Απολογισμός Δημάρχου Πεντέλης Δημήτρη Στεργίου - Καψάλη για τα Πεπραγμένα έτους 2012

penteli_mayor.DIM.STERGIOU-KAPSALIS_9532Ο Απολογισμός του Δημάρχου Πεντέλης Δημήτρη Στεργίου - Καψάλη για τα πεπραγμένα της Διοίκησης του Δήμου έτους 2012:

 

 

 

 

ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 2012

Συμπολίτισσες Συμπολίτες,

Με την ολοκλήρωση της σύστασης και της λειτουργίας του νέου Καλλικρατικού Δήμου Πεντέλης που πετύχαμε την πρώτη χρονιά της θητείας μας το 2011 και για την οποία απολογηθήκαμε πέρσι, είμαστε εδώ σήμερα για τον απολογισμό της δεύτερης χρονιάς της θητείας μας το 2012.

Το 2012 λειτουργήσαμε με στόχευση:

-Την ολοκλήρωση του οικονομικού και λειτουργικού νοικοκυρέματος του Δήμου.

-Την εξασφάλιση άριστης καθημερινότητας και λειτουργικότητας που να σέβεται τον πολίτη που υπηρετούμε.

-Την παροχή υπηρεσιών που σέβονται τον πολίτη τη δύσκολη περίοδο που περνάμε.

-Την στήριξη του δικαιώματος του εργαζομένου για εργασία.

-Τη στήριξη της οικογένειας, της εκπαίδευσης, του αθλητισμού, του πολιτισμού και του πολίτη στις πόλεις μας.

Στη διαδικασία αυτή λειτουργήσαμε και πάλι με βάση τις κυρίαρχες και απαράβατες αρχές της διοίκησής μας και του προγράμματός μας, πυλώνες των οποίων αποτελούν:

-Η Aνεξαρτησία του Συνδυασμού μας.

-Η Λιτότητα στη διοίκηση.

-Το Δίκαιο και η Αξιοκρατία στη λειτουργία μας.

-Η Διαφάνεια και η Εντιμότητα.

-Η Εργατικότητα.

-Η Αγάπη μας για τον Άνθρωπο και το Περιβάλλον.

-Η πειθαρχημένη, ιεραρχημένη και στοχευμένη λειτουργία με Έλεγχο και Διαδικασίες.

Το νοικοκύρεμα του Δήμου στη λειτουργία, στα οικονομικά η εξάλειψη κάθε σπατάλης, αδιαφάνειας, παρανομίας.

Η στήριξη μιας καλοκουρντισμένης καθημερινής λειτουργικότητας με βάση την νομιμότητα και με προτεραιότητα τον πολίτη που υπηρετούμε.

 

Αγαπητοί συμπολίτες,

Στη συνέχεια και προκειμένου να οδηγηθούμε στα κύρια συμπεράσματα του Απολογισμού μας θα σας παρουσιάσουμε το έργο της δεύτερης χρονιάς της διοίκησής μας κατά διεύθυνση, Δημοτική Κοινότητα και Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, όπως αυτό υλοποιήθηκε, πάντοτε στα χνάρια μιας καλοσχεδιασμένης στρατηγικής για το καλό του τόπου μας και των ανθρώπων του, τη δύσκολη περίοδο που περνάμε.

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Συνεχίσαμε να λειτουργούμε το Δήμο με βάση ένα βελτιωμένο σύστημα λειτουργίας και εσωτερικού ελέγχου που θεσπίσαμε από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε τη διοίκηση.

Δελτίο της καθημερινής μας συντονιστικής σύσκεψης αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου για την άμεση ενημέρωσή σας.

Η λειτουργία μας εξελίσσεται με βάση μία μελετημένη στοχοποίηση η οποία και επιτρέπει να υπάρχουν άμεσα μετρήσιμα αποτελέσματα. Στοχοποίηση η οποία ελέγχεται καθημερινά, συμπληρώνεται και τροποποιείται με   χρονικό ορίζοντα ανάλογα με τις δυνατότητές μας και τις ευρύτερες καταστάσεις που διαμορφώνονται.

Η Διεύθυνση Διοικητικού κατά τμήμα και αρμοδιότητα εξασφάλισε:

-Τη στελέχωση των Διευθύνσεων και των Τμημάτων του Δήμου σύμφωνα με το οργανόγραμμα.

-Οργάνωσε και λειτούργησε το ηλεκτρονικό πρωτόκολλο και το ηλεκτρονικό ληξιαρχείο και στήριξε τις διαδικασίες λειτουργίας των αποφαντικών οργάνων του Δήμου.

-Εξασφάλισε την ένταξη του Δήμου στο Εθνικό Δημοτολόγιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

-Αντιμετώπισε όλες τις δικαστικές διεκδικήσεις, στηρίζοντας τα συμφέροντα του Δήμου, σε πλήρη καθημερινή συνεργασία με τον Νομικό Σύμβουλο του Δημάρχου και τους εντεταλμένους κατά περίπτωση δικηγόρους από την Οικονομική Επιτροπή.

-Εξασφάλισε την καθημερινή επικοινωνία με τον πολίτη την επίλυση των άμεσων και τρεχουσών θεμάτων του.

 

Η Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών

Αγγελική Κούκουνα

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Κατά το έτος 2012 εξασφάλισε τις προμήθειες - δαπάνες:

Α/Α

ΤΟΜΕΑΣ

ΑΞΙΑ σε €

ΠΟΣΟΣΤΟ

%

1

Μηχανοργάνωση

38.794,17

1,89 %

2

Πολιτική Προστασία

75.323,56

3,67 %

3

Υποδομές – Συντηρήσεις

1.111.716,90

54,26 %

4

Εκπαίδευση Προσωπικού

20.316,80

0,99 %

5

Διοικητικές Εφαρμογές

172.812,81

23,36 %

6

Καύσιμα - Λιπαντικά

478.494,40

23,36 %

7

Προσωπικό: Γάλατα-Είδη Ατ. Προστ.

152.387,13

7,44 %

 

ΣΥΝΟΛΟ

2.048.754,70

100 %

 

α. Μηχανογραφικών εφαρμογών. Σύνολο δαπάνης: Τριάντα οκτώ χιλιάδες επτακόσια ενενήντα τέσσερα ευρώ και δέκα επτά λεπτά.   (38.794,17€).

β. Πολιτικής Προστασίας. Σύνολο δαπάνης: Εβδομήντα πέντε χιλιάδες τριακόσια είκοσι τρία ευρώ και πενήντα έξι λεπτά (75.323,56€).

γ. Συντήρησης Υποδομών Πόλης. Σύνολο δαπάνης: Ένα εκατομμύριο εκατόν έντεκα χιλιάδες επτακόσια δέκα έξι ευρώ και ενενήντα λεπτά. (1.111.716,90€).

δ. Για εκπαίδευση προσωπικού του Δήμου (Σεμινάρια και ημερίδες εκπαίδευσης) - Τεχνικός   Ασφαλείας και Γιατρός Ασφαλείας. Σύνολο δαπάνης: Είκοσι χιλιάδες τριακόσια δέκα έξι ευρώ και ογδόντα λεπτά (20.316,80€).

ε. Για προμήθεια γάλακτος και προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας του προσωπικού. Σύνολο δαπάνης: Εκατόν πενήντα δύο χιλιάδες τριακόσια ογδόντα επτά ευρώ και δέκα τρία λεπτά. (152.387,13€).

στ. Για διοικητικές λειτουργίες Δήμου (Μαγνητοφώνηση Συμβουλίων, Φωτοτυπικά, Κλείσιμο Κοινωφελών Επιχειρήσεων κ.ά.). Σύνολο δαπάνης: Εκατόν εβδομήντα δύο χιλιάδες οκτακόσια δώδεκα ευρώ και ογδόντα ένα λεπτά (172.812,81€).

Βρίσκεται σε εξέλιξη διεθνής διαγωνισμός προμήθειας για το 2013 καυσίμων-λιπαντικών και ειδών ατομικής προστασίας εργαζομένων του Δήμου. Σύνολο δαπάνης: Τετρακόσιες εβδομήντα οκτώ χιλιάδες τετρακόσια ενενήντα τέσσερα ευρώ και σαράντα λεπτά. (478.494,40€).

 

ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ

Α. Π Ε Π Ρ Α Γ Μ Ε Ν Α

A/A

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

01

ΒΕΒΑΙΩΘΗΚΑΝ   ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΧΡΗΣΗΣ 2012 ΚΑΙ ΠΟΕ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 403.594,37 €. ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΤΑ 31% ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ €125.120,41

02

ΡΥΘΜΙΣΤΗΚΑΝ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 112.139,91 €.

Β.   ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

Το Δημοτικό Συμβούλιο του τέως Δήμου Μελισσίων με την με αρ. 184/2008 απόφασή του ενέκρινε την ανάκληση της χρέωσης της δαπάνης των παρόδιων ιδιοκτητών των οδών Παπαναστασίου και Κρήτης για την κατασκευή αγωγού αποχέτευσης ακαθάρτων στις παραπάνω οδούς, διότι όλο το κόστος κατασκευής του έργου είχε συγχρηματοδοτηθεί με πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικούς πόρους, μέσω του ΠΕΠ. Αττικής 2000-2006, την επιστροφή των εισπραχθέντων χρημάτων σε όσους τα κατέβαλλαν στο ταμείο του Δήμου και ψήφισε την διάθεση ποσού 131.635,00€.

Για το σκοπό αυτό με την με αρ. 130/2010 το Δημοτικό Συμβούλιο του τέως Δήμου Μελισσίων, ενέκρινε τη λήψη δανείου ποσού 130.000,00€, απόφαση που δεν εκτελέστηκε.

Σε εκτέλεση της 184/2008 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του τέως Δήμου έως την 31-12-2010, από το συνολικό ποσό των 131.635,00€ επεστράφησαν συνολικά 31.712,84 € σε ορισμένους μόνο από τους παρόδιους ιδιοκτήτες παρά τη σχετική έγγραφη ενημέρωση από το Υπ. Οικονομίας, Ανταγωστικότητας και Ναυτιλίας ότι θα προβεί σε ισόποση δημοσιονομική διόρθωση.

Επειδή δεν τηρήθηκαν οι προθεσμίες που είχαν ζητηθεί με το παραπάνω από τον τέως Δήμο Μελισσίων, το Υπουργείο προχώρησε στη δημοσιονομική διόρθωση για ποσό 99.320,53€, για το λόγο ότι το κόστος του έργου είχε καταβληθεί από τους ιδιοκτήτες.

Για τη διευθέτηση του θέματος σήμερα, θα πρέπει να καθοριστεί νέα τιμή μονάδος για τη χρέωση του αγωγού και να γίνει εκ νέου υπολογισμός της δαπάνης όλων των παρόδιων ιδιοκτητών και αυτών που δεν είχαν εισπράξει τα ποσά ως αχρεωστήτως καταβληθέντα και αυτών που δεν χρεώθηκαν, αλλά και αυτών για τους οποίους έγινε η επιστροφή.

 

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Α. Π Ε Π Ρ Α Γ Μ Ε Ν Α

1.Εγκρίθηκε ο συμψηφισμός των παλαιών υποχρεώσεων του Δήμου προς τους προμηθευτές με τις μελλοντικές επιχορηγήσεις του Δήμου και έγινε η εκταμίευση της επιχορήγησης ποσού τεσσάρων εκατομμυρίων εννιακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων διακοσίων ενενήντα έξι ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτών (4.993.296,98) και ενταλματοποίηση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων για εξόφλησή τους στους προμηθευτές προηγουμένων ετών.

Το ποσό που εκταμιεύτηκε ανά Δημοτική Κοινότητα είναι το εξής:

 

Δ.Κ.

ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ

Δ.Κ.

ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Δ.Κ.

Ν.ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ

Ληξιπρόθεσμες

Υποχρεώσεις

3.922.928,02

517.440,95

309.296,11

4.993.296,98

Μείον

Εξοφληθείσες

3.551.131,15

454.900,97

190.789,83

4.196.821,95

Υπόλοιπο

31-7-2013

371.796,87

62.539,98

118.506,28

552.843,13

*ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΕΧΕΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΘΕΙ ΤΟ 83,47% ΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ.

 

2.Αγοράστηκε το οικόπεδο έναντι του Κολυμβητηρίου της Δημοτικής Κοινότητας Μελισσίων αξιοποιώντας το Τέλος Πρασίνου 0,50 που εισπράττεται από το Δήμο μας.

ΠΟΣΟ ΑΓΟΡΑΣ

ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ

ΕΞΟΦΛΗΜΕΝΟ

ΠΟΣΟ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ

31-8-2013

1.328.680,00

1.016.180,00

312.500,00

 

*3. Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι κανένα ένταλμα δεν έχει επιστραφεί από την αρμόδια για τον οικονομικό έλεγχο του Δήμου μας Επίτροπο.

ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΟΥ

Α.   Π Ε Π Ρ Α Γ Μ Ε Ν Α

Α/Α

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

01

ΕΞΟΦΛΗΣΕΙΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΕΝΤΟΣ 60 ΗΜΕΡΩΝ ΛΟΓΩ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΣ 90 ΗΜΕΡΩΝ ΛΟΓΩ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ . ΕΚΔΟΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ   ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ .

02

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΥΟ (2) ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΩΝ ΩΣ ΑΠΟΘΕΜΑ.

03

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΔΟΣΕΩΝ

04

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ.

Γενικές Παρατηρήσεις:

α. Τηρήθηκε πιστά η εντολή του Υπουργείου Εσωτερικών για πληρωμή των τρεχουσών υποχρεώσεων του Δήμου σε εξήντα (60) ημέρες.

β. Μεταφέρθηκε για το 2013 το ποσό των ΠΟΕ έτους 2012 το οποίο ανέρχεται στο ποσό των έξι εκατομμυρίων τετρακοσίων τριάντα ενός χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι πέντε ευρώ και πενήντα λεπτών (6.431.425,50€) που αντιπροσωπεύει κατά κύριο λόγο τα ληξιπρόθεσμα χρέη μέχρι 31-12-2010 της Δημοτικής Κοινότητας Μελισσίων.

γ. Η μείωση των τακτικών εσόδων το 2012 σε σχέση με το 2011 και το 2010 φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

Δ.Κ.

ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ

Δ.Κ. ΝΕΑΣ

ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Δ.Κ.

ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ

2010

2011

2012

8.455.027,99

2.929.326,20

1.806.422,53

13.190.776,72

12.471.876,87

10.329.267,69

Μείωση το 2012 σε σχέση με το 2010 ποσού δύο εκατομμυρίων οκτακοσίων εξήντα μίας χιλιάδων πεντακοσίων εννέα ευρώ και τριών λεπτών. (2.861,509,03€).

 

δ.   Μείωση μισθοδοσίας του προσωπικού σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

ΕΤΟΣ

ΑΜΟΙΒΕΣ + ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ

2010

7.441.759,70

 

2011

6.673.115,12

-10,32%

2012

5.678.113,11

-14,91%

2010-

2012

Μείωση 1.763.646,59

25,23%

ε. Έγινε η πλήρης αξιοποίηση του πράσινου τέλους (0,50) των πολιτών της Δημοτικής Κοινότητας Μελισσίων με την αγορά οικοπέδου προ του κολυμβητηρίου της Δημοτικής Κοινότητας Μελισσίων, η εξόφληση του οποίου ολοκληρώνεται τον Ιανουάριο του 2014. (Υπόλοιπο οφειλής 312.500,00€).

