Αποφάσεις Δημάρχου για ορισμό αντιδημάρχων

Ευρετήριο Άρθρου
Αποφάσεις Δημάρχου για ορισμό αντιδημάρχων
Σελίδα 2
Όλες οι Σελίδες

Ο Δήμαρχος Πεντέλης Δημήτρης Στεργίου - Καψάλης, όρισε τους Αντιδημάρχους και τον αναπληρωτή Δημάρχου ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

Μελίσσια, 1 Ιανουαρίου 2011  /  Αρ. Πρωτ.:01

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Δήμαρχος Πεντέλης

Έχοντας υπ’ όψιν:

Το άρθρο 59 του Ν. 3852/2010

Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2001 της Ε.Σ.Υ.Ε. για τον Δήμο Πεντέλης σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους τριάντα χιλιάδες πεντακόσιους έντεκα (30.511) κατοίκους.

Το γεγονός ότι ο Δήμος Πεντέλης έχει τρεις (3) Δημοτικές Κοινότητες:

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α.Ορίζει Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Σεβαστό Βορρέα του Γεωργίου και του μεταβιβάζει κατά τόπο τις αρμοδιότητες στην δημοτική ενότητα Μελισσίων ως εξής:

Όλες οι αρμοδιότητες έχουν σχέση με:

Την λειτουργία των υπηρεσιών καθαριότητας,

Γραφείου κίνησης, συντήρησης και επισκευής μηχανολογικού εξοπλισμού,

Ηλεκτροφωτισμού,

Πράσινου

Προμηθειών

Πολιτικής Προστασίας

Την λειτουργία της Δημ. Συγκοινωνίας

Των Παιδικών χαρών

Την λειτουργία και συντήρηση των κτιρίων των Ν.Π.Δ.Δ.

Των σχολικών κτιρίων

Των δημοτικών κτιρίων

 

Ορίζει Αντιδήμαρχο την Δημοτική Σύμβουλο της πλειοψηφίας κα Γραμματική (Γκρέης) Γιαμουγιάννη του Ιωάννη και του μεταβιβάζει κατά τόπο τις αρμοδιότητες στην δημοτική ενότητα Ν. Πεντέλης ως εξής.

Όλες οι αρμοδιότητες που έχουν σχέση με:

Την λειτουργία των υπηρεσιών καθαριότητας

Γραφείου κίνησης, συντήρησης και επισκευής μηχανολογικού εξοπλισμού,

Ηλεκτροφωτισμού,

Πράσινου

Προμηθειών

Πολιτικής Προστασίας

Την λειτουργία της Δημ. Συγκοινωνίας

Των Παιδικών χαρών

Την λειτουργία και συντήρηση των κτιρίων των Ν.Π.Δ.Δ.

Των σχολικών κτιρίων

Των δημοτικών κτιρίων

 

Ορίζει Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Κωνσταντίνο Μωραΐτη του Ιωάννη και του μεταβιβάζει κατά τόπο τις αρμοδιότητες στην δημοτική ενότητα Πεντέλης ως εξής.

Όλες οι αρμοδιότητες που έχουν σχέση με:

Την λειτουργία των υπηρεσιών καθαριότητας

Γραφείου κίνησης, συντήρησης και επισκευής μηχανολογικού εξοπλισμού,

Ηλεκτροφωτισμού,

Πράσινου

Προμηθειών

Πολιτικής Προστασίας

Την λειτουργία της Δημ. Συγκοινωνίας

Των Παιδικών χαρών

Την λειτουργία και συντήρηση των κτιρίων των Ν.Π.Δ.Δ.

