Ανακοίνωση Αλλοδαπών

flagsΜε Υπουργική Απόφαση καθαρίστηκαν τα σημεία υποδοχής, στα οποία κατατίθενται οι αιτήσεις των πολιτών τρίτων χωρών για τη χορήγηση και την ανανέωση των αδειών διαμονής τους και επιδίδονται οι εκδιδόμενες αποφάσεις, της Διεύθυνσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης
Ημερομηνία κατά την οποία μεταφέρονται στις υπηρεσίες αυτές οι αρμοδιότητες των οικείων Δήμων ορίστηκε την 30η Σεπτεμβρίου 2013...

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

1.     Με Υπουργική Απόφαση καθαρίστηκαν τα σημεία υποδοχής, στα οποία κατατίθενται οι αιτήσεις των πολιτών τρίτων χωρών για τη χορήγηση και την ανανέωση των αδειών διαμονής τους και επιδίδονται οι εκδιδόμενες αποφάσεις, της Διεύθυνσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης

Ημερομηνία κατά την οποία μεταφέρονται στις υπηρεσίες αυτές οι αρμοδιότητες των οικείων Δήμων ορίστηκε την 30η Σεπτεμβρίου 2013.

Από την ημερομηνία αυτή οι Δήμοι παύουν να υποδέχονται πολίτες τρίτων χωρών για θέματα αδειών διαμονής.

Οι ανωτέρω υπηρεσίες, από την οριζόμενη ημερομηνία και μετά θα λειτουργούν ως υπηρεσίες μιας στάσης και αναλαμβάνουν, την αρμοδιότητα της υποδοχής και της εξυπηρέτησης των πολιτών, ημεδαπών και αλλοδαπών για τα θέματα έκδοσης αδειών διαμονής και ιδίως για:

α) την παραλαβή των αιτήσεων για τη χορήγηση ή την ανανέωση των αδειών διαμονής ή άλλων εγγράφων νόμιμης διαμονής

β) την αναζήτηση δικαιολογητικών μέσω ηλεκτρονικής διασύνδεσης, εφόσον υφίσταται τέτοια δυνατότητα, από τρίτους φορείς για τη συμπλήρωση των φακέλων των αιτήσεων

γ) την παράδοση των αδειών διαμονής, καθώς και των σχετικών απορριπτικών ή ανακλητικών αποφάσεων

δ) την παραλαβή αιτήσεων εργοδοτών για τη μετάκληση αλλοδαπού εργατικού δυναμικού

ε) την παροχή πληροφοριών αναφορικά με τις διαδικασίες, τα δικαιολογητικά και τις προϋποθέσεις που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία για την έκδοση ή την ανανέωση άδειας διαμονής, καθώς και για τη μετάκληση αλλοδαπού εργατικού δυναμικού

στ) την παροχή πληροφοριών σχετικά με την πορεία εξέτασης των φακέλων και

ζ) την είσπραξη υπέρ του Δημοσίου των προβλεπόμενων από την ισχύουσα νομοθεσία τελών και παραβόλων.

Ο Δήμος Πεντέλης θα εξυπηρετείται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Βορείου και Ανατολικού Τομέα - Ψαρών 19 - Παλλήνη.

2.   To Υπουργείο Εσωτερικών με έγγραφό του καλεί τους Δήμους της χώρας να διενεργήσουν εγγραφές στα δημοτολόγια των αλλοδαπών αλλά των ανήλικων τέκνων τους, των οποίων οι αποφάσεις κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μέχρι και τις 15/11/2012.

 

 

Το Τμήμα αλλοδαπών

του Δήμου Πεντέλης