στ. Εξοφλήσαμε σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων και κατασχετηρίων ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της Δημοτικής Κοινότητας Μελισσίων ύψους διακοσίων ογδόντα χιλιάδων τριακοσίων σαράντα τεσσάρων ευρώ και είκοσι επτά λεπτών (280.344,27€), όπως αναλυτικά παρατηρείται στον παρακάτω πίνακα:

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

ΠΟΣΟ

ΤΟΚΟΙ + ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

ΤΕΡΚΑΤ Α.Ε.

87.399,99

5.995,94

ΑΛΥΣΟΣ ΑΤΕ

89.205,76

14.490,24

GYM PARK ΕΠΕ

31.418,38

2.240,21

ΜΑΣΤΟΡΗΣ- ΜΗΤΡΟ-

ΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

 

41.650,00

 

7.943,75

ΣΥΝΟΛΑ

249.674,13

30.670,14

(και η κάλυψη των ανωτέρω ποσών παραμένει σε εκκρεμότητα μέχρι σήμερα για το Δήμο Πεντέλης) και λοιπές ληξιπρόθεσμες οφειλές που υπήρχαν στη Δημοτική Κοινότητα Μελισσίων μέχρι 31-10-2010 και εξοφλήθηκαν το 2011 και το 2012 συνολικού ύψους ενός εκατομμυρίου διακοσίων σαράντα οκτώ χιλιάδων ευρώ (1.248.000,00€) ως εξής:

Το 2011 εξοφλήθηκαν συνολικά χίλια εκατόν είκοσι οκτώ (1.128) τιμολόγια που αφορούσαν σε διακόσιους είκοσι τρεις (223) προμηθευτές.

Το 2012 εξοφλήθηκαν συνολικά εννιακόσια πενήντα δύο (952) τιμολόγια που αφορούσαν σε εκατόν ογδόντα έξι (186) προμηθευτές.

ζ. Παραλάβαμε χρέη φόρων και ασφαλιστικών ταμείων των Κοινωφελών Επιχειρήσεων της Δημοτικής Κοινότητας Μελισσίων όπως παρακάτω (ανά Δημοτική Επιχείρηση).

 

Δ.Κ. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ

Δ.Κ.

ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Δ.Κ.

Ν.ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ 

Κοινωφελείς

Επιχειρήσεις

Δ.Ο.Υ.

ΙΚΑ

 

 

 

ΚΕΚΑ

118.887,66

166.556,09

 

 

285.443,75

Κ.Ε.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

 

85.683,02

 

34.602,73

 

 

 

120.240,75

ΟΕΔΜ

427.121,63

32.403,09

 

 

459.524,72

ΚΕΝΑΔΜ

19.262,79

890,24

 

 

20.153,03

ΔΑΕΜ

 

63.066,05

 

 

63.066,05

ΣΥΝΟΛΟ

650.910,10

297.518,20

948.428,30

 

τα οποία και αποπληρώνουμε σύμφωνα με την με αριθμό 25969/19 Ιουλ. 2013 Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών με θέμα: «Συμψηφισμός οφειλών δήμων προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία » και στην παρ. 11 αναγράφεται: Συμψηφίζεται ποσό κύριας οφειλής α)650.910,10€ προς το Ελληνικό Δημόσιο και β) 297.518,20€ προς το ΙΚΑ Τοπικό Υποκατάστημα Αμαρουσίου, του Δήμου Πεντέλης Ν. Αττικής, ήτοι συνολικό ποσό 948.428,30 €, με τα συνολικά προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 3756/2009 (Α΄53) έσοδά του. Ως εκ τούτου δεν αποδίδονται σε αυτόν:

ΕΤΟΣ

ΔΟΣΗ

ΠΟΣΟ

2013

Ε΄

281.186,22€ {482.033,53€- (40.169,46€Χ 5)}

2014

ΣΤ΄

428.033,53 €

2015

Ζ΄

185.208,55€

Ο Δήμος Πεντέλης εφόσον δεν πραγματοποιηθεί άλλος συμψηφισμός, θα λάβει το ποσό των 296.824,98 € ως υπόλοιπο της Ζ΄ δόσης έτους 2015 ενώ η τελευταία Η΄ δόση έτους 2016 θα αποδοθεί κανονικά.

Εξ’ άλλου, με συμπληρωματική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου υποβλήθηκαν για ρύθμιση και οι ακόλουθες υποχρεώσεις προς Δ.Ο.Υ. και Ι.Κ.Α.

Δ.Α.Ε.Μ.: προς Δ.Ο.Υ. : 23.494,81 €

Κ.Ε. Πολιτισμού: προς Ι.Κ.Α. 54.470,46 €.

Για τις επιχειρήσεις αυτές εκδόθηκε ήδη απόφαση συμψηφισμού τους με τις μελλοντικές χορηγήσεις των ΚΑΠ. Έτσι η τελική εικόνα συμψηφισμού των υποχρεώσεων των Κοινωφελών Επιχειρήσεων προς Δ.Ο.Υ. και Ι.Κ.Α. διαμορφώνεται, μέχρι στιγμής (εκκρεμεί η διενέργεια τακτικού ελέγχου) ως εξής: 

Δ.Κ. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ 

Δ.Κ.

ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Δ.Κ.

Ν.ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ 

Κοινωφελείς

Επιχειρήσεις

Δ.Ο.Υ.

ΙΚΑ

 

 

 

ΚΕΚΑ

118.887,66

166.556,09

 

 

285.443,75

Κ.Ε.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

 

85.683,02

 

89.073,19

 

 

 

174.756,21

ΟΕΔΜ

427.121,63

32.403,09

 

 

459.524,72

ΚΕΝΑΔΜ

19.262,79

890,24

 

 

20.153,03

ΔΑΕΜ

23.498,81

63.066,05

 

 

86.560,86

ΣΥΝΟΛΟ

674.449,91

351.988,66

1.026.438,57

η. Και το 2012 συνεχίζεται να υπάρχει σοβαρή οικονομική επιβάρυνση για το Δήμο, αποτέλεσμα κακοδιαχείρισης στην πλειονότητά της της προηγούμενης διοίκησης της Δημοτικής Κοινότητας Μελισσίων η οποία επιβαρύνει το Δήμο με παλιές και νέες ακάλυπτες υποχρεώσεις, όπως παρακάτω:

α/α

ΔΗΜΟΤΙΚΗ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΟΦΕΙΛΗΣ

ΠΟΣΟ

ΟΦΕΙΛΗΣ

1

Μελισσίων

Δόθηκαν χρήματα από το ταμείο του τέως Δήμου

Μελισσίων στη ΔΕΤΕΜ χωρίς διαδικασίες.

(Είναι σε εκκρεμότητα)

104.196,05€

2

Μελισσίων

Δεν καταβλήθηκαν για το διάστημα από τον

Ιούλιο του έτους 2009 έως και το Δεκέμβριο του έτους 2010 τα ενοίκια που όφειλε ο Δήμος στο Κλη-

ροδότημα Καλαμβόκη για να εκπληρωθούν                 οι υποχρεώσεις του σύμφωνα με τη θέληση του

διαθέτη. Τα χρήματα δόθηκαν στο Κληροδότημα                               από τα 5.000.000,00 των ληξιπρόθεσμων και τα αποπληρώνει ο Δήμος.

89.958,44€

3

Μελισσίων

Δεν κατατέθηκε ποτέ φορολογική δήλωση (2002-                       2010) για το Κληροδότημα Καλαμβόκη με                           αποτέλεσμα σήμερα να έχει χρέος προς την

αρμόδια Δ.Ο.Υ. προσαυξημένο με πρόστιμα             (144.327,86). Ρυθμίστηκε η πληρωμή του

χρέους με δόσεις για μία 4ετία από τα έσοδα του Κληροδοτήματος με την με αρ. 192/2013

Απόφαση του Δ.Σ. Πεντέλης.

144.327,86€

4

Μελισσίων

Με Αποφάσεις     του το Διοικητικό Εφετείο

Αθηνών αναγκάζει το Δήμο Πεντέλης να εξο-

φλήσει τα ποσά των 300.000,00€,

των 199.200,00 € και των 60.800,00€ στην

εταιρεία ΓΗΓΕΡΤΟΝ για την κατασκευή του                         Κλειστού Γυμναστηρίου Μελισσίων   ποσά τα             οποία αν και ο τέως Δήμος Μελισσίων είχε λά-               βει ως επιχορήγηση από τις αρμόδιες Υπηρεσίες                           δεν τα διέθεσε για αυτό το   σκοπό.

Τα ποσά αυτά θα καταβληθούν έντοκα.

Ο Δήμος εξόφλησε και τα ποσά αυτά από το

ποσό των 5.000.000,00€ που έλαβε για τις ληξι-

πρόθεσμες υποχρεώσεις του αλλά τώρα καλεί-

ται να πληρώσει και το ποσό για τόκους

εκπρόθεσμης καταβολής (73.750,00 με επιτό-

κιο 6% 116.770,00 με επιτόκιο 9,5% για το

ποσό των 300.000,00€, 78.710,00€ με επιτόκιο

9,5 % και 54.127,00 € με επιτόκιο 6,5% για

το ποσό των 199.200,00€ και 22.278,00 € με

επιτόκιο 9,5% και 15.371,00 με επιτόκιο 6,5%)

για το ποσό των 60.800,00€.

300.000,00 +

73.750,00 τόκος

με επιτόκιο 6%

116.770,00 τόκος

με επιτόκιο 9,5%

 

199.200,00 +

78.710,00 τόκος

με επιτόκιο 9,5%

54.127,00 τόκος

με επιτόκιο 6,5%

 

60.800,00 +8.710,00 22.278,00 τόκος

με επιτόκιο 9,5%

15.371,00 τόκος

με επιτόκιο 6,5%

5

Μελισσίων

Για το έργο Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Δ.Κ.

Μελισσίων για την Αναβάθμιση Προσβασιμό-

μότητας ΑΜΕΑ η εισπραχθείσα από τον τέως

Δήμο Μελισσίων επιχορήγηση ποσού

137.399,99 € εισπράχθηκε αλλά δεν αποδόθηκε

στην εταιρεία ΤΕΡΚΑΤ. Ο Δήμος εξόφλησε και

το ποσό αυτό από το ποσό των 5.000.000,00

που έλαβε για τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις.

137.399,99 € από

το οποίο για το

ποσό των

87.399,99 € έχει

γίνει κατάσχεση

& επιδικάστηκαν

τόκοι και δικα-

στικά έξοδα

5.995,54€

6

Μελισσίων

Για το έργο Ανακατασκευή Διάφορων Οδών                             οφείλεται στην εταιρεία ΑΛΥΣΟΣ Α.Τ.Ε.                       υπόλοιπο αποπληρωμής του έργου 232.969,01€. Ο Δήμος εξόφλησε από ιδίους πόρους και μετά

από κατάσχεση του αναδόχου το ποσό των

89.205,7€ και τους τόκους που επιδόθηκαν

14.490,24€. Σήμερα καλούμαστε να εξοφλήσου-

με το ποσό των 232.969,01 € που προσπαθούμε

να εντάξουμε στα ληξιπρόθεσμα.

232.969,01 €

επί πλέον για

89.205,76 € έχει

εκδοθεί κατασχε-

τήριο και επιδι-

κάστηκαν τόκοι

& δικαστικά

έξοδα 14.490,24€

7.

Μελισσίων

Οφειλές της ΔΑΕΜ προς την Δ.Ο.Υ.

Αμαρουσίου

23.494,81€

8

Μελισσίων

Οφειλές της Κ.Ε. Πολιτισμού προς το ΙΚΑ

54.470,46€

9

Μελισσίων

Ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις των Παιδικών

Σταθμών και ΚΑΠΗ και ΟΚΠΑ μέχρι

30/09/2012.

204.621,05€

Έχει εξοφληθεί

το ποσό των

12.799,93

Υπόλοιπο

191.821,12€

10

Μελισσίων

Τα ετήσια τοκοχρεωλύσια που επιβαρύνεται ο

Δήμος για την αποπληρωμή σύναψης δανείου

από την Δημοτική Κοινότητα Μελισσίων ποσού

πέντε εκατομμυρίων ευρώ (5.000.000,00€) της προηγούμενης διοίκησης με σκοπό την αποπλη-

ρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών.

285.000,00€

11

Μελισσίων

Αίτημα για αποζημίωση πολίτη λόγω τραυμα-

τισμού του σε στάση στην οδό Βαλτετσίου

(Δικαστική Διεκδίκηση).

20.000,00€

12

Ν.Πεντέλης

Οφειλή στο ΤΣΜΕΔΕ λόγω εκχώρησης ενέχυ-

ρου του εργολήπτη Δ.Γιαννακόπουλου που

αφορά στην εξόφληση του 1ου Λογαριασμού του

έργου: Δασική Οδοποιΐα και Δασοπροστασία

-Καθαρισμός και Εξομάλυνση Δασικών Οδών –

Κατασκευή πυροφυλακίου. (Δικαστική

Διεκδίκηση). 2013

76.409,07€

13

Ν. Πεντέλης

Χρέος ΟΚΠΑ στη ΔΗΚΕΝΕΠ (Θα αποδοθεί)

24.477,00€

14.

ΣΥΝΟΛΟ

Νέων οικονομικών εκκρεμοτήτων μέχρι

τώρα.

2.149.463,28

(με επιτόκιο

6%) ή

2.223.973,28

(με επιτόκιο

9,5%)

θ. Έξοδα φιλοφρονήσεων Δήμου το έτος 2012: μηδέν (0) ευρώ.

ι. Οικονομική προοπτική του Δήμου.

(1). Με βάση τη σταθερή μας θέση για νοικοκύρεμα των οικονομικών του Δήμου και κυρίως της Δημοτικής Κοινότητας Μελισσίων όπου η κακοδιαχείριση σε συνδυασμό με τη σύσταση και λειτουργία επτά (7) κοινωφελών επιχειρήσεων [πέντε (5) Κ.Ε. στη Δημοτική Κοινότητα Μελισσίων, μία (1) στη Δημοτική Κοινότητα Ν. Πεντέλης και μία (1) στη Δημοτική Κοινότητα Πεντέλης (1) η οποία έχει εκκαθαριστεί και έχει διαλυθεί] και μίας (1) ανώνυμης εταιρείας που καταργήσαμε, οδήγησαν το Δήμο σε χαοτική οικονομική και λειτουργική κατάσταση. Συμμαζέψαμε τα οικονομικά του Δήμου και σήμερα ξέρουμε-με όσα ξέρουμε μέχρι εδώ- ότι χρωστάμε:

ΑΙΤΙΑ ΟΦΕΙΛΗΣ-ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ

ΑΞΙΑ ΟΦΕΙΛΗΣ

ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΑ/

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΑ

Ληξιπρόθεσμες Οφειλές Δ.Κ. Μελισσίων

τέως Δήμος Μελισσίων

3.922.928

3.922.928

Ληξιπρόθεσμες Οφειλές Δ.Κ. Πεντέλης

τέως Δήμος Πεντέλης

517.440

4.440.368

Ληξιπρόθεσμες Οφειλές Δ.Κ. Ν. Πεντέλης

τέως Δήμος Ν. Πεντέλης 

309.296

4.749.664

Ληξιπρόθεσμες Οφειλές Δ. Πεντέλης

243.632

4.993.296

Φόροι- Ασφαλιστικές Εισφορές των 5

Κοινωφελών Επιχ/σεων του τέως

Δήμου Μελισσίων

948.428

5.941.724

Οφειλές προς προμηθευτές/ τρίτους

των πέντε Κοινωφελών Επιχειρήσεων

του τέως Δ. Μελισσίων

1.000.000,00*

6.941.724

Κληροδότημα Καλαμβόκη- Οφειλή Δ.Ο.Υ.