Των σχολικών κτιρίων

Των δημοτικών κτιρίων

 

Ορίζει Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Γεώργιο Καρβουνάκη του Κωνσταντίνου και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες που έχουν σχέση με:

 

Την Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών (πλην των αμεταβίβαστων από τον νόμο αρμοδιοτήτων μας επί του προσωπικού)

Την Δ/νση Οικονομικών (πλην των προμηθειών των οποίων την αρμοδιότητα έχουν οι τοπικού Αντιδήμαρχοι)

Την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

Την Δ/νση Περιβάλλοντος

 

Ορίζει Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Παναγιώτη Μούστρη του Ανδρέα και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες που έχουν σχέση με:

Τον τομέα του πολιτισμού (τον προγραμματισμό, εποπτεία και έλεγχο των πολιτιστικών αθλητικών και κοινωνικών εκδηλώσεων του Δήμου Πεντέλης)

Τον τομέα της παιδείας (εποπτεία της επιτροπής παιδείας, των σχολικών επιτροπών, ή αναφορά στο άρθρο 75 του Δ.Κ.Κ. και στο αντίστοιχο 94 του «Καλλικράτη»)

Την εποπτεία των Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου

Τα θέματα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (λειτουργία της ιστοσελίδας του Δήμου Πεντέλης, εγκατάσταση, λειτουργία, παρακολούθηση του προγράμματος διαύγεια).

 

Β. Οι ανωτέρω Αντιδήμαρχοι υπογράφουν όλα τα έγγραφα της αρμοδιότητας τους και οι αρμοδιότητες αυτές εκτελούνται σύμφωνα με τις διοικητικές διαδικασίες που ισχύουν κάθε φορά στο πλαίσιο λειτουργίας των συστημάτων του Δήμου.

Γ. Σε περίπτωση νομίμου κωλύματος των αντιδημάρχων στους οποίους έχουμε μεταβιβάσει αρμοδιότητές μας, αυτές θα ασκούνται από τον Δήμαρχο ή τον νόμιμο αναπληρωτή του.

Δ. Οι κατά τόπον αρμοδιότητες του αντιδημάρχου που απουσιάζει ή κωλύεται θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ ή από τον ίδιο τον Δήμαρχο.

Ε. Οι ανωτέρω Αντιδήμαρχοι κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. Η ανάκληση αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου.

ΣΤ. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου, και να κοινοποιηθεί στην Περιφερειακή Διοίκηση, στους ανωτέρω αντιδημάρχους, στον προϊστάμενο της Ταμειακής Υπηρεσίας (με δείγματα υπογραφής των Αντιδημάρχων), στους προϊσταμένους των Δ/σεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων του Δήμου.

 

Ο Δήμαρχος Πεντέλης

Δημήτριος Στεργίου – Καψάλης

 

Κοινοποίηση:

Περιφερειάρχη Αττικής

κο Ιωάννη Σγουρό

Αντιδήμαρχο κο Σάββα Βορρέα

Αντιδήμαρχο κα Γραμματική Γιαμουγιάννη

Αντιδήμαρχο κο Κωνσταντίνο Μωραΐτη

Αντιδήμαρχο κο Γεώργιο Καρβουνάκη

Αντιδήμαρχο κο Παναγιώτη Μούστρη

Προϊστάμενο Ταμειακής Υπηρεσίας Δήμου Πεντέλης (με δείγματα υπογραφής Αντιδημάρχων- Συνημμένο 1).

Προϊσταμένους Διευθύνσεων Δήμου Πεντέλης

Προϊσταμένους Τμημάτων Δήμου Πεντέλης

Προϊσταμένους Αυτοτελών Γραφείων Δήμου Πεντέλης

 

Συνημμένο 1 ΜΟΝΟ προς τον Προϊστάμενο της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου

ΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ

ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΑΚΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΥΣΤΡΗΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ

ΣΕΒΑΣΤΟΣ ΒΟΡΡΕΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ (ΓΚΡΕΗΣ) ΓΙΑΜΟΥΓΙΑΝΝΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ:Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Ιούνιος 2021
ΚΥ ΔΕ ΤΡ ΤΕ ΠΕ ΠΑ ΣΑ
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Επισκέψεις Ιστοχώρου

σήμερα επισκέφθηκανσήμερα επισκέφθηκαν272
από Ιούνιο 2010 επισκέφθηκαναπό Ιούνιο 2010 επισκέφθηκαν1301013

Χάρτης Ιστοχώρου

sitemap www.stergiou-kapsalis.gr Sitemap για πλοήγηση