθηκε και είναι για έγκριση στην Περιφέρεια, η μελέτη για την κατασκευή του 2ου Βρε- φονηπιακού Σταθμού της Δ.Κ.Πεντέλης στο κτίριο των πρώην κατασκηνώσεων του ΠΙΚΠΑ.

 • Η μελέτη του έργου απορροής των ομβρίων στην Καλαμβόκη, έχει ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα. Επίσης έχει ενταχθεί και το έργο αποχέτευσης περιοχής Καλλιθέας στην Πεντέλη σε συνεργασία με την ΕΥΔΑΠ.
 • Αναμένουμε από την Περιφέρεια την έκδοση απόφασης κατεδάφισης δύο κεραιών κινητής τηλεφωνίας στη Δ.Κ. Μελισσίων.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ για το 2011:

• Έργα οδοποιίας,

• Έργα αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων.

• Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων,αθλητικών χώρων και δημοτικών κτιρίων

 • Κατασκευή βρεφονηπιακού Σταθμού.

• Επισκευή – συντήρηση των παιδικών χαρών και ανακατασκευή των παιδικών χαρών στις Δ.Κ. Πεντέλης & Ν.Πεντέλης.

• Έργα ηλεκτροφωτισμού κοινόχρηστων χώρων.

Νέες Μελέτες Πολεοδομικού χαρακτήρα–Πράσινη ανάπτυξη (Φωτοβολταϊκά Λόφου Αστεροσκοπείου).

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ:

 • Βρίσκεται σε εξέλιξη ο διαγωνισμός για ορισμό αναδόχου για την αποκομιδή των οικιακών αποβλήτων και τον πλήρη καθαρισμό του προαύλιου χώρου του Κοιμητηρίου Μελισσίων.

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ:

 • Οργανώσαμε και υλοποιήσαμε τη 2η μεγάλη δενδροφύτευση νοτίως του Πύργου Δουκίσσης Πλακεντίας (Ιταλικά οχυρά) στις 20-2-2011, με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Αττικής που εξασφά- λισε ο ΣΠΑΠ.
 • Συμμετείχαμε στην 3η δενδροφύτευση του ΣΠΑΠ B/A του Παίδων Πεντέλης στις 13-3-2011

 

  • «Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΓΗΣ» ...μια δράση «χωρίς Φώτα» για μια ανάσα της Γης! Ο Δήμος μας συμμετέχει στην «ΩΡΑ ΤΗΣ ΓΗΣ» της WWF σβήνοντας τα φώτα στα Δημοτικά κτίρια και πλατείες και καλώντας όλους εσάς να σβήσετε και τα δικά σας για μια ώρα κι όχι μόνο..., το Σάββατο 24 Μαρτίου ‘11 ώρα 20:30.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ:

 • Αντιμετωπίστηκε με πλήρη επιτυχία η χιονόπτωση της 7ης, 8ης και 9ης Μαρτίου ’11 από το Δ. Πεντέλης με την εφαρμογή της σχετικής Σχεδίασης. Το Σ.Τ.Ο. (Συντονιστικό Τοπικό Όργανο), με τη διοίκηση του Δημάρχου, εγκαταστάθηκε στην προωθημένη θέση της Δ.Κ. Πεντέλης και λειτούργησε επί 24ώρου, καθ’όλο το χρόνο εξέλιξης των επιχειρήσεων αντιμετώπισης των χιονοπτώσεων.  
 • Επικαιροποιείται το Σχέδιο Αντισεισμικής Προστασίας και προγραμματίζονται ασκήσεις συναγερμού.

 

∆ΙΚΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ:

O 3-2-11 Προσφυγή κατά του Δ. Πεντέλης για εγγραφή στο βεβαιωτικό κατάλογο τελών αποχέτευσης ακαθάρτων. Η υπόθεση αναβλήθηκε.

O 9-2-11 Αίτηση ακύρωσης ενώπιον του ΣτΕ της εταιρείας OLYMPIC SPORTS κατά του Δ. Μελισ- σίων αναφορικά με τους όρους του διαγωνισμού Προμήθειας συνθετικού χλοοτάπητα για το Γήπεδο Μελισσίων. Η υπόθεση αναβλήθηκε για τις 23-2-11,πήρε νέα αναβολή για τις 16-3-11 οπότε συζητήθηκε.

Αναμένουμε απόφαση.

O 11-2-11 Δύο Αιτήσεις καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος που επισπεύδει ο Δήμος. Η πρώτη αναβλήθηκε για τις 28-1-12 και η δεύτερη ματαιώθηκε.

O 25-2-11 Συζητήθηκε ενώπιον του Προέδρου Πρωτοδικών του Πρωτοδικείου Αθηνών η από 21/2/11 αίτηση προσωρινής ρύθμισης κατάστασης (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων) υπαλλήλων κατά του Δήμου και κατά του Ν.Δ.Ι.Π. με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» με αίτημα την έκδοση προσωρινής διαταγής που να υποχρεώνει το Δήμο να αποδέχεται τις υπηρεσίες των αιτούντων ως υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου μέχρι την έκδοση απόφασης επί της αίτησής τους. Το αίτημα των αιτούντων απερρίφθη. Στις 6-4-11 η συζήτηση των ασφαλιστικών μέτρων.