του τέως Δήμου Μελισσίων

144. 327

7.086.051

ΓΗΓΕΡΤΟΝ- Μη απόδοση Επιχορήγησης/

Οφειλής του τέως Δήμου Μελισσίων

Τόκοι υπερημερίας

734.738

7.820,789

Οφειλές προς Παιδικούς Σταθμούς/ΚΑΠΗ/

ΟΚΠΑ του τέως Δήμου Μελισσίων

418.021

8.238.810

ΑΛΥΣΟΣ-Οφειλή Ανακατασκευής

Διαφόρων Οδών από τον τέως Δήμο

Μελισσίων- Τόκοι και δικαστικά έξοδα

336.664

8.575.474

ΤΕΡΚΑΤ- Μη απόδοση επιχορήγησης/

Οφειλής από τον τέως Δήμο Μελισσίων

143.395

8.718.869

Κληροδότημα Καλαμβόκη για απόδοση-

πληρωμή ενοικίων στο Κληροδότημα από

τον τέως Δήμο Μελισσίων

 

 

89.958

 

 

8.808.827

ΔΕΤΕΜ- Έλλειμμα ταμείου του τέως

Δήμου Μελισσίων

 

104.196

 

8.913.023

ΤΣΜΕΔΕ- Οφειλή του τέως Δήμου

Ν.Πεντέλης

 

76.409

 

8.989.432

ΔΑΕΜ-Οφειλές προς Δ.Ο.Υ. του τέως

Δήμου Μελισσίων

 

23.494

 

9.012.926

Κ.Ε. Πολιτισμού Οφειλή προς ΙΚΑ του

τέως Δήμου Μελισσίων

54.470

9.067.396

Οφειλές ΟΚΠΑ προς ΔΗΚΕΝΕΠ +

Αποζημίωση Πολίτη

44.477

9.111.873

Τοκοχρεωλύσιο Δανείου € 5.000.000,00 του

τέως Δήμου Μελισσίων

285.000

9.396.873

ΣΥΝΟΛΟ

9.396.873

Υπόλοιπο/ Δάνειο του τέως Δήμου

Μελισσίων

3.974.523

ΣΥΝΟΛΟ

13.371.396*

*Εκτίμηση

Σημείωση: Κατά του Δήμου έχουν ασκηθεί αγωγές εργαζομένων, για το ποσό των € 2.440.000,00 περίπου (Δ.Κ. Μελισσίων: 2.257.100,00, Δ.Κ. Νέας Πεντέλης: 167.200,00, Δ. Κ. Πεντέλης: 15.700,00) εκ των οποίων ποσό € 1.689.000,00 περίπου αφορά το Δήμο για το επίδομα εξομάλυνσης (176,00 ευρώ) του τέως Δήμου Μελισσίων, ενώ τα υπόλοιπα ποσού € 751.000,00 περίπου αφορούν κοινωφελείς επιχειρήσεις οι οποίες ευρίσκονται στο στάδιο της εκκαθάρισης. Εκτιμάται, ότι οι αγωγές αυτές των κοινωφελών επιχειρήσεων θα ευδοκιμήσουν υπέρ των εργαζομένων κατά το ποσό ευρώ 751.000,00€ περίπου.

 

(α).Το ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων εννιακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων διακοσίων ενενήντα έξι ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτών (4.993.296,98) ως ληξιπρόθεσμες οφειλές που αντιστοιχούν ανά Δημοτική Κοινότητα ως εξής:

Δ.Κ. Μελισσίων: 3.922.928,02

Δ.Κ. Πεντέλης:      517.440,95

Δ.Κ. Ν. Πεντέλης:  309.296,11

(β). Το ποσό του ενός εκατομμυρίου είκοσι έξι χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα οκτώ ευρώ και πενήντα επτά λεπτών (1.026.438,57) που αφορά σε χρέη για φόρους και ασφαλιστικές εισφορές, των Κοινωφελών Επιχειρήσεων της Δημοτικής Κοινότητας Μελισσίων, μέχρι στιγμής, διότι εκκρεμούν οι τακτικοί φορολογικοί έλεγχοι, από τους οποίους θα προκύψουν, κατά πάσα πιθανότητα, πρόσθετες υποχρεώσεις, και οι οποίες θ’ αποπληρωθούν με την παρακράτηση της τακτικής επιχορήγησης του Δήμου Πεντέλης ως εξής:

2013: 281.186,22 €

2014: 482.033,53€

2015: 185.208,55€

Ήδη τα παρακρατούμενα τεσσάρων (4) δόσεων ποσού σαράντα χιλιάδων εκατόν ενενήντα έξι ευρώ και σαράντα έξι λεπτών (40.196,46€) έκαστη ήτοι συνολικά εκατόν εξήντα χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα επτά ευρώ και ογδόντα τεσσάρων λεπτών (160.677,84€) δεσμεύτηκαν για την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων Δ.Ο.Υ. και ΙΚΑ των Κοινωφελών Επιχειρήσεων της Δημοτικής Κοινότητας Μελισσίων.

Στις παρακρατήσεις θα πρέπει να προστεθεί και το ποσό των εβδομήντα επτά χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα πέντε ευρώ και είκοσι επτά λεπτών (77.965,27€), που προέκυψε από τις πρόσθετες υποχρεώσεις της ΔΑΕΜ και της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού.

(γ).Τους τόκους για:

τις 300.000,00 € (Επιτόκιο 6% 73.750,00 Επιτόκιο 9,5% 116.770,00)

τις 199.200,00 € (Επιτόκιο 6,5% 54.127,00 Επιτόκιο 9,5% 78.710,00)

τις 60.800,00 € (Επιτόκιο 6,5% 15.371,00 Επιτόκιο 9,5% 22.278,00)

στην εταιρεία ΓΗΓΕΡΤΟΝ για την κατασκευή του Κλειστού Γυμναστηρίου της Δημοτικής Κοινότητας Μελισσίων. Το ποσό των 300.000,00€ που διετέθη στον πρώην Δήμο Μελισσίων, δεν αποδόθηκε για το σκοπό που διατέθηκε. {Το ποσό των 560.000,00 € (σύνολο των 3 ανωτέρω ποσών) εκταμιεύτηκε από τα ληξιπρόθεσμα}.

(δ).Το ποσό των 137.399,99 € (για τα 87.399,99 € έχει γίνει κατάσχεση) και τόκοι και δικαστικά έξοδα ποσού 5.995,54€ στην εταιρεία ΤΕΡΚΑΤ για το έργο Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Δ.Κ. Μελισσίων για την Αναβάθμιση Προσβασιμότητας ΑΜΕΑ. Το ποσό έχει εξοφληθεί ως εξής: Πενήντα χιλιάδες ευρώ (50.000,00) από τα ληξιπρόθεσμα και το ποσό των ογδόντα επτά χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και ενενήντα εννιά λεπτών (87.399,99€) από κατάσχεση μαζί με το ποσό των 5.995,54€ (Δικαστικά έξοδα).

(ε). Για τα 89.205,76 € έχει γίνει κατάσχεση και τόκοι και δικαστικά έξοδα ποσού 14.490,24€ στην εταιρεία ΑΛΥΣΣΟΣ για το έργο Ανακατασκευή Διάφορων Οδών της Δ.Κ. Μελισσίων. Υπόλοιπο οφειλής 232.969,01€ προς την εταιρεία ΑΛΥΣΣΟΣ.

(στ).Το ποσό των 89.958,44€ για την μη καταβολή των ενοικίων για το Κληροδότημα Καλαμβόκη της Δημοτικής Κοινότητας Μελισσίων για το διάστημα από τον Ιούλιο του έτους 2009 έως και το Δεκέμβριο του έτους 2010 που εκταμιεύτηκαν από τα ληξιπρόθεσμα για το Κληροδότημα.

(ζ). Το ποσό των 144.327,86€ φόροι εισοδήματος και πρόστιμα λόγω μη υποβολής φορολογικών δηλώσεων για το Κληροδότημα Καλαμβόκη από τον τέως Δήμο Μελισσίων. (Θα καλυφθεί από τα έσοδα του Κληροδοτήματος για μία 4ετία).

(η). Απαίτηση από το ΤΣΜΕΔΕ ποσού 76.409,07€ για το έργο Δασική Οδοποιΐα και Δασοπροστασία-Καθαρισμός και Εξομάλυνση Δασικών Οδών – Κατασκευή πυροφυλακίου της τέως Κοινότητας Ν. Πεντέλης. (Σε εξέλιξη δικαστική διαδικασία).

(θ).Το ποσό των 20.000,00€ ως απαίτηση αποζημίωσης πολίτη σε στάση στη Δημοτική Κοινότητα Μελισσίων. (Σε εξέλιξη δικαστική διαδικασία).

(ι).Το ποσό των 26.000,00€ ως χρέος του ΟΚΠΑ στη ΔΗΚΕΝΕΠ. (Θα το καταβάλλει ο Δήμος).

(ια).Το ποσό των 104.000,00€ ως εκκρεμότητα από το Ταμείο του τέως Δήμου Μελισσίων προς τη ΔΕΤΕΜ χωρίς διαδικασίες.

(ιβ). Από σύνολο Πράξεων της Επιτρόπου ποσού 96.999,50 ευρώ που παραλάβαμε από την προηγούμενη διοίκηση, μετά από νέες επανυποβολές και τεκμηριώσεις από τις υπηρεσίες του Δήμου, τα Χ.Ε. (Χρηματικά Εντάλματα) εγκρίθηκαν και παρέμεινε σε εκκρεμότητα μόνο μία (1) Πράξη ποσού 2.152,50 ευρώ.

(ιγ). Τα τιμολόγια που δεν μπορούν να ενταλματοποιηθούν και να εκκαθαρισθούν λόγω μη τήρησης διαδικασιών εκκαθάρισης ή λόγω έλλειψης δικαιολογητικών, ανέρχονται στο ποσό των 138.335,63   ευρώ και αφορούν την περίοδο μέχρι 31/12/2010. Εξ αυτών, ποσό 94.780,03 ευρώ αφορούν στη Δ.Κ. Μελισσίων και   ποσό 43.555,60 ευρώ στη Δ.Κ. Νέας Πεντέλης.

(ιδ). Τα ετήσια τοκοχρεωλύσια που επιβαρύνεται ο Δήμος για την αποπληρωμή σύναψης δανείου ποσού πέντε εκατομμυρίων ευρώ (5.000.000,00€) των προηγούμενων διοικήσεων με σκοπό την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών ανέρχονται στο ποσό των   διακοσίων ογδόντα πέντε χιλιάδων ευρώ (285.000,00€) και αποπληρώνονται το 2030.

(ιε). Ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις των Παιδικών Σταθμών και ΚΑΠΗ και ΟΚΠΑ ανέρχονται στο ποσό των τετρακοσίων δέκα οκτώ χιλιάδων είκοσι ενός ευρώ και πέντε λεπτών (418.021,05)€. Αφορά στις Δημοτικές Κοινότητες Μελισσίων και Νέας Πεντέλης.

Γενικό σύνολο υποχρεώσεων προηγούμενων Διοικήσεων: €8.396.873,00

Δάνειο Δ.Κ. Μελισσίων 5.000.000,00€ (Υπόλοιπο κεφαλαίου) 3.974.523,86.

Σύνολο: 12.371.396, 86 κατ’ εκτίμηση.

Υπόψιν ότι οι Κοινωφελείς Επιχειρήσεις και η ΑΝΜΕΠ βρίσκονται στην τελική φάση λύσης και εκκαθάρισής τους και εκτιμώμενο χρέος που θα κληθεί να αντιμετωπίσει από τις πρώτες ενδείξεις ο Δήμος, φέρεται στο ποσό να είναι του ενός εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000,00€). 

Η Διευθύντρια των Οικονομικών Υπηρεσιών

Βασιλική Καπετσώνη

β. Με την οικονομική κατάσταση όπως αυτή σας παρουσιάστηκε και προκειμένου να μην μετακυληθούν τα οικονομικά βάρη που η προηγούμενη Δημοτική Αρχή της Δημοτικής Κοινότητας Μελισσίων επιβάρυνε στους δημότες, θα συνεχίσουμε να λειτουργούμε οικονομικά όπως πάντα με βάση τις αρχές μας, Διαδικασίες, Λιτότητα στην εξουσία, Εργατικότητα, καμία Σπατάλη, Έρευνα αγοράς για το Καλύτερο και το Φθηνότερο.

γ. Σταθερή μας θέση η αξιοποίηση του 0,50 των πολιτών για αγορά γης και η απόδοσή της σε πράσινο στους πολίτες, χωρίς άλλες επενδυτικές αξιοποιήσεις της εντός του οικιστικού ιστού της Δημοτικής Κοινότητας Μελισσίων.

Στον τομέα αυτόν:

Αγοράσαμε και σύντομα εξοφλούμε το οικόπεδο προ του Κολυμβητηρίου της Δημοτικής Κοινότητας Μελισσίων.

Αποφασίσαμε την απαλλοτρίωση οικοπέδου στο Ο.Τ. 196 του 1ου-6ου Δημοτικού Σχολείου Μελισσίων για να το αποδώσουμε στα σχολεία μας.

Σχεδιάζουμε και άμεσα στη νέα μας θητεία, εφόσον μας εμπιστευθείτε, θα υλοποιήσουμε την αγορά της Πλατείας Πόγκα, θέμα που τόσα χρόνια ταλαιπωρεί την πόλη των Μελισσίων και για την αγορά της οποίας το δάνειο που πάρθηκε, δεν αξιοποιήθηκε για το σκοπό αυτό.

δ. Έλεγχοι- Δικαστικές Έρευνες για κακοδιαχείριση σε εξέλιξη

1.Ολοκληρώθηκε από το Α.Τ. Μελισσίων και το Πταισματοδικείο Αμαρουσίου η προκαταρκτική εξέταση για την καταγγελία των Καθηγητών του Πολιτιστικού Κέντρου Μελισσίων σχετικά με τις ακάλυπτες επιταγές που έλαβαν από την προηγούμενη διοίκηση. 

2.Ολοκληρώνεται έλεγχος από τους Επιθεωρητές του Υπουργείου Οικονομικών μετά την καταγγελία των συμβούλων του Δήμου Μελισσίων σχετικά με τα όσα κατήγγειλε ο Ταμίας του Δήμου για τον πρώην Δήμαρχο Μελισσίων.  

