Συνάντηση 30-04-2018

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Ημερήσια Συντονιστική Συνάντηση Δημάρχου και Στελεχών

Δήμου Πεντέλης

ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΘΕΜΑΤΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

1.1

Έλεγχος υλοποίησης τρεχουσών υποχρεώσεων κατά Διεύθυνση και Τμήμα.

Γραφείο Δημάρχου

(τηλ.2132050003)

1.2

Παρακολούθηση   δικαστικών υποθέσεων

Δ. Διοικητικού

(2132050075)

1.3

Ενημέρωση από το Δήμαρχο για τις διατάξεις του σχεδίου νόμου με τίτλο «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης- Εμβάθυνση της Δημοκρατίας- Ενίσχυση της Συμμετοχής- Βελτίωση της Οικονομικής και Αναπτυξιακής Λειτουργίας των ΟΤΑ (Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι) – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Φ.Ο.Σ.Δ.Α.- Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΣ»

 

1.4

Εξέταση αιτήματος του Πολιτιστικού Ομίλου Πεντέλης για την διάθεση της Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων της Δημοτικής Κοινότητας Πεντέλης για την πραγματοποίηση εκδήλωσης

Γρ. Δημάρχου (2132050002)

1.5

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής/Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής/Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου με θέμα: Εγκατάσταση και Λειτουργία Νέας Φωτεινής Σηματοδότησης Πεζών επί της Οδού Πηγής πριν τη Συμβολή της με την Οδό Αναπήρων Πολέμου της Δημοτικής Κοινότητας Μελισσίων στο Δήμο Πεντέλης

ΔΠΕ

(2132050026)

1.6

Αποψίλωση χόρτων και αποκομιδή σκουπιδιών από την οδό Αντώνη Τρίτση στην Δημοτική Κοινότητα Μελισσίων

ΔΥΠΟ

(2132050051)

1.7

Εξέταση αιτήματος για τη χορήγηση στοιχείων σχετικά με τη διαγράμμιση στις οδούς Κουντουριώτου και Λήμνου στην Δημοτική Κοινότητα Μελισσίων

ΔΠΕ

(2132050026)

1.8

Εξέταση αιτήματος για την αμφιδρόμηση των οδών Σάμου και Γεννηματά στην Δημοτική Κοινότητα Μελισσίων

ΔΠΕ

(2132050026)

1.9

Διάθεση υλικού για την διεξαγωγή των εσωκομματικών εκλογών της Τ.Ο. της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Δ. Διοικητικού (2132050079)

1.10

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης /Ειδική Γραμματεία για την Κοινωνική Ένταξη των ΡΟΜΑ με θέμα: Κοινοποίηση της ΚΥΑ αρ. οικ. 18987/124/29-3-2018 (ΦΕΚ 1276Β/10-4-2018) που αφορά στη Δημιουργία Οργανωμένου Χώρου Προσωρινής Μετεγκατάστασης Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων.

Δ. Κοιν. Αλληλεγγύης (2132050079)

1.11

Αποστολή εγγράφου προς τις αρμόδιες υπηρεσίες σχετικά με τις καταγγελίες για πραγματοποίηση αυτοσχέδιων αγώνων ταχύτητας στην οδό Καλισσίων

ΔΥΠΟ

(2132050051)

ΩΡΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ

12.00

Συνεδρίαση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (Σ.Τ.Ο.)

Αίθουσα Δημοτικού Σχολείου Δημοτικής Κοινότητας Μελισσίων

19.30

Τακτική Συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΟΠΑΘ

Διασχολικό Αθλητικό Κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας Μελισσίων

Ο Δήμαρχος 

Δημήτριος Στεργίου- Καψάλης