O 1-3-11 Αίτηση για διόρθωση κτηματολογικής εγγραφής κατά του τ.Δήμου Μελισσίων. Ανεβλήθη.

O 2-3-11 Αγωγή κατά του τ. Δ. Μελισσίων με την οποία ζητούν να τους καταβληθεί το ποσό των 100.000€ για διαφορές αποδοχών. Η υπόθεση ματαιώθηκε.

O 8-3-11 Αίτηση ακύρωσης κατά του Δ.Μελισσίων (της υπ’αρ. 98/03 απ. Δημ.Επιτροπής), με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης δημοπρασίας για την κατασκευή του έργου:Εφαρμογή Ρυμοτομικού Σχεδίου-έργα υποδομής στην νεοενταχθήσα περιοχή 1ης Γειτονιάς. Η υπόθεση παραπέμφθηκε στο Δ. Εφετείο.

O 15-3-11 Αίτηση ακύρωσης της εταιρείας ΙΛΙΟΝ ΕΛΚΑΤ κατά του Δ.Μελισσίων (της υπ.αρ. 76/07 Δ.Επιτροπής) για την κατασκευή Κοιν.Κέντρου. Η υπόθεση παραπέμφθηκε στο Δ. Εφετείο.

O 15-3-11 Λάβαμε έκθεση ελέγχου του Σώματος Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης μετά από καταγγελία με την οποία καταγγέλλονται τα εξής:

1) Έλλειμα και πιθανή υπεξαίρεση από το ταμείο του Δ. Μελισσίων ποσού 400.000,00 €.

2) Παράνομη πρόσληψη υπαλλήλου με την υπ’ αρ. 356/3-7-07 απόφαση Δ. Συμβουλίου Δ. Μελισσίων. Ο Δήμος θα προβεί σε όλες τις κατά νόμο οριζόμενες ενέργειες.

 

ΔΑΣΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ:Με την υπ’αρ. 231- 21/11 απόφαση του Τριμελούς Δ. Πρωτοδικείου απερρίφθη η αγωγή των φερόμενων ως ιδιο- κτητών του δάσους Παπαδημητρίου, με την οποία ζητούσαν ως αποζημίωση από το Δήμο, Δημάρχους και Δ. Συμβούλους 30.000 € για δήθεν παράβαση των καθηκόντων τους και παρεμπόδιση της εκμετάλλευσης της περιουσίας τους. 

 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ:

1. Συνάντηση με την Υπουργό Παιδείας για την εφαρμογή του Καλλικράτη στα σχολεία. Η θέση του Δημάρχου είναι ότι στηρίζουμε την τήρηση της υφιστάμενης κατάστασης λειτουργίας των σχολικών μονάδων Α ́ και Β’ Βάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου και στις 3 Δ.Κ. 2. Συνάντηση με τον Δ.Σ του Ο.Σ.Κ. για την έναρξη των εργασιών κατασκευής του 2ου Δημοτικού, του 2ου Νηπιαγωγείου & του Κλειστού Γυμναστηρίου στη Δ.Κ.Πεντέλης. Οι εργασίες θα ξεκι- νήσουν μέχρι τον Σεπτέμβριο ’11.

3. Συνάντηση με τον Υφ. Περιβ/ντος για τις ενστάσεις που θα προκύψουν από την ανάρτηση των Δασικών Χαρτών στην Πεντέλη και Ν.Πεντέλη 4. Συνάντηση με τον Δ.Σ της Κτηματολόγιο ΑΕ, για την ανάρτηση των δασικών χαρτών και εισή- γησή του για έκδοση υπουργικής απόφασης ένταξης της πολεοδομημένης περιοχής της Δ. Κ. Πεντέλης που είναι στο υπό ψήφιση Γ.Π.Σ. «Πέρασε δύο (2) φορές από τον ΟΡΣΑ» στις δια- τάξεις του άρθρου 24 του του Ν. 3889/2010.

5. Στη συνάντησή του με την Υπουργό Εργασίας, για τα προγράμματα απασχόλησης τοποθετήθηκε: α. Κοινωνική Εργασία (Ο Δήμος θα προσδιορίζει δράσεις για τη συμμετοχή του). β. Τοπικά Προγράμματα Στήριξης Απασχόλησης (ΤΟΠΣΑ) εξέφρασε τις ανησυχίες του για την λειτουργικότητα των «Δημοτικών Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων» που θα υλοποι- ήσουν το πρόγραμμα.