3.Μετά από την Γνωστοποίηση Έκθεσης Επιθεώρησης ελέγχου του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημοσίας Διοίκησης, ολοκληρώθηκε από το Πταισματοδικείο Αμαρουσίου η προκαταρκτική εξέταση σχετικά με την υπόθεση των αλλοδαπών και τα όσα καταγγέλλουν για τον υπάλληλο Φυλακτό Στράτο. 

4.Διενεργείται έλεγχος από το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημοσίας Διοίκησης σχετικά με την υπογραφή Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Νομαρχίας Αθηνών και του Δήμου Νέας Πεντέλης με θέμα «Συντήρηση Αναδασώσεων Πεντελικού Όρους» προϋπολογισμού 100.000,00 ευρώ. 

5.Το ΣΔΟΕ ζήτησε εξηγήσεις από τη Διοίκηση της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού για την παραλαβή και καταχώρηση στα βιβλία της επιχείρησης 21 εικονικών τιμολογίων χρήσεως του 2010 από την εταιρεία ΣΑΝΤΙΚΟΣ ΑΚΤΕΕ συνολικής αξίας 30.003,00 ευρώ. 

6.Διενεργείται από την υπηρεσία Προκαταρκτική εξέταση σχετικά με την λειτουργία του Κοιμητηρίου Μελισσίων από το 2005 έως και σήμερα.

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Έργα εξ ιδίων πόρων, ΣΑΤΑ κ.λ.π. που η σχεδίασή τους ολοκληρώθηκε το 2012 και έχουν ήδη υλοποιηθεί:

 

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑ 

ΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΡΩ 

ΜΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

1

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 (Ολοκληρώθηκε)

80.000,09

 

 

 

 

 

 

43.411,71

 

 

 

 

 

 

7.205,73

Αριθμός συνδέσεων ανά Δημ. Κοινότητα

Μελίσσια 19

Ν.Πεντέλη 14

Πεντέλη 13

2

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΟΜΑΔΑ Α (Ολοκληρώθηκε)

77.999,22

 

 

 

 

 

 

 

 

44.036,34

 

 

 

 

 

 

 

 

42.987,10

Δ.Κ. Πεντέλης Οδοί Καμπού-ρογλου και Στεφανίας

Δ.Κ. Μελισσίων

Λ.Βύρωνα-Εθν.

Μακαρίου-παρ. Ζ. Πηγής- Εμπ. Ναυτιλίας

3

ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 3ΗΣ 4ΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ Δ.Κ. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ (Ολοκληρώθηκε)

255.000,00

 

 

 

120.857,97

 

 

 

105.854,27

 

Δημοτική Κοινότητα Μελισσίων

4

ΕΚΣΚΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΔΩΝ ΣΤΗ Δ.Κ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ (Ολοκληρώθηκε)

1.230,00

 

 

 

 

 

1.094,70

 

 

 

 

 

1.094,70

 

Δημοτική Κοινότητα Πεντέλης

5

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΟΠΗΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΛΠ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ (Ολοκληρώθηκε)

 

6.642,00

 

 

 

 

 

4.797,00

 

 

 

 

 

4.797,00

 

 

Δημοτική Κοινότητα Μελισσίων

6

ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ   (Ολοκληρώθηκε)

 

6.765,00

 

 

 

 

 

4.182,00

 

 

 

 

 

4.182,00

Δ.Κ.Μελισσίων

Ιπποκράτους

Δ.Κ.Ν.Πεντέλης

Π.Γιαλούρου

Αγ. Σκέπης

Φιλικών

Δ.Κ. Πεντέλης

Βασ. Παύλου

7

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡ. ΚΑΛΙΣΙΩΝ & ΘΗΣΕΩΣ –ΠΛ.ΜΠΟΥΡΜΠΑΧΤΙ-ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΤΗΣ Δ.Κ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ (ολοκληρ.)

 

4.059,00

 

 

 

3.690,00

 

 

 

3.690,00

 

Δημοτική Κοινότητα Πεντέλης

8

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ Δ.Κ.ΠΕΝΤΕΛΗΣ (Ολοκληρώθηκε)

6.642,00

 

 

 

 

5.904,00

 

 

 

 

0

 

 

Δημοτική Κοινότητα Πεντέλης

9

ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ ΣΤΟΝ ΑΓΩΓΟ ΟΜΒΡΙΩΝ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Γ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ ΤΗΣ Δ.Κ.ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (Ολοκληρώθηκε)

7.195,50

 

 

 

 

 

 

 

7.134,00

 

 

 

 

 

 

 

7.134,00

 

 

Δημοτική Κοινότητα Πεντέλης

Θεομηνία

10

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΡΑΝΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ (ΠΡΟΣ ΑΓ.ΠΕΤΡΟ) ΤΗΣ Δ.Κ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ (Ολοκληρώθηκε)

3.690,00

 

 

 

 

 

3.567,00

 

 

 

 

 

3.567,00

 

Δημοτική Κοινότητα Πεντέλης

Θεομηνία

11

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΝΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΚΑΛΙΣΣΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ (Ολοκληρώθηκε)

 

7.195,00

 

 

 

 

 

 

7.134,00

 

 

 

 

 

7.134,00

 

 

Δημοτική Κοινότητα Πεντέλης

Θεομηνία

12

ΣΗΜΕΙΑΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ – ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΕΡΓΟ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ Κ. ΤΣΙΜΠΡΙΚΙΔΗ (Ολοκληρώθηκε)

6.369,00

 

 

 

 

 

 

6.150,00

 

 

 

 

 

 

6.150,00

Δημοτική Κοινότητα Μελισσίων

Θεομηνία

13

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 (ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΡΥΣΤΑΛΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ) (Ολοκληρώθηκε)

46.200,03

 

 

 

 

 

 

 

 

46.200,03

 

 

 

 

 

 

 

 

32.498,79

Δημοτική Κοινότητα Πεντέλης

 

ΣΥΝΟΛΟ

508.986,84

298.158,75

226.294,59

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΡΓΑ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

1

2ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

95.000,00€

ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΟΙΝΩΝ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

2

ΕΡΓΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΡΙΩΝ Β΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Ολοκληρώθηκαν) 

104.163,40 

ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Β΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

3

ΕΡΓΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ

ΚΤΙΡΙΩΝ Α’ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Ολοκληρώθηκαν)

98.831,36

ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Α΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 • ·               ΕΡΓΟ ΟΜΒΡΙΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ

 

Το έργο των ομβρίων για τα Μελίσσια ξεκίνησε το Φθινόπωρο του 2007. Είχε εγκριθεί από την Νομαρχία πίστωση τεσσάρων εκατομμυρίων ευρώ (4.000.000,00€) και είχε υπογραφεί προγραμματική σύμβαση μεταξύ της τότε Νομαρχίας και του τότε πρώην Δήμου Μελισσίων. Ο προϋπολογισμός του έργου έφθασε τελικά στα πέντε εκατομμύρια πεντακόσια τριάντα τρία ευρώ και πενήντα λεπτά (5.533.500,00€) αλλά επειδή ο Δήμος επιχείρησε κατά παράβαση, της Προγραμματικής Σύμβασης, να αναθέσει το έργο με «κλειστή» διαδικασία, αντί της «ανοικτής» που προέβλεπε η σύμβαση, η Νομαρχία αφαίρεσε το έργο από το Δήμο, το δημοπράτησε η ίδια με ανοιχτή διαδικασία και το ανέθεσε με έκπτωση πενήντα οκτώ τοις εκατό (58%). Με την έκπτωση αυτή, όπως είχε δεσμευτεί στο Δημοτικό Συμβούλιο η εκπρόσωπος της Νομαρχίας, δημοπρατήθηκε και υλοποιείται σήμερα η κατασκευή του υπόλοιπου δικτύου για την αντιπλημμυρική κάλυψη της πόλης.


 • ΕΡΓΑ ΑΠΟ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 

ü Τοποθετήθηκαν είκοσι (20) χιλιόμετρα οπτικές ίνες.

ü Αλλάχθηκαν εκατόν πενήντα (150) ΚΑΦΑΟ του ΟΤΕ.

ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΠΡΟΩΘΗΘΗΚΑΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:

 • ΘΗΣΕΑΣ

Κέντρο Πρόνοιας – Αλληλεγγύης και Ενημέρωσης της Δημοτικής Κοινότητας Πεντέλης (σε εξέλιξη). Ολοκληρώνεται σύντομα εντός του έτους εξασφαλίζοντας τη χρηματοδότησή του από το σχετικό πρόγραμμα. Επενδύθηκε ποσό εντός του έτους 2012 εβδομήντα πέντε χιλιάδων εκατόν εβδομήντα τεσσάρων ευρώ και έξι λεπτών (75.174,06). Μέχρι σήμερα για την υλοποίηση του έργου έχει πιστοποιηθεί το ποσό των πεντακοσίων εβδομήντα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα εννέα ευρώ και τριάντα δύο λεπτών (578.889, 32€).

 • Γ΄ ΚΠΣ - ΠΔΕ

Κατασκευή Κέντρου Πρόνοιας Μελισσίων (ολοκληρώθηκε). Επενδύσαμε εντός του έτους 2012 ποσό σαράντα τριών χιλιάδων διακοσίων πενήντα τριών ευρώ και πενήντα επτά λεπτών (43.253,57€) που εξασφαλίσαμε από Π.Δ.Ε. και συνολικά επενδύσαμε 1.050,000 ευρω για την ολοκλήρωση του έργου που κόστισε δύο εκατομμύρια τριακόσιες τριάντα μία χιλιάδες επτακόσια σαράντα ευρώ και σαράντα τέσσερα λεπτά. (2.331.740,44 €).

 • ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ

Ι. Είναι σε εξέλιξη η υλοποίηση της πράξης Εξοικονόμηση ενέργειας Μελισσίων του Δήμου Πεντέλης αφορά τα κτίρια του 2ου Δημοτικού Σχολείου Μελισσίων- 1ου Γυμνασίου Μελισσίων-1ου Παιδικού Σταθμού Μελισσίων- Ενετάχθη για χρηματοδότηση στο πρόγραμμα προϋπολογισμού εξακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα εννέα ευρώ και δέκα έξι λεπτών (667.979,16€). (ΚΑΠΕ).

ΙΙ. Επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Πεντέλης και στο 1ο Νηπιαγωγείο Πεντέλης - Ενετάχθη για χρηματοδότηση στο πρόγραμμα προϋπολογισμού τριακοσίων ενενήντα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων τριάντα εννέα ευρώ και είκοσι δύο λεπτών (398.339,22€). (ΕΠΠΕΡΑΑ).

 

 • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για την ανάθεση και εκτέλεση: 1. Της εργασίας γεωτεχνικής έρευνας για το έργο: Κατασκευή ΚΑΠΗ στο Ο.Τ. Γ291 της Δ.Κ. Μελισσίων 2. Την ανάθεση των υπηρεσιών εξειδικευμένου σύμβουλου σε θέματα βιοκλιματικού σχεδιασμού & σε θέματα ενεργειακού σχεδιασμού για την εκπόνηση Μελετών για την κατασκευή βρεφονηπιακού σταθμού στην οδό Αλεξανδρουπόλεως στη Δημοτική Κοινότητα Μελισσίων (τα σχεδία της αρχ/κης μελέτης εγκρίθηκαν από το συμβούλιο αρχιτεκτονικού έλεγχου της πολεοδομίας).

 

 • ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΩΘΗΣΑΜΕ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ.

Έχουμε υποβάλλει για έγκριση και χρηματοδότηση τις παρακάτω προτάσεις στο:

 

 • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΕΠΠΕΡΑΑ».

Επεμβάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση και πιλοτική αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ), προϋπολογισμού 1.401.053,78€ που περιλαμβάνει το 1ο-6ο και το 2ο Δημοτικά Σχολεία Μελισσίων, το Κρυστάλλειο Δημοτικό Σχολείο Πεντέλης και το 1ο Γυμνάσιο Μελισσίων. (Λήψη απόφασης αρ. πρωτ. 150/2012). 

 • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013» 

Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού στο Ο.Τ. Γ290 της Δημοτικής Κοινότητας Μελισσίων του Δήμου Πεντέλης. Προϋπολογισμού 2.540.000,00 €. (Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης 101/2013).

Ανάπλαση Οδού Πόντου- Ψαθά. Προϋπολογισμού 1.100.000,00€ (Λήψη απόφασης πρότασης 62/2012).

Δημοπρατήσαμε τα παρακάτω έργα:

ΕΡΓΟ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Α.Μ. 15/2013Τ.Υ.

(Αναδείχθηκε εργολήπτης το έργο σύντομα θα ολοκληρωθεί).

 

36.000,00

Έκπτωση 51%

αξία έργου

17.640,10€

 

ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΑΓ. ΣΙΛΑ ΚΑΙ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΗΣ Δ. Κ. ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΛΕΞ. ΔΙΑΚΟΥ ΤΗΣ Δ. Κ. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ.(Αναδείχθηκε ο εργολήπτης).

64.000,00

Έκπτωση 54%

αξία έργου

29.440,00

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Α. Οδοί Δημ. Κοινότητα Μελισσίων: Μ. Φίλιππα (από Π. Γρηγορίου έως Β. Ρώτα)-Σ. Πέτρουλα (από Ελ. Λαμπέτη έως Β. Ρώτα) – Άννα Συνοδινού (από Δ. Χόρν έως Μ. Φιλίππα)- Αλ Μινωτή (από Σωτ. Πέτρουλα έως Αλεξανδρουπόλεως )- Δ. Χόρν (από Αν. Συνοδινού έως Κ. Κουν) – Κ. Κουν (από Δ. Χορν έως Μ. Φιλίππα)- Κ. Κουν (από Μ. Φιλίππα έως Σ. Πέτρουλα)- Σαράφη (από Τσιγάντε από Σουκάκου)- Σαράφη (από Σουκάκου έως Πρ. Χρυσούπολης)- Πρ. Αλεξανδρουπόλεως (από Αλεξανδρουπόλεως έως Σαράφη)-Ν. Σουκάκου (από Αλεξανδρουπόλεως έως Σαράφη)- Αλεξανδρουπόλεως (από Αλ.Μινωτή έως Πεσόντος εν Κύπρο 1974 Χαρ. Γλαρέντζου) – Εφέσου- Δημ. Κοινότητα Πεντέλης: Νιόβης- Κ. Κρυστάλλη- Ιάσονος – Δημ. Κοινότητα Ν. Πεντέλης Αμφικτιονιών.

Β. Κατασκευή κρασπέδων στις οδούς Εφέσου (Δ.Κ. Μελισσίων)- Νιόβης και Κρυστάλλη (Δ.Κ. Πεντέλης) και Αμφικτιονιών (Δ.Κ.Ν. Πεντέλης).

Γ. Κατασκευή σκαλιών στην οδό Τερψιθέας (Δ.Κ. Ν. Πεντέλης).

(Διεξήχθη η δημοπρασία, σε εξέλιξη η διαδικασία ανάδειξης εργολήπτη).

350.000,00

έκπτωση

53,81%

αξία έργου

161.655,00

 

Επίσης βρισκόμαστε σε διαδικασίες με το Δήμο Παλλήνης για την υπογραφή προγραμματικής σύμβασης για την κατάθεση πρότασης στο ΕΣΠΑ, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί το έργο Αποχέτευσης της περιοχής Καλλιθέας της Δ.Κ. Πεντέλης.

