Συνάντηση 05-08-13

 

 

 

Ημερήσια Συντονιστική Συνάντηση Δημάρχου και   Στελεχών

Δήμου Πεντέλης

 

ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ

 

1. ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΘΕΜΑΤΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

 

1.1.

Μελέτη Σχεδίου Απόφασης Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα: «Καθορισμός της διαδικασίας επιλογής των υπαλλήλων που τίθενται σε διαθεσιμότητα, των κριτηρίων επιλογής και κατάταξής τους, τον τρόπο

μοριοδότησής τους και ρύθμιση ζητημάτων λειτουργίας του Τριμελούς Συμβουλίου του άρθρου 5 παρ. 3 του ν.4024/2011 και των Τριμελών Ειδικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων».

Γραφείο Προσωπικού (τηλ.2132050077)

 

1.2.

Προώθηση ενεργειών έπειτα από την τοποθέτηση κεραίας κινητής τηλεφωνίας στη συμβολή των οδών Εθνάρχου Μακαρίου 10 και Αγνώστων Ηρώων, Δ. Κ. Ν. Πεντέλης την Παρασκευή 2/8/2013.

Δ.Π.Ε. (τηλ.2132050029)

 

1.3.

Εισήγηση θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο Δ. Πεντέλης σχετικά με έργο δασικής οδοποιίας στον πρώην Δ. Ν. Πεντέλης το οποίο δεν έχει εξοφληθεί από το 2001 – Χρηματοδότηση ΣΑΝΑ.

Ο.Υ. (τηλ.2132050056) & Νομικός Σύμβουλος (τηλ.2132050016)

 

1.4.

Προσοχή στη συμπεριφορά υπαλλήλων ΚΕΠ Δ. Πεντέλης προς τους πολίτες.

Τα ΚΕΠ πρέπει να είναι η προσφυγή και το στήριγμα των πολιτών στην επίλυση των διοικητικών τους θεμάτων.

 

Προϊστάμενος Δ/νσης ΚΕΠ Δ. Πεντέλης                     (τηλ. 2108105980)

 

1.5.

Προγραμματισμός σύσκεψης Θεματικής Αντιδημάρχου, Προϊσταμένης Οικονομικής Υπηρεσίας Δ. Πεντέλης και Νομικού Συμβούλου σχετικά με το ποσό των           104.000,00 € που ο πρώην Δ. Μελισσίων έδωσε στη ΔΕΤΕΜ χωρίς διαδικασίες – Εισήγηση.

 

Θεματική Αντιδήμαρχος (τηλ.2132050007),   Ο.Υ. (τηλ.2132050056)& Νομικός Σύμβουλος (τηλ.2132050016)

 

1.6.

Αυτοψία στην οδό Σισμανογλείου, Δ. Κ. Μελισσίων έπειτα από επιστολή δημότη σχετικά με τη μετακίνηση κάδων – Εισήγηση.

 

Τοπικός Αντιδήμαρχος Δ. Κ. Μελισσίων           (τηλ.2132050041)

 

1.7.

Μελέτη του αριθμ. πρωτ.: 134112/3730/31-7-2013 εγγράφου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με θέμα: «Έκδοση πράξεων χαρακτηρισμού για την εφαρμογή των διατάξεων των νόμων 4053/2012 και 4070/2012».

Δ.Π.Ε. (τηλ.2132050029)

 

1.8.

Μελέτη – εφαρμογή εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα:  «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του Προϋπολογισμού των Δήμων οικονομικού έτους 2014, τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 7028/3-2-2004 (΄Β 253) απόφασης ‘’Καθορισμός του τύπου του Προϋπολογισμού των Δήμων και Κοινοτήτων’’».

Θεματική Αντιδήμαρχος (τηλ.2132050007) & Ο.Υ. (τηλ.2132050056)

 

1.9.

Παρακολούθηση ενεργειών έπειτα από την αποστολή εγγράφου Συνηγόρου του Πολίτη προς την ΕΥΔΑΠ με θέμα: «Υπερχείλιση αγωγού αποχέτευσης και αποζημίωση βλαβών – υπενθύμιση εγγράφου» στην οδό Ελλησπόντου 2, Δ. Κ. Ν. Πεντέλης.

Τ.Υ. (τηλ.2132050045)

 

1.10.

Μελέτη εγγράφου Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Εφαρμογή της παρ. 2 άρθρου 80 Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Ά 167)».

