Συνάντηση 17-5-2012

 

 

 

Ημερήσια Συντονιστική Συνάντηση Δημάρχου και   Στελεχών

Δήμου Πεντέλης

 

ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ 17-5-12

1. ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΘΕΜΑΤΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

 

1.1.

Πιστή εφαρμογή τριών αρχών:

- Η διακίνηση δημόσιου χρήματος πραγματοποιείται με όλες τις σύννομες Διαδικασίες

- Οι Διοικητικές & Οικονομικές λειτουργίες πραγματοποιούνται σύννομα και με Διαφάνεια

- Προτεραιότητα πάντα ο Πολίτης

 

 

1.2.

Διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ) για τις θεωρήσεις γνησίων υπογραφών εγγράφων από υπαλλήλους του πρώην Δ. Μελισσίων έπειτα από αίτημα του Προέδρου της ΑΜΝΕΠ

Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών   (τηλ.2132050075)

 

1.3.

Εφαρμογή σε καθημερινή βάση οχήματος και οδηγού επιφυλακής (Αιτήματα μέχρι το μεσημέρι της προηγούμενης ημέρας από Δ/ντες Γραφείων)

Τοπικός Αντιδήμαρχος Δ. Κ. Μελισσίων (τηλ.2132050041)

 

1.4.

Έκδοση Απόφασης Δημάρχου σχετικά με τον ορισμό Επιτροπής που θα πραγματοποιήσει αυτοψίες στα ολοκληρωμένα έργα της ΔΕΤΕΜ και έπειτα να εγκριθούν τα πρωτόκολλα παραλαβής τους από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δ. Πεντέλης

Γραφείο Δημάρχου (τηλ.2132050002)

 

1.5.

Ανάρτηση Δελτίου Τύπου για τη συνάντηση που είχε ο Δήμαρχος με τον υπεύθυνο του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ι. Λάτση κ. Αφεντούλη στις 16/5/2012 για τους όρους και τις διαδικασίες που αποφασίστηκαν σχετικά με την υιοθεσία της Εστίας δωρεάν παροχής τροφίμων, ρούχων & οικιακού εξοπλισμού του Δ. Πεντέλης

Γραφείο Τύπου (τηλ.2132050018)

 

1.6.

Αποστολή εγγράφου σε όλους τους αρμόδιους φορείς για τον εορτασμό του Αγ.Πνεύματος (διεξαγωγή πανηγυριού Αγ. Τριάδας (Δ. Κ. Πεντέλης) πως η οργανωτική σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί στις 28/5/2012 12:00μ.μ.

Δ.Π.Ε. (τηλ.2132050031)

 

1.7.

Κοπή χόρτων στους όρχους οχημάτων των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δ. Πεντέλης και περιμετρικά αυτών.

 

Αντιδήμαρχος Καθαριότητας (τηλ.2132050041)

 

1.8.

Εισήγηση για τα Χρηματικά Εντάλματα Πληρωμής του πρώην Δ. Μελισσίων που έχουν απορριφθεί από την Υπηρεσία του Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου με πράξεις συνολικού ποσού 96.000,00 €

 

Ο.Υ. (τηλ.2132050054)

 

1.9.

Εισήγηση για τα τιμολόγια που έχουν εκδοθεί στον πρώην Δ. Μελισσίων για εργασίες – προμήθειες που πραγματοποιήθηκαν χωρίς διοικητικές πράξεις και διαδικασίες συνολικού ποσού 130.000,00 €

Ο.Υ. (τηλ.2132050054)

 

1.10.

Μελέτη της αριθμ. 27/16-5-2012 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Διατάξεις για φορείς διαχείρισης στερεών αποβλήτων»

 

Δ/νση Υποδομών (τηλ.2132050020)

 

1.11.

Έκδοση εγκυκλίου βάσει της αριθμ. πρωτ.: ΔΙΣΚΠΟ/ Φ.1/οικ. 10885/2-5-2012 Απόφασης του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα: "Ρύθμιση λεπτομερειακών και τεχνικών θεμάτων για την εφαρμογή του Ν. 3861/2010 (ΥΕΚ Β΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις

Προϊσταμένη Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης Πληροφορικής, Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (τηλ.2132050078)

 

1.12.

Προώθηση ενεργειών για τοποθέτηση φωτεινής σηματοδότησης στη συμβολή των οδών Καραμανλή & 17ης Νοέμβρη, Δ. Κ. Μελισσίων

Δ.Π.Ε. (τηλ.2132050031)

 

1.13.

Μελέτη – Εισήγηση επί του υπομνήματος κ. Λυράκου σχετικά με την καταβολή δημοτικών τελών για την Κλινική Λυράκου

Τμήμα Εσόδων (τηλ.2132050061)

 

1.14.

Παρακολούθηση εξέλιξης ενεργειών για τη λειτουργία κεραίας κινητής τηλεφωνίας στην οδό Ελ. Βενιζέλου, Δ.Κ. Μελισσίων

Δ.Π.Ε. (τηλ.2132050031)

 

1.15.