Προωθήσαμε ενέργειες που ολοκληρώθηκαν ήδη εντός του 2013 για την ένταξη του Δήμου στο «Σύμφωνο των Δημάρχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (Η σχετική Χάρτα υπεγράφη από το Δήμαρχο την 24η Ιουνίου 2013 στις Βρυξέλλες).

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Τ.Υ.

ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

 


Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΠΟΛΗΣ

Ο απολογισμός της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Πολεοδομίας & Λειτουργιών Πόλης, για το έτος 2012 είναι ο κάτωθι:

1.Το τμήμα Περιβάλλοντος διενήργησε τα παρακάτω:

 • Παρακολούθηση κυκλοφοριακής μελέτης Δημοτικής Κοινότητας Μελισσίων – Σύσταση Κυκλοφοριακής Επιτροπής – Εισήγηση και Διαβίβαση εισήγησης στα αρμόδια όργανα για τροποποιήσεις.
 • Διαδικασίες αδειοδότησης Εργοστασίου αεριοποίησης υπολειμμάτων ξύλου.
 • Αδειοδότηση κατασκευής οδού Σουβαλιώτου. (Δ.Κ. Πεντέλης – Ν. Πεντέλης).
  • Καθαίρεση αγωγού Λάκκα Ρήγα – Προώθηση διαδικασίας εγκρίσεων – Υδραυλική και Περιβαλλοντική μελέτη (Α.Μ. 09/2012, 10/2012)
  • Σύνταξη και υλοποίηση των παρακάτω μελετών:
  • Οικολογική αποκατάσταση των καμένων εκτάσεων του Πεντελικού Όρους εντός διοικητικών ορίων Δήμου Πεντέλης (Α.Μ. 01/2012) 
  • Σημειακές παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο στις Δ.Κ. Μελισσίων, Νέας Πεντέλης και Πεντέλης (Α.Μ. 04/2012, 12/2012, 20/2012) 
  • Σύνταξη όρων και προϋποθέσεων για την κατασκευή και επισκευή πεζοδρομίων και κρασπέδων έμπροσθεν ιδιοκτησιών από δημότες στις Δ.Κ. Μελισσίων, Νέας Πεντέλης και Πεντέλης. 
  • Επαναδιαγραμμίσεις πεζοδιαβάσεων και οδοστρώματος στις Δ.Κ. Μελισσίων, Νέας Πεντέλης και Πεντέλης (Α.Μ. 08/2012) 
  • Τοποθέτηση σήμανσης στάθμευσης οχημάτων μόνιμων κατοίκων επί των οδών Ιπποκράτους, Φειδίου, Πραξιτέλους και Ζαΐμη στη Δ.Κ. Μελισσίων (Α.Μ. 15/2012) 
  • Προώθηση μελέτης και διαδικασιών για την τοποθέτηση φωτεινού σηματοδότη στον κόμβο Κ. Καραμανλή – 17ης Νοέμβρη της Δ.Κ. Μελισσίων (Α.Μ. 19/2012) 
  • Μελέτη μέτρων ανάσχεσης ταχύτητας στην οδό Στρατ. Παπάγου στη Δ.Κ. Μελισσίων (Α.Μ. 24/2012) 
  • Υλοποίηση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και τοποθέτηση κατακόρυφης σήμανσης στο οδικό δίκτυο των Δ.Κ. Μελισσίων, Νέας Πεντέλης και Πεντέλης (Α.Μ. 11/2012, 13/2012, 16/2012). 
 1. Το τμήμα Λειτουργιών Πόλης διενήργησε τα παρακάτω:
 • Έκδοση 38 αδειών λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος
 • Έκδοση 12 αδειών μουσικής σε Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος
 • Έκδοση 6 αδειών άσκησης επαγγέλματος
 • Έκδοση 4 αδειών μίσθωσης περιπτέρου
 • Δόθησαν άδειες για 21χλμ. δικτύου οπτικών ινών

3.Το τμήμα Πολεοδομίας διενήργησε τα παρακάτω:

 • Ένταξη στο σχέδιο 3ης και 4ης Γειτονιάς – Εκδίκαση (55) από (75) υποβληθείσων ενστάσεων από την υπηρεσία.
 • Ένταξη στο σχέδιο περιοχής ανατολικά της οδού 25ης Μαρτίου (Δ.Κ. Ν. Πεντέλης) – Διαδικασίες αποδοχής γεωλογικής μελέτης.
 • Κεραίες Κινητής Τηλεφωνίας – (15) Αυτοψίες και (60) Ενέργειες προς τις αρμόδιες αρχές για έλεγχο νομιμότητας (ΕΕΤΤ, ΕΑΕ, ΥΔΟΜ Δήμου Αγ. Παρασκευής, Περιφέρεια Αττικής) - Κατεδάφιση τριών (3) παρανόμων κεραιών κινητής τηλεφωνίας.
 • Κτηματολόγιο Πεντέλης και Ν. Πεντέλης – Υποβολή (43) ενστάσεων για τα ακίνητα του Δήμου.
 • Γήπεδο Ποδοσφαίρου Δ.Κ. Ν. Πεντέλης – Ενέργειες αδειοδότησης ανακατασκευής.
 • Προώθηση διαδικασίας καθορισμού ορίων μεταξύ του Δήμου Πεντέλης και του Δήμου Γέρακα Παλλήνης.
 • Προώθηση στο ΥΠΕΚΑ του θέματος έγκρισης του Γ.Π.Σ. Πεντέλης και της επαναφοράς σε ισχύ της επέκτασης του Σχεδίου Γεωργοκτηνοτρόφων.
 • Εξέταση των προοπτικών του ΦΕΚ της χρηματοδότησης της μελέτης μεταφοράς των πυλώνων καλωδίων υψηλής τάσης στην Νέα Πεντέλη.
 • Συνεχίστηκαν και προωθήθηκαν οι διαπραγματεύσεις για την υπογραφή σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας με το Δήμο Αγίας Παρασκευής σε πολεοδομία, η οποία και τελικά υπεγράφη εντός του έτους 2013.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΜΕΛΕΤΕΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2012

1

15/2012

Τοποθέτηση σήμανσης στάθμευσης οχημάτων μόνιμων κατοίκων επί των οδών Ιπποκράτους, Φειδίου, Πραξιτέλους και Ζαΐμη στη Δ.Κ. Μελισσίων

2

24/2012

Μελέτη μέτρων ανάσχεσης ταχύτητας στην οδό Στρατ. Παπάγου στη Δ.Κ. Μελισσίων

3

09/2012 και 10/2012

Καθαίρεση αγωγού Λάκκα Ρήγα – Προώθηση διαδικασίας εγκρίσεων – Υδραυλική και Περιβαλλοντική μελέτη

Βεβαιώνεται η ακρίβεια των στοιχείων της Διεύθυνσης

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΞΑΝΘΑΚΟΣ

 


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ- ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΠΡΑΣΙΝΟΥ

 

-                Προώθηση ενεργειών για την ενεργειακή αναβάθμιση όλων των σχολικών κτιρίων.

-                Υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης στο πλαίσιο σχετικής πρόσκλησης του ΕΠΠΕΡΑΑ που αφορά στο Σχεδιασμό και την Προμήθεια Εξοπλισμού για την Διαλογή στην Πηγή Οργανικού Κλάσματος Απορριμμάτων.

-                Αναδιοργάνωση του συστήματος συλλογής ανακυκλώσιμων και βιολογικών αποβλήτων με βάση την αρχή «Διαλογή στην Πηγή».

-Εξασφάλιση του Συντονισμού και του Ελέγχου των λειτουργιών και των τριών Δημοτικών Κοινοτήτων στα θέματα Συντήρησης υποδομών πόλης, κτιριακών εγκαταστάσεων, Καθαριότητας, Πρασίνου, Ανακύκλωσης, Αθλητικών και εκπαιδευτικών χώρων.

Χειρισμό των θεμάτων Πολιτικής Προστασίας σε συνεργασία με τις Δημοτικές Κοινότητες, το Εθελοντικό Κλιμάκιο Πολιτικής Προστασίας και τους λοιπούς φορείς για αντιμετώπιση των χιονοπτώσεων, των πυρκαϊών, των πλημμυρών και των λοιπών εκτάκτων αναγκών.

Διεκπεραιώθηκαν τρεις χιλιάδες εξήντα τέσσερα (3.064) αιτήματα πολιτών που έγιναν στο Γραφείο Δημότη.

-Έλεγχος λειτουργίας του Κοιμητηρίου.

 

Βεβαιώνεται η ακρίβεια των στοιχείων της Διεύθυνσης:

 

Ο Διευθυντής

Διοικητικής Υποστήριξης Καθαριότητας & Πρασίνου

Χριστίδης Αναστάσιος

 


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Παραχθέν έργο το έτος 2012

1. Ανάπτυξη νέας δημοτικής ιστοσελίδας, καθημερινές αναρτήσεις και ηλεκτρονική επικοινωνία με τον πολίτη.

2.Καθημερινή διερεύνηση αναρτήσεων Εγκυκλίων, ΚΥΑ, Υπουργικών Αποφάσεων που αφορούν τους ΟΤΑ και ενημέρωση όλων των αρμοδίων υπηρεσιών και ΝΠΔΔ.

3.Επισκευές εξοπλισμού στις αίθουσες πληροφορικής Πεντέλης, 1ο-6ο Δημοτικό Μελισσίων, 2ο Δημοτικό Μελισσίων, 2ο Γυμνάσιο Μελισσίων. Επισκευές εξοπλισμού και μηχανογραφική υποστήριξη σε γραφεία Διευθυντών και δασκάλων όλων των Δημοτικών Κοινοτήτων.

4.Μηνιαία διερεύνηση των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων (πλην εκείνων που αφορούν σε Τεχνικά Έργα) που αποστέλλονται από τα αρμόδια υπουργεία και σχετική εισήγηση.

5.Εποπτεία, συντονισμός και πιστή εφαρμογή του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», από όλες τις Υπηρεσίες του Δήμου.

 

Στόχοι και Προοπτικές

 1. Ενίσχυση ηλεκτρονικής επικοινωνίας με τον Πολίτη
 2. Ηλεκτρονική διακυβέρνηση στις λειτουργίες του Δήμου, των ΝΠΔΔ και στην επικοινωνία με τους Φορείς Κεντρικής Κυβέρνησης, κ.λ.π.
 3. Εκπαίδευση χρηστών Η/Υ στις νέες λειτουργίες και ηλεκτρονικές διαδικασίες
 4. Υποστήριξη βέλτιστης λειτουργίας του Δήμου με ηλεκτρονικά μέσα
 5. Επιτυχής συντονισμός & υλοποίηση Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης για το 2013 και Σχεδιασμός για το 2014
 6. Αναδιοργάνωση υπηρεσιακών ηλεκτρονικών διαδικασιών
 7. Απόκτηση τεχνογνωσίας σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα για ενίσχυση των δράσεων του Δήμου
 8. Ενίσχυση της ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ με την ανάρτηση όλων των αποφάσεων που ενδιαφέρουν τους δημότες.

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

Ιωάννα Α. Μπούσια

 


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

 

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ

Α. Στον τομέα Πρόληψης και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας

-       Υλοποίηση Προγράμματος Καταπολέμησης κουνουπιών.

-       Υλοποίηση του Προγράμματος Διαχείρισης-Προστασίας των Αδέσποτων Ζώων. 

-Συνεχής Υγειονομικός έλεγχος όλων των πηγών του Δήμου.

-       Ενημέρωση των πολιτών σε θέματα δημόσιας υγείας γενικού και ειδικού ενδιαφέροντος και λήψη προληπτικών μέτρων προστασίας ευαίσθητων πληθυσμιακών ομάδων με τη θέσπιση και λειτουργία κλιματιζόμενων και θερμαινόμενων χώρων.

-       Πρόκληση υγειονομικών ελέγχων σε ευαίσθητους φορείς (σχολεία, δημοτικούς και ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς κ.λ.π.).


Β. Στον Τομέα Κοινωνικής Μέριμνας

-       Προληπτική ιατρική για τις ευάλωτες ομάδες.
Ολοκλήρωση προγράμματος προληπτικής ιατρικής σε όλα τα σχολεία του Δήμου Πεντέλης
- Ενίσχυση των δημοτικών ιατρείων σε συνεργασία με εθελοντές ιδιώτες γιατρούς.

-       Ολοκλήρωση διαδικασιών για την αδειοδότηση των δημοτικών ιατρείων του Δήμου.

-       Ενίσχυση της συνεργασίας με νοσοκομεία (Σισμανόγλειο, Αμαλία Φλέμινγκ, Παίδων Πεντέλης , Πολυκλινική Ολυμπιακού Χωριού κλπ.) για καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών.

-       Οργάνωση, ανάπτυξη και ενίσχυση του θεσμού της εθελοντικής αιμοδοσίας.

-       Διάθεση φαρμάκων σε άπορους και οικονομικά αδύνατους δημότες.

-       Ενίσχυση εθελοντισμού για τη στήριξη των ανωτέρω δράσεων

-       Ενίσχυση της συνεργασίας του δήμου με το ΚΕΘΕΑ.

-       Ενίσχυση της συνεργασίας του δήμου με την Εταιρεία περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας (ΕΠΑΨΥ). 

-       Στα θέματα ισότητας των φύλων, υλοποιούμε τις δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει με την υπογραφή της Ευρωπαϊκής χάρτας για την ισότητα των φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες.


Γ. Στον Τομέα Παιδείας , Πολιτισμού, Αθλητισμού

- Υλοποίηση προγράμματος Καλοκαιρινής Δημιουργικής Απασχόλησης

-       Ενίσχυση του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης(ΚΔΑΠ) για εξυπηρέτηση μεγαλύτερου αριθμού παιδιών. 

-       Ενίσχυση λειτουργίας Σχολείου Σαββάτου.  

-       Ένταξη στα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης του Δήμου περισσότερων θεματικών ενοτήτων ώστε να υπάρχει δυνατότητα επιμόρφωσης- εκπαίδευσης περισσότερων ατόμων.
-
Επέκταση της Σχολής Γονέων.
- Λειτουργία Ανοιχτού Πανεπιστημίου.
- Υλοποίηση προγράμματος ενισχυτικής διδασκαλίας και στις τρεις (3) Δημοτικές Κοινότητες (Δ.Κ.) με ε 

-       θελοντές καθηγητές για στήριξη των οικονομικά ασθενέστερων μαθητών.
-Στήριξη των πολιτιστικών δράσεων των Συλλόγων του Δήμου.
- Προώθηση ενεργειών προς τον Ε.Ο.Τ. και το Υπ. Πολιτισμού για την παραχώρηση του Μεγάρου Δουκίσσης Πλακεντίας στο Δ. Πεντέλης.

-Προώθηση ενεργειών για δημιουργία Φιλαρμονικής του Δ. Πεντέλης.
- Προώθηση ενεργειών για ενίσχυση – ανανέωση χορωδίας Δ.Πεντέλης.
- Προώθηση διαδικασιών για συντήρηση και ανάδειξη των ιστορικών μνημείων και των ιστορικών και διατηρητέων κτιρίων.