Γραφείο Προσωπικού (τηλ.2132050077)

 

1.11.

Μελέτη εγγράφου Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Προϋποθέσεις επιχορήγησης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των Νομικών Προσώπων των ΟΤΑ».

Ο.Υ. (τηλ.2132050056)

 

1.12.

Έλεγχος απάντησης Διεύθυνσης Υποδομών Δ. Πεντέλης επί εγγράφου Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Ενέργειες των ΟΤΑ για θέματα πυροπροστασίας».

Δ/νση Υποδομών (τηλ.2132050020-23)

 

1.13.

Μελέτη εγγράφου Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου με θέμα: «Φύλαξη χώρου ΝΙΕΝ στα Μελίσσια, ιδιοκτησίας ΝΑΤ. Το ΝΙΕΝ θα είναι ασφαλισμένο και παράλληλα προσβάσιμο οποιαδήποτε στιγμή απαιτηθεί χωρίς κανένα κώλυμα στα πυροσβεστικά οχήματα.

Τοπικός Αντιδήμαρχος Δ. Κ. Μελισσίων           (τηλ.2132050041)

 

1.14.

Απάντηση επί εγγράφου Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: Δελτίο Καταγραφής Νέων Επενδυτικών Σχεδίων Σ.Δ.Ι.Τ.». 

Τ.Υ. (τηλ.2132050045)

 

1.15.

Μελέτη – εφαρμογή εγγράφου Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Χρέωση δαπάνης κατασκευής αγωγού αποχέτευσης».

Τμήμα Εσόδων (τηλ.2132050061)

 

1.16.

Ανάρτηση ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα Δ. Πεντέλης σχετικά με την έναρξη λειτουργίας τηλεφωνικού κέντρου πληροφόρησης για το Ειδικό Ληξιαρχείο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Δ.Δ. (τηλ.2132050077)

 

1.17.

Απάντηση επί του αριθμ. πρωτ.: ΕΜΠ 44/1-8-2013 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Άμεση παροχή στοιχείων για ένταξη έργων Περιφερειών και Δήμων σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα Χρηματοδότησης».

Τ.Υ. (τηλ.2132050045)

 

1.18.

Ενημέρωση Προϊσταμένων Διευθύνσεων Δ. Πεντέλης σχετικά με τα Πιστοποιημένα προγράμματα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με μοριοδότηση για τους δημόσιους υπαλλήλους.

 

Προϊσταμένη Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης Πληροφορικής, Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (τηλ.2132050078) – Προϊστάμενοι Δ/νσεων Δ. Πεντέλης

 

1.19.

Μελέτη διατάξεων σχετικά με την αναμόρφωση Προϋπολογισμού.

Θεματική Αντιδήμαρχος (τηλ.2132050007)

 

1.20.

Μελέτη του αριθμ. πρωτ.: Π1/1732/23-7-2013 (ΦΕΚ 1869/31-7-2013 τεύχος ΄Β) με θέμα: «Τροποποίηση των Π1/358/27-1-1999, Π1/3305/3-11-2010 &                     Π1/3306/3-1-2010 αποφάσεων» σχετικά με την εξαίρεση προμηθειών από την ένταξή τους στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (Ε.Μ.Π.).

Τμήμα Προμηθειών (τηλ.2132050070-68)

 

Προγραμματισμένες Συναντήσεις για τις 5/8/2013

 

08:30π.μ. Προσυμβούλιο Οικονομικής Επιτροπής Δ. Πεντέλης

 

 

09:30π.μ. Οικονομική Επιτροπή Δ. Πεντέλης

 

 

18:30μ.μ. Προσυμβούλιο Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Πεντέλης

 

 

19:30μ.μ. Δημοτικό Συμβούλιο Δ. Πεντέλης 

 

Συμμετέχοντες

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Δήμαρχος

Δημήτριος Στεργίου - Καψάλης

 

 

 

 

 

 

 

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Ιανουάριος 2021
ΚΥ ΔΕ ΤΡ ΤΕ ΠΕ ΠΑ ΣΑ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Επισκέψεις Ιστοχώρου

σήμερα επισκέφθηκανσήμερα επισκέφθηκαν47
από Ιούνιο 2010 επισκέφθηκαναπό Ιούνιο 2010 επισκέφθηκαν1264499

Χάρτης Ιστοχώρου

sitemap www.stergiou-kapsalis.gr Sitemap για πλοήγηση