Συνάντηση Δημάρχου με την Υπουργό Εργασίας

 Ο Δήμαρχος  παρευρέθηκε στη συνάντηση που οργάνωσε Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με Δημάρχους του Τομέα Αθηνών για το θέμα των προγραμμάτων απασχόλησης που το Υπουργείο πρόκειται να αναπτύξει με βάση το Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο για την στήριξη της εργασίας...


«ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»

 1.Ο Δήμαρχος κος Δημήτριος Στεργίου – Καψάλης παρευρέθηκε στη συνάντηση που οργάνωσε Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με Δημάρχους του Τομέα Αθηνών για το θέμα των προγραμμάτων απασχόλησης που το Υπουργείο πρόκειται να αναπτύξει με βάση το Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο για την στήριξη της εργασίας.

2.Έγινε συζήτηση για τα προγράμματα:

α. Κοινωνική Εργασία με στόχο την τοποθέτηση 55.00 ανέργων σε θέσεις απασχόλησης για υλοποίηση δράσεων κοινωφελούς χαρακτήρα.

β. Τοπικά Προγράμματα Στήριξης Απασχόλησης (ΤΟΠΣΑ) με στόχο τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε Τοπικό / Περιφερειακό επίπεδο μέσω κινητοποίησης των τοπικών φορέων για προετοιμασία ανέργων- ωφελούμενων και ένταξη τους στην αγορά εργασίας.

γ. Νέα Προγράμματα ΟΑΕΔ 2011

3.Οι θέσεις του Δημάρχου ήταν:

α. Ο Δήμος θα προσδιορίζει δράσεις για τη συμμετοχή του στο πρώτο πρόγραμμα πεντάμηνης απασχόλησης με τη σύνταξη Πρωτοκόλλου Συνεργασίας με το Φορέα που θα το υλοποιήσει.

β. Για το δεύτερο πρόγραμμα εξέφρασε τις ανησυχίες του για την βιωσιμότητα και λειτουργικότητα των «Δημοτικών Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων» που θα υλοποιήσουν το πρόγραμμα.

4.Επιπρόσθετα από το Δήμαρχο τονίστηκε το κενό που υπάρχει για τις χρηματοδοτήσεις Δήμων χωρίς επιχειρήσεις ιδιωτικού δικαίου και διευκρινίστηκαν από το Διευθυντή του Ο.Α.Ε.Δ. τα παρακάτω επί των ερωτημάτων του:

α. Η χρηματοδότηση για το πρόγραμμα «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» το 2011 είναι εξασφαλισμένη.Για το 2012 το Υπουργείο εξετάζει τις προοπτικές.

β. Οι ΑΜΕΑ που εργάζονται στις δημοτικές επιχειρήσεις του Δήμου με πρόγραμμα του Ο.Α.Ε.Δ. δύνανται να μεταφερθούν στους Δήμους μετά την λύση και εκκαθάριση των Επιχειρήσεων στις οποίες εργάζονταν αφού η χρηματοδότηση της δράσης αυτής είναι από Εθνικούς Πόρους.