 

 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ – ΣΤΟΧΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

-       Κοινωνική Μέριμνα
-Επέκταση του Βρεφονηπιακού Σταθμού στη Δημοτική Κοιν. Πεντέλης (Διπλάσια δυναμική υποδοχής παιδιών)
-Συμμετοχή του δήμου στο πρόγραμμα της ΕΕΤΑΑ « Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής» με την ένταξη σε αυτό 235 ωφελούμενων μητέρων των οποίων τα παιδιά φιλοξενούνται σε παιδικούς σταθμούς του δήμου.
- Ενίσχυση των παιδικών σταθμών του δήμου ώστε να υπάρχει δυνατότητα φιλοξενίας περισσότερων παιδιών( 550 νήπια και βρέφη) . Αρχή που πιστά εφαρμόζουμε. Κανένα παιδί εκτός Βρεφονηπιακού Σταθμού.
-Ενίσχυση των υπηρεσιών πρόνοιας με φυσικοθεραπευτή και ψυχολόγο
-Ολοκληρώθηκαν οι ενέργειες για ένταξη του Οργανισμού Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης στο πρόγραμμα «Κατ’ οίκον φροντίδα Συνταξιούχων»
-Υλοποιήθηκαν εθελοντικές αιμοδοσίες και στις 3 Δ.Κ. σε συνεργασία με τα νοσοκομεία Σισμανόγλειο και Αμαλία Φλέμινγκ
-Δωρεάν διανομή τροφίμων από τα κοινοτικά αποθέματα που διανεμήθηκαν από τον ΟΚΠΑ περίπου 4200 κιλά τροφίμων(τυρί, ζυμαρικά, ρύζι, λάδι).

-Παράλληλα με την λειτουργία από το Ν.Π.Δ.Δ. (ΟΚΠΑ) του θεσμοθετημένου Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου, το «Εθελοντικό Κλιμάκιο Πολιτικής Προστασίας, αξιοποιώντας την δύναμη του εθελοντισμού και την εξασφάλιση χορηγιών από το Δήμαρχο, με την στήριξη και του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ι.Σ. Λάτση, αγωνίζεται για τον δεινοπαθούντα Πεντελιώτη για να του εξασφαλίσει τα μηνιαία τρόφιμα και τα ρούχα του.

-Επίσης το Εθελοντικό Κλιμάκιο Πολιτικής Προστασίας λειτούργησε και την διαδικασία προμήθειας των πολιτών του Δήμου από τον ΠΑΡΑΓΩΓΟ στον ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ με απόλυτη επιτυχία.

-       Εκδόθηκαν-ανανεώθηκαν 125 βιβλιάρια για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ανασφάλιστων και οικονομικά αδύνατων πολιτών του Δήμου Πεντέλης και τρία (3) πιστοποιητικά κοινωνικής προστασίας.
- Άσκηση εποπτείας- ελέγχου σε έξι (6) φιλανθρωπικά σωματεία και ιδρύματα που έχουν την έδρα στο Δήμο και σε εννέα (9) ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς
- Εξασφαλίστηκε η λειτουργία Κοινωνικής Λέσχης σε συνεργασία με την ΕΠΑΨΥ με σκοπό να στηρίξει και να βοηθήσει τα άτομα που έχουν ψυχικά νοσήματα και να συμβάλλει στην ψυχοκοινωνική τους αποκατάσταση .
- Ενταχθήκαμε στους φορείς συνεργασίας με το ΚΕΣΕΘΕΑ για το αναμορφωτικό μέτρο της κοινωφελούς εργασίας ανηλίκων
- Μέριμνα για την αποκατάσταση αστέγων
- Μέριμνα για εμβολιασμούς ανασφάλιστων παιδιών (ενημερωτικά έντυπα σε σχολεία , παιδικούς σταθμούς, ιστοσελίδα του δήμου)
-Λειτούργησαν συμβουλευτικά κέντρα όπως η Σχολή Γονέων.
- Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα με σκοπό τη κοινωνική ένταξη ατόμων ευάλωτων ομάδων και την καταπολέμηση της ανεργίας:

- Υλοποίηση Προγράμματος «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στην Περιφέρεια Αττικής»
- Υποβλήθηκε πρόταση για ένταξη στο Πρόγραμμα «Τοπικές Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης για Ευάλωτες Ομάδες» ΤΟΠΕΚΟ η οποία δεν έγινε δεκτή.
- Υποβλήθηκαν 2 προτάσεις για ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική 2007-2013 και συγκεκριμένα στην κατηγορία «Τοπικά Ολοκληρωμένα Προγράμματα για τη Στρατηγική της Απασχόλησης» ΤΟΠΣΑ, μέσω της συμμετοχής του Δήμου σε 2 Αναπτυξιακές Συμπράξεις : «Πεντελικό» και «Η Δούκισσα της Πλακεντίας». Οι προτάσεις αυτές εγκρίθηκαν και βρίσκονται στο στάδιο της αναμόρφωσης του προγράμματός τους διότι το ύψος της επιχορήγησης περιορίστηκε στο 50% του αιτηθέντος.
Με τα προγράμματα αυτά δίνεται η δυνατότητα στους άνεργους να καταρτιστούν-επιμορφωθούν ώστε να βελτιώσουν τις επαγγελματικές τους δεξιότητες ή να ιδρύσουν δικές τους επιχειρήσεις με σκοπό την ανάπτυξη της απασχόλησης και τη μείωση της ανεργίας στην περιοχή μας.

 

Β. Στον Τομέα Παιδεία-Πολιτισμός –Αθλητισμός

-Υλοποιήθηκε το πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας για παιδιά Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου, και στις τρείς (3) Δημ. Κοινότητες , με εθελοντές καθηγητές για στήριξη των οικονομικά ασθενέστερων μαθητών.
-Λειτο:   .﷽﷽﷽﷽﷽κομεριν     ίων ίξαμε-αναδεικνύγησε μηνιαία συνάντηση της Διοίκησης του Δήμου με την εκπαιδευτική κοινότητα (Δ/τες των σχολικών μονάδων και προεδρεία των συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων), για την αποτελεσματικότερη επίλυση των προβλημάτων των σχολείων.
- Οργανώθηκαν μηνιαίες συναντήσεις με τη διοίκηση του δήμου, τους πολιτιστικούς και αθλητικούς συλλόγους ,με σκοπό την αναβάθμιση και τον καλύτερο συντονισμό των δράσεων στους τομείς του πολιτισμού και του αθλητισμού.
- Διοργάνωση- ενίσχυση ημερίδων για πολιτιστικά θέματα.
-Μέριμνα για εφαρμογή και ενίσχυση προγραμμάτων πολιτισμού όπως Φεστιβάλ Πεντέλης, Πολιτιστικό Καλοκαίρι κλπ., διατήρηση-αναβίωση εθίμων «ΚΕΚΕΣΚΙ» κ.α..
-Ολοκληρώθηκε η αδειοδότηση των αθλητικών εγκαταστάσεων.

Γ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ

Εντάξαμε στα προγράμματα του Υπουργείου Εργασίας ΤΟΠΣΑ –ΤΟΠΕΚΟ δύο (2) έργα μας όπως παρακάτω:

-Υποβλήθηκαν 2 προτάσεις για ένταξη και συγκεκριμένα στην κατηγορία «Τοπικά Ολοκληρωμένα Προγράμματα για τη Στρατηγική της Απασχόλησης» ΤΟΠΣΑ, μέσω της συμμετοχής του Δήμου σε 2 Αναπτυξιακές Συμπράξεις: «Πεντελικό» και «Η Δούκισσα της Πλακεντίας». Οι προτάσεις αυτές εγκρίθηκαν και βρίσκονται στο στάδιο της αναμόρφωσης του προγράμματός τους διότι το ύψος της επιχορήγησης περιορίστηκε στο 50% του αιτηθέντος.
Με τα προγράμματα αυτά δίνεται η δυνατότητα στους άνεργους να καταρτιστούν-επιμορφωθούν ώστε να βελτιώσουν τις επαγγελματικές τους δεξιότητες ή να ιδρύσουν δικές τους επιχειρήσεις με σκοπό την ανάπτυξη της απασχόλησης και τη μείωση της ανεργίας στην περιοχή μας.

 

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ-ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ – ΟΡΑΜΑ


-Στη σημερινή εποχή που η κατάσταση όλων επιδεινώνεται συνεχώς από την υφιστάμενη οικονομική κρίση και απειλείται η κοινωνική συνοχή, καθίσταται ακόμα πιο επιτακτική η ανάγκη οι κοινωνικές δομές και οι φορείς τους να βρίσκονται δίπλα στον Πολίτη.
-Στο πλαίσιο αυτό η Δ/ση Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Παιδείας Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Πεντέλης, υλοποιεί προγράμματα κοινωνικής μέριμνας, ώστε να είναι αρωγός και συμπαραστάτης στους δημότες, εκφράζοντας στο μέγιστο το σεβασμό και τη στήριξη του Δήμου στον άνθρωπο από τη νηπιακή μέχρι και την Τρίτη ηλικία, καθώς και σε όσους ανήκουν στις κοινωνικά ευάλωτες ομάδες.
-Επιπλέον, θα προσφέρει στήριξη σε όλες τις δομές εκπαίδευσης με ιδιαίτερη ευαισθησία στο παιδί και το σχολείο, στον πολιτισμό και τον αθλητισμό, αξιοποιώντας πλήρως τις δομές του Δήμου, με δράσεις που βασίζονται στον εθελοντισμό και τη χορηγία, χωρίς να σπαταλάμε δημόσιο χρήμα και να επιβαρύνεται οικονομικά ο δημότης.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΟΥΛΑΚΟΥ

 


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Κ.Ε.Π.

 1. ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ

Τα ΚΕΠ διεκπεραιώνουν πιστοποιημένες διαδικασίες,   ΑΜΚΑ αλλά και άλλες , οι οποίες δεν πιστοποιούνται όπως:

α) επικύρωση για το γνήσιο της υπογραφής

β) επικυρώσεις γνησίων αντιγράφων

γ) διοικητικές πληροφορίες, που αφορούν στο σύνολο των λειτουργιών της Δημόσιας Διοίκησης.

Συνοπτικά τα ΚΕΠ διεκπεραίωσαν τις κάτωθι διαδικασίες για το 2012:

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

ΑΜΚΑ

ΣΥΝΟΛΑ

ΚΕΠ 790-ΚΕΝΤΡΙΚΟ

3397

563

3960

ΚΕΠ 790Π-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

317

42

359

ΚΕΠ 631-ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

4257

165

4422

ΚΕΠ 265-ΠΕΝΤΕΛΗΣ

2030

177

2207

ΣΥΝΟΛΑ

10001

947

10948

 

Σημειώνεται ότι το ΚΕΠ Παράρτημα Μελισσίων, στην πλατεία Αγ. Γεωργίου, σταμάτησε να λειτουργεί την 8/2/2012 λόγω αποχώρησης των   τριών συμβασιούχων εργαζομένων του. Ήδη σήμερα είμαστε σε συνεργασία με το αρμόδιο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης προκειμένου να επιτύχουμε τη λειτουργία του Παραρτήματος με προσωπικό των άλλων Κ.Ε.Π. του Δήμου.

 

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Κ.Ε.Π

Σ. Αδριανός

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

Οι Τοπικοί Αντιδήμαρχοι της Δημοτικής Κοινότητας Μελισσίων κ. Σεβαστός Βορέας και κ. Βασίλειος Μπούρας, Νέας Πεντέλης κα Γραμαμτική Γιαμουγιάννη, κος Θεόδωρος Αποστολόπουλος και κος Αντώνιος Καβουρίδης, Πεντέλης κος Κωνσταντίνος Μωραΐτης και κος Ελευθέριος Κοντουλάκος, λειτούργησαν σε συνεργασία με τους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων για την επίλυση των καθημερινών θεμάτων – προβλημάτων και θεμάτων πολιτικής προστασίας της κάθε Δημοτικής Κοινότητας και την προώθηση των θεμάτων για επίλυση στο Δήμο.

Αντιμετωπίστηκαν σε συνεργασία με την Διεύθυνση Υποδομών θέματα που αφορούν σε καθαριότητα, ηλεκτροφωτισμό, πολιτική προστασία (Χειμώνα- Καλοκαίρι) συντήρηση οδικού δικτύου, σχολείων και λοιπών κτιριακών εγκαταστάσεων, παιδικών χαρών και λοιπών υποδομών σε πνεύμα οικονομίας και αποτελεσματικότητας.

Η διοίκηση του προσωπικού των Δημοτικών Κοινοτήτων κυρίως για τα θέματα πρασίνου, καθαριότητας και πολιτικής προστασίας δεν παρουσίασε προβλήματα από τους Τοπικούς Αντιδημάρχους οι οποίοι και διεκπεραίωσαν με επιτυχία διοικητικά και λειτουργικά θέματα.

Αντιμετωπίστηκαν με συνέπεια και άμεση εξυπηρέτηση τα αιτήματα του δημότη με βάση το τετράπτυχο: γνώση, αυτοψία, θεραπεία, ενημέρωση του πολίτη.

 

 

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

 1.Ολοκληρώθηκε η αδειοδότηση των αθλητικών χώρων.

2.Έχουν γίνει οι απαραίτητες εργασίες και βρίσκεται στο τελικό στάδιο η αδειοδότηση του Κολυμβητηρίου της Δημοτικής Κοινότητας Μελισσίων.

3.Ενισχύθηκαν όλα τα αθλητικά προγράμματα παιδιών και ενηλίκων.

4.Λειτούργησαν μαθήματα στα πολιτιστικά κέντρα και των τριών (3) Δημοτικών Κοινοτήτων.

5.Λειτούργησαν και φέτος τα προγράμματα καλοκαιρινής απασχόλησης των παιδιών του Δήμου μας με τη συμμετοχή άνω των πεντακοσίων (500) παιδιών και από τις τρεις (3) Δημοτικές Κοινότητες.

6.Λειτούργησε δωρεάν καλοκαιρινή αθλητική απασχόληση για τους εφήβους της πόλης μας.

7.Διοργανώθηκαν πολιτιστικές δράσεις στα Πολιτιστικά Κέντρα των τριών Δημοτικών Κοινοτήτων.

8.Έγιναν εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης όλων των χώρων του Οργανισμού.

9.Λειτούργησαν τμήματα εκμάθησης ηλεκτρονικών υπολογιστών σε παιδιά και ενήλικες.

10.Υπήρχε συνεχής συνεργασία και ενίσχυση των αθλητικών σωματείων του Δήμου μας.

11.Συμμετείχαμε στην οργάνωση αθλητικών αγώνων και πανελληνίων πρωταθλημάτων σε διάφορα αγωνίσματα.

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ 2012 

 

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

ΠΟΣΟ

1

Τακτική οικονομική ενίσχυση μέσω Δήμου Πεντέλης

 

470.000,00

2

Συνδρομές μελών για τα προγράμματα Αθλητισμού

230.644,17

3

Συνδρομές   μελών για τα προγράμματα Πολιτισμού

4.001,50

4

Έκτακτα Έσοδα

13.336,00

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

717.981,67

 

Ο Πρόεδρος του Ν. Π. Αθλητισμού-Πολιτισμού 

Νίκος Τόλιος


 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

 

1. Κατάσταση την 01/01/2012:

Στόχος (όπως είχαν τεθεί στις 31-12-2011):

Βραχυπρόθεσμοι: 2012

 1. Κατασκευή 2ου Π.Σ. στη Δ.Ε. Πεντέλης κόστους ενενήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (95.000,00€).

ΥΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 01-01-2012 ΕΩΣ 31-12-2012

 1. Για μια ακόμα χρονιά ΚΑΝΕΝΑ ΠΑΙΔΙ ΕΚΤΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
 2. Συνεχίστηκε η υπαγωγή στο πρόγραμμα της ΕΕΤΑΑ με ΔΩΡΕΑΝ ΤΡΟΦΕΙΑ για 230 παιδιά του Δήμου Πεντέλης και εξοικονόμηση επιχορήγησης από το Δήμο προς το Ν.Π. ύψους περίπου 600.000,00€
 3. Συνεχίστηκε το πρόγραμμα ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ από τα κοινοτικά αποθέματα της Ε.Ε., με περισσότερα από 350 ωφελούμενα άτομα.
 4. Από το Οικονομικό Έτος 2012 δεν έμειναν ανεξόφλητες υποχρεώσεις (τα ΠΟΕ 2012 εξοφλήθηκαν σε ποσοστό 100% εντός α τετραμήνου 2013)
 5. Για πρώτη φορά λειτουργία προγράμματος δημιουργικής απασχόλησης ΣΑΒΒΑΤΟΥ με τη συμμετοχή περισσότερων των 20 παιδιών.
 6. Για πρώτη χρονιά πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης Αυγούστου.

2. Δράσεις

Α. Στους Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς

 • Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το σχολικό έτος 2011-2012, έχοντας προσφέρει άριστες παιδαγωγικές υπηρεσίες σε περισσότερα από 480 βρέφη και νήπια.

Β. ΚΔΑΠ

 • Επαναλειτουργία του ΚΔΑΠ το Φεβρουάριο του 2012 με 15 παιδιά και ένταξη σε πρόγραμμα χρηματοδότησης ΕΣΠΑ. (μελέτη, εργαστήρι μουσικοκινητικής αγωγής, αθλητικές δραστηριότητες))
 • Καλοκαιρινή δημιουργική απασχόληση. Φέτος για πρώτη χρονιά συνδιοργανώθηκε με τον ΟΠΑΘ το πρόγραμμα καλοκαιρινής δημιουργικής απασχόλησης με συμμετέχοντες περισσότερα από 500 παιδιά ηλικίας 5-12 ετών. Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε το διάστημα 18-06-2012 εως και 27-07-2012.
 • Υλοποιήθηκε για πρώτη χρονιά πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης τον Αύγουστο 2012 με περισσότερες από 20 συμμετοχές παιδιών ηλικίας 5-12 ετών.

Γ. ΚΑΠΗ

 • Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού 2012 περισσότερα από 300 μέλη των ΚΑΠΗ συμμετείχαν σε δωρεάν θεραπευτικά θαλάσσια μπάνια.
 • Κατά τη διάρκεια του έτους 2012 πραγματοποιήθηκαν 5 μονοήμερες εκδρομές και 5 ψυχαγωγικοί περίπατοι για τα άτομα τρίτης ηλικίας του Δήμου μας και 15 θαλάσσια μπάνια.
 • Πραγματοποιήθηκε για άλλη μια χρονιά με επιτυχία το πρόγραμμα μελών ΚΑΠΗ στα Νιφορέικα Αχαΐας (Πάσχα 2012)
 • Υλοποιήθηκαν για τα μέλη ΚΑΠΗ, με έδρα το ΚΑΠΗ Μελισσίων, ψυχαγωγικές και εκπαιδευτικές δράσεις όπως μαθήματα χορού, σκάκι, ραπτική, εκμάθηση Αγγλικής και Γαλλικής γλώσσας, καθώς και τμήμα Χορωδίας και τμήμα Latin. 

Δ. ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

Με το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» ωφελούνται των υπηρεσιών ανήμποροι συμπολίτες μας, ενώ συνεχίστηκε η εξυπηρέτηση 80 περίπου ατόμων, που ήταν ήδη ενταγμένα κατά τα προηγούμενα έτη και διευρύνθηκε η ακτίνα δράσης του προγράμματος σε όλες τις δημοτικές ενότητες του Δήμου Πεντέλης.

Το Ν.Π. συμμετέχει στην παράταση του προγράμματος για το έτος 2013 με φιλοδοξία να αυξήσει τον αριθμό των επιδοτούμενων εξυπηρετούμενων. 

Δ. Δωρεάν Διανομή Τροφίμων για ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες.

Με την υπαγωγή του Ν.Π. στο πρόγραμμα Δωρεάν Διανομής Τροφίμων διευκολύνθηκαν πλέον των 200 οικογενειών που υπέβαλαν αίτηση, στις οποίες διανεμήθηκαν προϊόντα από τα αποθέματα της Ε.Ε. (περίπου 363 κιλά γραβιέρα, 363 κιλά φέτα, 1815 κιλά ρύζι, 1089 κιλά ζυμαρικά και 363 κιλά ελαιόλαδο).

Το Ν.Π. συμμετέχει εκ νέου στην προκήρυξη για το έτος 2013 με φιλοδοξία να πολλαπλασιάσει τόσο τον αριθμό των εξυπηρετούμενων όσο και τις διανεμόμενες ποσότητες.

Ε. Αιμοδοσίες

Κατά το έτος 2012 πραγματοποιήθηκαν τρεις τακτικές αιμοδοσίες (Μάρτιο, Ιούνιο & Νοέμβριο) με συνολικό αποτέλεσμα τη συγκέντρωση περισσότερων από 140 μονάδων αίματος.

ΣΤ. Διοικητική Υπηρεσία

 • Ολοκληρώθηκε η μεταστέγαση στο νέο κτίριο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, επί των οδών Σκιάθου 5 & Μπακογιάννη, Μελίσσια.
 • Ψηφίστηκαν όλοι οι οριζόμενοι από τη σχετική νομοθεσία κανονισμοί του Ν.Π.

3. Οικονομικά

 1. Καταρτίστηκε εμπρόθεσμα ο προυπολογισμός του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Δήμου Πεντέλης» το Δεκέμβριο 2012.
 2. Έγινε έκδοση Χρηματικών Ενταλμάτων και Αποστολή προς την Υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Επίτροπος) –, εντός των προθεσμιών που είχε υποδειχθεί, και όλα τα Χ.Ε.Π. (Χρηματικά Εντάλματα) επέστρεψαν στην Ταμειακή Υπηρεσία του ΝΠΔΔ ΕΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΑ.

 

 1. Εξοφλήθηκαν όλες οι :

α. ανελαστικές δαπάνες οικονομικού έτους 2012

β. μισθοδοσίες προσωπικού οικονομικού έτους 2012

γ. κρατήσεις – ασφαλιστικά ταμεία οικονομικού έτους

 

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ 01/01/- 31/12/2012

Α/Α

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ

1.

ΤΑΚΤΙΚΑ

978.233,63€

2.

ΕΚΤΑΚΤΑ

688.586,90€

3.

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

533.102,81€

 

ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ

 

4.

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

110.495,91€

 

ΑΠΟ ΧΡΗΣΗ 2011

 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

2.310.419,25€

 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠO 01/01- 31/12/2012

 

Α/Α

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ

1

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

1.214.622,71€

2

Αμοιβές αιρετών και τρίτων

58.219,78€

3

Παροχές τρίτων

92.078,24€

4

Φοροι τέλη

265,00€

5

Λοιπά γενικά έξοδα

99.755,66€

6

Πληρωμές για εξυπ. δημ. πιστης

2.537,86€

7

Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων

94.621,78€

8

Λοιπά έξοδα

380,26€

9

Επενδύσεις

19.968,22€

10

Πληρωμές ΠΟΕ

53.911,79€

11

Αποδόσεις

604.119,54€

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

2.240.480,84€

 1. Έγιναν έντεκα (11) πρόχειροι διαγωνισμοί, με θετικό έλεγχο από Υπηρεσία Επιτρόπου και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση.
 2. Καταρτίστηκε ο Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2012 στις 30/11/2011 και ψηφίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 03/12/2012 (αριθμ. Απόφασης125/2012).

4. Πολιτικά

 • το Δ.Σ. έλαβε συνολικά το έτος 2012, 146 αποφάσεις
 • 59% των αποφάσεων του Δ.Σ. (86 αποφάσεις) ελήφθησαν ΟΜΟΦΩΝΑ
 • 41% των αποφάσεων του Δ.Σ. (60 αποφάσεις) ελήφθησαν ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ.

Το Ν.Π. μέσω των δράσεων και εργασιών του φιλοδοξεί να είναι ο εκτελεστικός βραχίωνας, άσκησης κοινωνικής πολιτικής για την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Πεντέλης, παρέχοντας υπηρεσίες σε άτομα που ανήκουν στις ευαίσθητες ηλικιακές ομάδες της πρώτης και τρίτης ηλικίας, και αναπτύσσοντας δράσεις προς άτομα ευπαθών ομάδων, αλλά και προς κάθε πολίτη που είτε συγκυριακά είτε μονιμότερα το έχει ανάγκη.

 

Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ.

Δημήτριος Αποστολάκος

 

 

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Α΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β΄ΒΑΘΜΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Οι Πρόεδροι των Νομικών Προσώπων Α΄βάθμιας Εκπαίδευσης κος Ηλίας Τσουχνικάς και Β΄Βάθμιας Εκπαίδευσης κα Άντα Μπούσουλα και τα Διοικητικά Συμβούλια των Σχολικών Επιτροπών, διαχειρίστηκε με επιτυχία σε συνεργασία με την Διεύθυνση των Υποδομών, όλα τα θέματα που αφορούν στη συντήρηση και βελτίωση των σχολικών εγκαταστάσεων Α΄βάθμιας και Β΄βάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι αρμόδιες Διευθύνσεις του Δήμου στήριξαν την λειτουργία των Σχολικών Επιτροπών στα θέματα αρμοδιότητάς τους.

Ο Δήμος με μηνιαίες συντονιστικές συσκέψεις των Διευθυντών των Σχολικών Μονάδων του Δήμου, των Διευθύνσεων του Δήμου και των Προέδρων των Σχολικών Επιτροπών χάρασσε τη στρατηγική στο θέμα και συντόνιζε και ήλεγχε τη λειτουργία τους.

Με τη λήξη του 2012 μεταφέρθηκε στο 2013 ως ΠΟΕ το ποσό των είκοσι οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων έξι ευρώ και πενήντα ενός λεπτού (28.806,51€).

Θα πρέπει να σημειώσουμε τα εξής:

Ποσό ΠΟΕ 2011 πέντε χιλιάδες εβδομήντα δύο ευρώ και σαράντα έξι λεπτών (5.072,46€)ενώ ποσό ΠΟΕ 2008-2010 είκοσι χιλιάδες διακόσια δέκα έξι ευρώ και σαράντα τέσσερα λεπτά (20.216,44€).

 

Συνολικά για την Α΄βάθμια Σχολική Επιτροπή διετέθησαν από το Κράτος στο Δήμο:

Α/Α

ΦΟΡΕΑΣ

ΠΟΣΟ ( )

1

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

112.037,52

2

ΕΘΝ. ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ

90.513,37

3

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

85.000,00

 

Σ Υ Ν Ο Λ Ο

287.550,89

 

Με τη λήξη του 2012 μεταφέρθηκαν στο 2013 ως ΠΟΕ το ποσό των

ΠΟΕ 2012

28.806,51

ΠΟΕ 2011

5.072,46

ΠΟΕ 2008-2010

20216,44

ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΕ ΓΙΑ 2013

54.095,41

 

Συνολικά για την Β΄βάθμια Σχολική Επιτροπή διετέθησαν τα εξής έσοδα:

Α/Α

ΦΟΡΕΑΣ

ΠΟΣΟ ( € )

1

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

72.382,52

2

ΕΘΝ. ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ

58.794,56

3

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

152.500,00

 

Σ Υ Ν Ο Λ Ο

283.677,08

 

Με τη λήξη του 2012 μεταφέρθηκε στο 2013 ως ΠΟΕ το ποσό των τριών χιλιάδων εξακοσίων πενήντα εννέα ευρώ και πενήντα δύο λεπτών (3.659,52€) και υπόλοιπο ταμείου εξήντα μία χιλιάδες πεντακοσίων σαράντα έξι ευρώ και ογδόντα εννέα λεπτά (61.546,89€).

Θα πρέπει εδώ να αναφερθεί ότι υπάρχει μία οφειλή από το 2002 έως το 2010 που αφορά σε Σχολική Επιτροπή της Νέας Πεντέλης ποσού 58.224,00 για οφειλή στην ΕΥΔΑΠ.

Ο Πρόεδρος του Ν.Π.                                               Η Πρόεδρος του Ν.Π.

Α΄βάθμιας Εκπαίδευσης                                            Β΄βάθμιας Εκπαίδευσης

 

Ηλίας Τσουκνικάς                                               Αρχοντία Χάνου- Μπούσουλα

 

 


Συμπολίτισσες- Συμπολίτες,

 

-Με αισθήματα Ευθύνης και Σεβασμού στην επιλογή σας, αναλάβαμε πριν τρία χρόνια περίπου τη διοίκηση του νέου Καλλικρατικού Δήμου Πεντέλης.

-Με ένα καινούργιο για την Αυτοδιοίκηση θεσμικό Περιβάλλον που καθημερινά φαίνεται να διαμορφώνεται σε ένα όλο και δυσκολότερο οικονομικό και λειτουργικό περιβάλλον, κληθήκαμε να συστήσουμε και να λειτουργήσουμε το νέο Δήμο Πεντέλης.

-Στον αγώνα μας για το στήσιμο και τη λειτουργία του νέου Δήμου αντιμετωπίσαμε και αντιμετωπίζουμε σοβαρά προβλήματα οικονομικής και λειτουργικής κακοδιαχείρισης του χτες στη Δημοτική Κοινότητα Μελισσίων που αναδείξαμε - αναδεικνύουμε δυστυχώς καθημερινά και αγωνιζόμαστε να θεραπεύσουμε για το καλό του τόπου και των ανθρώπων του.

-Μόνος στόχος μας στον αγώνα μας ένας Δήμος λειτουργικός, δίπλα στον Πολίτη που δοκιμάζεται σήμερα και για τον οποίο τα αυτονόητα είναι ζητούμενα, χωρίς εμπάθειες, ρεβανσισμούς, έχθρες, ίντριγκες και συμφέροντα.

-Το ευρύτερο περιβάλλον στο τοπικό και εθνικό επίπεδο με την εργασιακή ανασφάλεια, την οικονομική αβεβαιότητα, την κοινωνική απαξίωση, την εγκληματικότητα, τη διαπλοκή και τα συμφέροντα, μόνιμη απειλή στο δίκαιο και καθαρό μας αγώνα.

-Στηριχθήκαμε για τον αγώνα μας στις αρχές του κινήματός μας:

-Στην Ανεξαρτησία του κινήματός μας.

-Στην αδιαμφισβήτητη Καθαρότητα και Εντιμότητά μας.