γ. Νέα Προγράμματα ΟΑΕΔ 2011

Ο Διευθυντής του Ο.Α.Ε.Δ. διαβεβαίωσε το Δήμαρχο για: α. Τη χρηματοδότηση του προγράμματος «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» 2011. β. Οι ΑΜΕΑ μεταφέρονται από τις Δημοτικές Επιχειρήσεις, στο Δήμο.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Από το Δήμο οργανώθηκε και θα λειτουργήσει από Τρίτη 22 Μαρτίου ’11 στη Δ.Κ. Πεντέλης (πρώην Δημαρχιακό Κατάστημα) Γραφείο με επικεφαλής εξειδικευμένο Τοπογράφο-Μηχανικό της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας για να βοηθήσουμε τους πολίτες στην υποβολή των ενστάσεών τους. Παράλληλα ενημερώθηκαν τα Κ.Ε.Π. Πεντέλης και Ν.Πεντέλης για την υποδοχή των ενστάσεων.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΕΩΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΕΩΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ

Α/Α

ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΝΤΕΣ

ΠΟΣΟ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ

1

Δ. Μάστορης – Μητρογιάννης (ψεκασμοί)

49.816,00

ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΚΑΤΑΣΧΕΤ.

2

GYM PARK ΕΠΕ (όργανα Γυμναστικής)

39.889,00

ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

3

ΓΗΓΕΡΤΟΝ “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ»

734.717,16

ΑΓΩΓΗ

4

ΓΗΓΕΡΤΟΝ “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ”

1.124.550,00

ΑΓΩΓΗ

5

ΚΟΝΤΑΡΑ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ –ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ”

2.467,35

ΑΓΩΓΗ

6

ΑΦΟΙ ΣΙΔΕΡΗ Ε.Π.Ε. (καθαρισμός κτιρίων)

36.021,42

ΕΞΩΔΙΚΗ ΟΧΛΗΣΗ

7

ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΜΑΡΙΑ – ΠΟΛΥΞΕΝΗ –ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

6.000,00

ΑΓΩΓΗ

8

ΤΣΙΟΥΜΑΣ & ΤΣΙΟΥΜΑ “Δικηγορικές Αμοιβές”

20.111,96

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ

9

ΔΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ “ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ”

1.900,00

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ

10

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ “ΑΚΡΟΠΟΛ” “ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ”

2.030,00

ΑΓΩΓΗ

11

ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ – Κ/ΝΟΣ ΧΡΟΝΗΣ ΑΒΕΕ-ΒΙΟΜΗΧ. ΥΛΙΚΩΝ ΣΗΜΑΝΣΕΩΣ

1.018,64

ΑΓΩΓΗ

12

ΓΚΟΥΒΕΝΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ-

ΓΑΛΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ – ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

1.406,00

1.406,00

ΑΓΩΓΕΣ

13

ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ

210.696,33

ΑΓΩΓΗ

14

ΤΣΙΟΥΜΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

37.888,00

ΑΓΩΓΗ

15

ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ “ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ”

30.000,00

ΑΓΩΓΗ

16

ΕΥΡΥΘΜΟΣ Α.Ε. “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ”

143.247,71

ΑΓΩΓΗ

17

ΒΑΜΒΟΥΚΗΣ “ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ”

8.800,00

ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

 

ΝΕΕΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

 

 

18

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΤΗΣ Κ.Ε.Κ.Α.

254.381,14

ΑΓΩΓΗ

19

’’         ’’

111.119,22

ΑΓΩΓΗ

20

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ - ΔΙΑΚΟΣ

7.000,00

ΑΓΩΓΗ

Σ Υ Ν Ο Λ Ο

2.824.465,66 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΕΣΟΔΑ – ΕΞΟΔΑ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011: 1.030.090,11 €

ΕΣΟΔΑ

ΤΑΚΤΙΚΑ

402.535,31

ΔΕΗ

838.743,13

ΔΗΜΟΤΕΣ

53.872,53

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

168.404,46

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ

54.248,68

ΓΕΝΙΚΟ   ΣΥΝΟΛΟ   Ε Σ Ο Δ Ω Ν

1.517.804,11

ΕΞΟΔΑ

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ

533.222,53

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ (ΕΝΟΙΚΙΑ –ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ-κ.λ.π.)

591.402,60

Γ Ε Ν Ι Κ Ο Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ε Ξ Ο Δ Ω Ν

1.124.625,13

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

1.423.269,09

ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΕΣ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ)

725.679,49

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

698.589,60

 

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

 • ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ – ΚΑΨΑΛΗΣ
 • www.stergiou-kapsalis.gr / Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
 • Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ:           ΤΗΛ. 2132050000 / ΦΑΞ. 210 6132333
 • Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ: ΤΗΛ. 2132140500 / ΦΑΞ. 210 8040523
 • Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΝΤΕΛΗΣ:             ΤΗΛ. 2132140600 / ΦΑΞ. 2108041168
 • Ηλ.ταχυδρομείο: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Μάϊος 2020
ΚΥ ΔΕ ΤΡ ΤΕ ΠΕ ΠΑ ΣΑ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Επισκέψεις Ιστοχώρου

σήμερα επισκέφθηκανσήμερα επισκέφθηκαν309
από Ιούνιο 2010 επισκέφθηκαναπό Ιούνιο 2010 επισκέφθηκαν1200039

Χάρτης Ιστοχώρου

sitemap www.stergiou-kapsalis.gr Sitemap για πλοήγηση