Ενημέρωση αρμόδιου υπαλλήλου της Δ/νσης Πολεοδομίας του Δ. Πεντέλης για την παραλαβή του αρχείου από την Πολεοδομία Αγ. Παρασκευής

Δ.Π.Ε. (τηλ.2132050031)

 

1.16.

Μελέτη του αριθμ. πρωτ. 28959/14-5-2012 εγγράφου της 10ης Υπηρεσίας Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τον προληπτικό έλεγχο δαπανών από το Ελεγκτικό Συνέδριο

 

Ο.Υ. (τηλ.2132050054)

 

1.17.

Αποστολή απάντησης στον κ. Γραφάκο Εμμανουήλ έπειτα από αίτημά του σχετικά με τα οικονομικά στοιχεία τρέχουσας περιόδου του Δ. Πεντέλης

 

Ο.Υ. (τηλ.2132050056)

 

1.18.

Παραλαβή αρχείου κομμωτών

Δ.Π.Ε. (τηλ.2132050031)

 

1.19.

Μελέτη αλλαγών στη διαδικασία άσκησης προληπτικού και προσυμβατικού ελέγχου Χρηματικών Ενταλμάτων Πληρωμής από το Ελεγκτικό Συνέδριο

Ο.Υ. (τηλ.2132050054)

 

1.20.

Μελέτη εγκυκλίου για τη μεταβίβαση σχολικής περιουσίας από τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων – ΟΣΚ στους ΟΤΑ

Τ.Υ. (τηλ.2132050045)

 

1.21.

Εισήγηση επί της Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου σχετικά με την πράξη προσκύρωσης στο οικοδομικό τετράγωνο Ο.Τ 188 Δ, Δ. Κ. Μελισσίων

Δ.Π.Ε. (τηλ.2132050031)

 

1.22.

Προγραμματισμός σύσκεψης με τους αρμόδιους φορείς του Δ. Πεντέλης για την υποβολή προτάσεων προς χρηματοδότηση για το έτος 2012 από το Πράσινο Ταμείο στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος "Αστική Αναζωογόνηση 2012 - 2015".

 

 

Θεματικός Αντιδήμαρχος (τηλ.2132050005)

 

1.23.

Εισήγηση για καταβολή χρηματικού ποσού Κληροδοτήματος Καλαμβόκη στα άπορα παιδιά της Δ. Κ. Μελισσίων για είδη ένδυσης – υπόδησης

 

Γραφείο Δημάρχου (τηλ.2132050002)

 

1.24.

Εισήγηση για Κληροδότημα Ευαγγελινού

Γραφείο Δημάρχου (τηλ.2132050002)

 

1.25.

Καθαρισμός Γενικού Λυκείου Μελισσίων κατά την περίοδο Πανελλαδικών Εξετάσεων

Αντιδήμαρχος Καθαριότητας (τηλ.2132050041)

 

1.26.

Μελέτη εγγράφου αρμόδιας υπηρεσίας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής σχετικά με τη διαδικασία συνομολόγησης δανείων από Δήμους

 

 

Ο.Υ. (τηλ.2132050054)

 

1.27.

 

22/5/2012 10:00π.μ. Σύσκεψη στο Γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Βορείου Τομέα Αθηνών κ. Μανιάτη Κων/νου με θέμα συζήτησης τη Δημιουργία θέσεων Απασχόλησης – Εκπρόσωπος Δημάρχου ο Θεματικός Αντιδήμαρχος                                 κ. Καρβουνάκης Γεώργιος και η Δ/ντρια Δ/νσης Προσωπικού κ. Κούκουνα Αγγελική

Θεματικός Αντιδήμαρχος (τηλ.2132050005) & Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών (τηλ.2132050075)

 

2.        Προγραμματισμένες Συναντήσεις για τις 17/5/2012

Συμμετέχοντεσ

 

 

08:30π.μ. Συνάντηση Δημάρχου με κατοίκους της οδού Τροίας & Εθνάρχου Μακαρίου,

Δ. Κ. Μελισσίων σχετικά με την κατασκευή αγωγού αποχέτευσης

 

17:00μ.μ. Ενημερωτική Συνάντηση ΕΕΤΑΑ με θέμα:

«Ευρώπη 2020: Στρατηγικός Αναπτυξιακός Σχεδιασμός Περιφερειών»

(Κεντρική Αίθουσα ΕΕΤΑΑ – Μυλλέρου 73-77, Μεταξουργείο)

 

 

 

 

Ο Δήμαρχος

Δημήτριος Στεργίου Καψάλης

 

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Ιανουάριος 2021
ΚΥ ΔΕ ΤΡ ΤΕ ΠΕ ΠΑ ΣΑ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Επισκέψεις Ιστοχώρου

σήμερα επισκέφθηκανσήμερα επισκέφθηκαν225
από Ιούνιο 2010 επισκέφθηκαναπό Ιούνιο 2010 επισκέφθηκαν1262853

Χάρτης Ιστοχώρου

sitemap www.stergiou-kapsalis.gr Sitemap για πλοήγηση