-Στην Εργατικότητά μας.

-Στη Λιτότητα έκφρασης της αυτοδιοικητικής προσφοράς μας.

-Στην Ανθρωπιά μας.

-Στη Διαφάνεια.

-Στην πειθαρχημένη, ιεραρχημένη Λειτουργία μας, με Έλεγχο και Διαδικασίες.

-Επενδύσαμε στο ανθρώπινο δυναμικό αιρετών και εργαζομένων.

-Με κύριο μήνυμα λόγων και έργων «προχωράμε μπροστά» χωρίς να μας φρενάρουν κακίες και δολοπλοκίες αξιοποιώντας τις ικανότητες και εκμηδενίζοντας τα ελαττώματα του προσωπικού μας, αναδείξαμε νέους, ικανούς, καθαρούς και άξιους στη Διοίκηση και στη λειτουργία του Δήμου.

-Περάσαμε το μήνυμα ότι είμαστε υπηρέτες του Πολίτη που υπηρετούμε.

-Πείσαμε ότι τη Διοίκηση τεκμηριώνουν η Αξιοκρατία, το Δίκαιο και το Παράδειγμα.

-Στηρίξαμε τις διοικητικές δομές, τις αρμοδιότητες και τις διαδικασίες.

-Επιβάλλαμε τον επαγγελματισμό με την συνεχή δια βίου εκπαίδευση των εργαζομένων και των αιρετών.

-Αναδείξαμε τον εθελοντισμό και την χορηγία ως κυρίαρχα στοιχεία της δυναμικής μας.

-Καταφέραμε:

-Να εγκαταστήσουμε άριστη αυτοδιοικητική καλλικρατική λειτουργικότητα με δομές, διαδικασίες, διαφάνεια, σύστημα, που τηρούμε πιστά με πλήρη καθημερινό έλεγχο, μετρήσιμα αποτελέσματα, στόχους και στρατηγική.

-Ξεκαθαρίσαμε σε μεγάλο βαθμό ένα σκοτεινό διαχειριστικά και λειτουργικά πεδίο στη Δημοτική Κοινότητα Μελισσίων, όπου οι πολλές ληξιπρόθεσμες οφειλές, οι πέντε κοινωφελείς επιχειρήσεις και οι χωρίς διαδικασίες σε αρκετές περιπτώσεις οικονομικές δοσοληψίες, είχαν δημιουργήσει μία χαοτική οικονομική κατάσταση.

-Πιστεύουμε ότι τελικά νοικοκυρέψαμε τα οικονομικά αφού σήμερα ξέρουμε εν πολλοίς, Τι χρωστάμε, Που το χρωστάμε, Γιατί το Χρωστάμε, Πως θα το αποπληρώσουμε, Ποιές είναι οι δαπάνες που μένουν εκκρεμείς και Ποιές είναι εκείνες που πρέπει να αποφανθούν οι αρμόδιες αρχές για την τακτοποίησή τους.

-Εκτιμούμε ότι τα οικονομικά βάρη που επωμίστηκε ο νέος Καλλικρατικός Δήμος από την κακοδιαχείριση της Δημοτικής Κοινότητας Μελισσίων θα τον βαρύνουν τουλάχιστον και για την επόμενη πενταετία.

-Εξασφαλίσαμε την συντήρηση και την λειτουργικότητα των υποδομών του Δήμου, των εγκαταστάσεων εκπαίδευσης, άθλησης, πολιτισμού, χρηματοδοτήσαμε μικροέργα εκτάκτων καταστροφών από θεομηνίες και την πολιτική προστασία από ιδίους πόρους.

-Γενικά: Από ιδίους πόρους χρηματοδοτήσαμε μικρά και μεγάλα έργα ύψους 97.785,83 €

Από την ΣΑΤΑ έργα ύψους 171.991,76€

Από χρηματοδοτήσεις άλλων φορέων

 

ΘΗΣΕΑΣ

Κέντρο Πρόνοιας – Αλληλεγγύης και Ενημέρωσης της Δημοτικής Κοινότητας Πεντέλης   (75.174,06€). Μέχρι σήμερα για την υλοποίηση του έργου έχει πιστοποιηθεί το ποσό των πεντακοσίων εβδομήντα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα εννέα ευρώ και τριάντα δύο λεπτών (578.889, 32€).

 

ΕΣΠΑ

Κατασκευή Κέντρου Πρόνοιας Μελισσίων. (43.253,57€) συνολική χρηματοδότηση της Διοίκησής μας 1.050.000,00€ περίπου. Το συνολικό κόστος του έργου ανήλθε στο ποσό των δύο εκατομμυρίων τριακοσίων τριάντα μίας χιλιάδων επτακοσίων σαράντα ευρώ και σαράντα τεσσάρων λεπτών. (2.331.740,44 €).

 

Πετύχαμε τις εντάξεις στο:

«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ Ι»: Εξοικονόμηση ενέργειας Μελισσίων του Δήμου Πεντέλης αφορά τα κτίρια του 2ου Δημοτικού Σχολείου Μελισσίων- 1ου Γυμνασίου Μελισσίων-1ου Παιδικού Σταθμού Μελισσίων- Ύψος έργου από Πρόγραμμα από Δήμο 667.979,16 €

«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ»: Επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης το 1ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Πεντέλης και στο 1ο Νηπιαγωγείο Πεντέλης-Ύψος έργου 398.339,22 €.

Προωθούμε για ένταξη:

Ενεργειακή αναβάθμιση και αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) προϋπολογισμού 1.401.053,78 € (ΕΠΠΕΡΑΑ) που περιλαμβάνει το 1ο –6ο και το 2ο Δημοτικά Σχολεία Μελισσίων, το Κρυστάλλειο Δημοτικό Σχολείο Πεντέλης και το 1ο Γυμνάσιο Μελισσίων.

«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013»

-Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού στην οδό Αλεξανδρουπόλεως στη Δημοτική Κοινότητα Μελισσίων, προϋπολογισμού 2.540.000,00 €.

-Ανάπλαση οδού Πόντου- Ψαθά, προϋπολογισμού 1.100.000,00€.

-Έργο αποχέτευσης Καλλιθέας Πεντέλης (γίνονται οι ενέργειες για την κατάθεση πρότασης στο ΕΣΠΑ) και υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης με το Δήμο Γέρακα.

Δημοπρατήσαμε τα παρακάτω έργα:

-Ανακατασκευή οδού Παπαδιαμάντη στη Δημοτική Κοινότητα Πεντέλης. (προϋπολογισμός 36.000,00 € αξία έργου μετά τη δημοπράτηση 17.640,10€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

-Τοπικές αποκαταστάσεις στις πλατείες Αγίου Σίλα και Ηρώων Πολυτεχνείου της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Πεντέλης και ασφαλτόστρωση της οδού Αλ. Διάκου της Δημ. Κοινότητας Μελισσίων του Δήμου Πεντέλης (προϋπολογισμός 64.000,00 € αξία έργου μετά τη δημοπράτηση 29.440,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

-Ανακατασκευή διαφόρων οδών Δήμου Πεντέλης. (προϋπολογισμός 350.000,00 € αξία έργου μετά τη δημοπράτηση 161.655,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

΄Εργα από Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου

2ος Βρεφονηπιακός Σταθμός Δημοτικής Κοινότητας Πεντέλης συνολικού ποσού 95.000,00€

Έργα επισκευής και συντήρησης σχολικών κτιρίων Β΄βάθμιας Εκπαίδευσης συνολικού ποσού 104.163,40 €.

Έργα επισκευής και συντήρησης σχολικών κτιρίων Α΄βάθμιας Εκπαίδευσης συνολικού ποσού 98.831,36 €.

Έργα άλλων φορέων:

Τοποθετήθηκαν είκοσι (20) χιλιόμετρα οπτικές ίνες.

Αλλάχθηκαν εκατόν πενήντα (150) ΚΑΦΑΟ του ΟΤΕ.

-Στον αγώνα μας για τα χρόνια πολεοδομικά προβλήματα και των τριών Δημοτικών Κοινοτήτων απέναντι σε ένα κράτος δύσκαμπτο σε πολλούς τομείς, συνεχίζουμε διεκδικώντας:

-Για τη Δημοτική Κοινότητα Πεντέλης:

-Γ.Π.Σ.

-Επαναφορά του αναθεωρημένου Σχεδίου Γεωργοκτηνοτρόφων.

-Επίλυση των δασικών θεμάτων πάνω στη βασική μας θέση ότι δεν υπάρχει δασική περιοχή εντός των Κεντρικών Πλατειών και των πατροπαράδοτων οικισμών του Δήμου μας.

 

-Για τη Δημοτική Κοινότητα Ν. Πεντέλης:

-Την ένταξη στο σχέδιο της 25ης Μαρτίου και την έγκριση ασφαλτόστρωσης της συνδετηρίου Σουβαλιώτου- Περικλέους.

-Την μεταφορά των πυλώνων της ΔΕΗ.

-Την έγκριση για κατασκευή του γηπέδου ποδοσφαίρου.

 

-Για τη Δημοτική Κοινότητα Μελισσίων:

-Την ένταξη στο σχέδιο 3ης- 4ης Γειτονιάς.

-Την αναθεώρηση του Γ.Π.Σ.

-Την αναθεώρηση της κυκλοφοριακής μελέτης.

-Στα θέματα στήριξης του δοκιμαζόμενου συνανθρώπου μας στο Δήμο αναπτύξαμε στον Οργανισμό Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης, τις αναγκαίες δομές που λειτουργήσαμε. Στηρίξαμε με πρωτοβουλίες του Δημάρχου, τον εθελοντισμό και την χορηγία μέσω του Εθελοντικού μας Κλιμακίου και την ευγενή χορηγία του Ιδρύματος Ι.Σ. Λάτση τους δεινοπαθούντες συμπολίτες μας όπως και το θεσμό «Από τον Παραγωγό στον Καταναλωτή».

-Υλοποιήσαμε τη δέσμευσή μας κανένα παιδί εκτός Βρεφονηπιακών Σταθμών και το 2012 όπως και φέτος. Στηρίξαμε τη λειτουργία των ΚΑΠΗ και των τριών (3) πόλεων και   το Βοήθεια στο Σπίτι.

-Στα θέματα Πολιτισμού και Αθλητισμού με ελάχιστο έως μηδενικό κόστος για το Δήμο, στηρίξαμε τους Πολιτιστικούς και Αθλητικούς Συλλόγους των πόλεών μας, αναπτύξαμε πολιτιστικές και αθλητικές δράσεις με απόλυτη επιτυχία και με μηδενικό κόστος. Λειτουργήσαμε και συντηρήσαμε τις πολιτιστικές και αθλητικές μας εγκαταστάσεις. Προωθούμε με αγώνες την έγκριση χορήγησης του Μεγάρου Δουκίσσης Πλακεντίας στο Δήμο Πεντέλης. Αδειοδοτήσαμε όλες τις αθλητικές εγκαταστάσεις.

-Χάρη στους εργαζόμενους τους εθελοντές και την χορηγία αλλά κυρίως χάρη στο πνεύμα λειτουργίας αιρετών–εργαζομένων-εθελοντών, που εγκαταστήσαμε με βάση την αρχή Δίκαιο και Παράδειγμα στη Διοίκησή μας, με μία άριστη σχεδίαση Πολιτικής Προστασίας, εγκαταστήσαμε και στο νέο Καλλικρατικό Δήμο Πεντέλης, ένα άριστο σύστημα αντιμετώπισης πυρκαγιών, χιονοπτώσεων, πλημμυρών και λοιπών θεομηνιών.

 


Συμπολίτισσες- Συμπολίτες,

-βιώνουμε σαν Έθνος και σαν Δήμος την χειρότερη οικονομικά και ανθρωπιστικά περίοδο του τελευταίου μισού αιώνα. Κατάσταση που διαμόρφωσαν οι λανθασμένες μας επιλογές.

-μακρυά από εμπάθειες, ρεβανσισμούς, δολοπλοκίες, εκβιασμούς και μικρότητες «φεύγουμε μπροστά» με αυτούς που αντέχουν, πιστεύουν, μπορούν, με όσους κατάλαβαν το χτες, συνειδητοποιούν το σήμερα και θέλουν να στηρίξουν το αύριο των πόλεών μας, των ανθρώπων τους και του Δήμου με διάθεση προσφοράς και μόνο.

-Μας ενώνουν οι αρχές και οι κανόνες που λειτουργούμε με κυρίαρχες την Ανεξάρτητη διαδρομή μας, την Τιμιότητα και Διαφάνεια, την Εργατικότητα, τη Λιτότητα στην εξουσία, την Ανθρωπιά και μας χωρίζουν ο κομματοκεντρισμός και τα συμφέροντα.

-Στον αγώνα μας το Δίκαιο δεν έχει ούτε χρώμα ούτε κόμμα και το στηρίζουμε με το παράδειγμά μας, μπροστάρηδες σε κάθε αγώνα.

-Δηλώνουμε καθαρά ότι ο Δήμος μας έχει μία πολύ καλή λειτουργικότητα που θα την κάνουμε άριστη σε πλήρη συνεργασία αιρετών και εργαζομένων.                     Δεν μας ενδιαφέρουν εταιρείες καθαριότητας, πρασίνου ή άλλες για το έργο μας και οι υπάλληλοι του Δήμου είναι όλοι απαραίτητοι για την υλοποίηση της αποστολής του.

- Λάθη γίνονται, η Καθαρότητά μας επιβάλλεται στη Διοίκησή μας με καθημερινές διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου.

 

 

Συμπολίτισσες- Συμπολίτες,

-Ο δρόμος μας είναι μονόδρομος, ρήξη κάθετη και τέλος με ότι και με όποιους έκαναν και κάνουν κακό στον τόπο μας. Ευκαιρία άλλη δεν υπάρχει. Αυτοί που είδαν, που ξέρουν, που θέλουν, που μπορούν να αγωνιστούν σκληρά απέναντι στα συμφέροντα στο κομματοκεντρισμό και στις ίντριγκες με μόνο κίνητρο την αγάπη για τον τόπο και την στήριξη του δοκιμαζόμενου συνανθρώπου μας έχουν θέση εδώ. Υπάρχει λύση για τον τόπο και αυτή είμαστε εμείς, το δείξαμε. Όλοι μαζί μπορούμε, η παθητικότητα δεν λύνει προβλήματα και ο αγώνας έχει κόστος.

Η επιλογή είναι δική σας.

-Μην ξεχνάτε οι κοινωνίες βγαίνουν από τις κρίσεις ΜΟΝΟ με καθαρούς, άξιους και ικανούς που γίνονται ολοκαύτωμα για την υλοποίηση της αποστολής τους.

Ο Δήμαρχος Πεντέλης

Δημήτριος Στεργίου - Καψάλης


Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Ιανουάριος 2021
ΚΥ ΔΕ ΤΡ ΤΕ ΠΕ ΠΑ ΣΑ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Επισκέψεις Ιστοχώρου

σήμερα επισκέφθηκανσήμερα επισκέφθηκαν242
από Ιούνιο 2010 επισκέφθηκαναπό Ιούνιο 2010 επισκέφθηκαν1261363

Χάρτης Ιστοχώρου

sitemap www.stergiou-kapsalis.gr Sitemap για πλοήγηση