Συνάντηση 04-06-2013

 

 

 

Ημερήσια Συντονιστική Συνάντηση Δημάρχου και   Στελεχών

Δήμου Πεντέλης

 

ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ

 

1. ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΘΕΜΑΤΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

 

1.1.

Αποστολή εγγράφου στους Τοπικούς Αντιδημάρχους και στα πληρώματα απορριμματοφόρων οχημάτων Δ. Πεντέλης με θέμα: «Μέτρα ασφαλείας απορριμματοφόρων οχημάτων».

Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών   (τηλ.2132050075)

 

1.2.

Αποστολή εγγράφου στους Διευθυντές των Σχολείων Δ. Πεντέλης σχετικά με το έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής με θέμα: «Προγραμματισμός αντιφυματικού εμβολιασμού 2013-2014» - Προθεσμία μέχρι 25/6/2013.

Δ/νση Κοιν. Πρόνοιας (τηλ.2132050079)

 

1.3.

Εισήγηση επί αιτήματος της Μονάδας «ΣΠΙΤΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΓΑΠΗΣ» σχετικά με την απαλλαγή από καταβολή ή μείωση δημοτικών τελών.

Ο.Υ. (τηλ.2132050061)

 

1.4.

Μελέτη εγγράφου Υπουργείου Υγείας με θέμα: «Συμπληρωματική εγκύκλιος – υπενθυμιστική εγκύκλιος για προγράμματα καταπολέμησης κουνουπιών».

Δ/νση Κοιν. Πρόνοιας (τηλ.2132050079)

 

1.5.

Εισήγηση επί εγγράφου Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αττικής με θέμα:                     «Σχετικά με απόδοση τελών της λαϊκής αγοράς Δ. Κ. Μελισσίων».

Δ.Π.Ε. (τηλ.2132050031) & Ο.Υ.(τηλ.2132050056)

 

1.6.

Αυτοψία στο 2ο Νηπιαγωγείο Δ. Κ. Μελισσίων έπειτα από αίτημά του για ανακατασκευή χωμάτινης αυλής.

Δ/νση Υποδομών (τηλ.2132050020)

 

1.7.

Απάντηση επί εγγράφου Συλλόγου Βρεφονηπιοκόμων Ελλάδας με θέμα:                   «Νέος Κανονισμός λειτουργίας Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών Δ. Πεντέλης».

Θεματικός Αντιδήμαρχος (τηλ.2132050005)

 

1.8.

Απάντηση επί εγγράφου Περιφέρειας Αττικής με θέμα: «Αποκατάσταση βλαβών από πλημμύρες» - Προθεσμία 10/6/2013.

Τ.Υ. (τηλ.2132050051)

 

1.9.

Προώθηση ενεργειών σχετικά με τη δήλωση συμμετοχής υπαλλήλου Τεχνικής Υπηρεσίας Δ. Πεντέλης σε σεμινάριο σχετικά με τις μελέτες έργων που θα πραγματοποιηθεί 17-19/6/2013.

Τ.Υ. (τηλ.2132050051)

 

1.10.

Μελέτη εγγράφου Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα: «Αποσαφήνιση ζητημάτων που έχουν εγερθεί από την εφαρμογή του Ν. 4039/2012» σχετικά με τα αδέσποτα ζώα.

Δ/νση Κοιν. Πρόνοιας (τηλ.2132050079)

 

1.11.

Προώθηση ενεργειών για αντικατάσταση μελών Διαπαραταξιακής Επιτροπής για την επεξεργασία αντικειμενικών αξιών ακινήτων Δ. Πεντέλης.

Θεματική Αντιδήμαρχος (τηλ.2132050007)

 

1.12.

Απάντηση επί εγγράφου Συλλόγου Ηπειρωτών Ν. Πεντέλης και Πεντέλης σχετικά με την παραχώρηση χώρου για πραγματοποίηση εκδήλωσης στις 6/7/2013.

Δ/νση Κοιν. Πρόνοιας (τηλ.2132050079)

 

1.13.

Προώθηση ενεργειών επί απολογίας εταιρείας ALPHA GREEN σχετικά με την απόθεση Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ) στον ΧΥΤΑ Φυλής.

Δ/νση Υποδομών (τηλ.2132050020)

 

1.14.

Απάντηση επί εγγράφου Συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος Ρεματιάς Πεντέλης – Χαλανδρίου με θέμα: «Εφαρμογή του από 9.8/1995 Π. Δ/τος (ΦΕΚ 659/Δ/1995) Χαρακτηρισμός του χειμαρρικού ρέματος Πεντέλης – Χαλανδρίου ως προστατευόμενου τοπίου».

Δ.Π.Ε. (τηλ.2132050031)

 

1.15.

Αποστολή εγγράφου στον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης σχετικά με την αποκατάσταση δασικών δρόμων ζώνης ευθύνης Δ. Πεντέλης έπειτα από την αναφορά του Πυροσβεστικού Σώματος.

Δ/νση Υποδομών (τηλ.2132050020)

 

1.16.

Μελέτη της ΚΥΑ οικ. 15648/273/20.05.2013 (ΦΕΚ 1313/30.05.2013 τεύχος Β’) με θέμα: «Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 4589/182/8-11-2011 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 2639/Β) «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών), για την απασχόληση 5.000 ανέργων ηλικίας 55-64 ετών».

Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών (τηλ.2132050075)

 

1.17.

Προώθηση ενεργειών σχετικά με την τοποθέτηση φωτεινών σηματοδοτών στη διασταύρωση με οδό Κ. Καραμανλή, Δ. Κ. Μελισσίων.

Δ.Π.Ε. (τηλ.2132050031)

 

1.18.

Προώθηση ενεργειών σχετικά με την τοποθέτηση προκατασκευασμένης αίθουσας στο Δημοτικό Σχολείο Δ. Κ. Ν. Πεντέλης.

Τ.Υ. (τηλ.2132050051)

 

1.19.

Μελέτη του αριθμ. πρωτ.: Υ2/53593/ΔΠΓΚ/31.05.2013 εγγράφου του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: «Κατάρτιση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014».

Ο.Υ. (τηλ.2132050054)

 

1.20.

Μελέτη της αριθμ. 40/2013 Πράξης Ελεγκτικού Συνεδρίου Τμήμα 7 σχετικά με την καταβολή δαπάνης από το Δήμο για λογαριασμό του ΝΠΔΔ.

Ο.Υ. (τηλ.2132050056)

 

1.21.

Μελέτη του αριθμ. πρωτ.:   Β/7/15878/2915/23.05.2013 (ΦΕΚ 1265/ 24.05.2013 τεύχος Β’) εγγράφου του Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με θέμα: «Όροι και προϋποθέσεις και ειδικά θέματα εφαρμογής της ρύθμισης «νέας αρχής» των οφειλόμενων εισφορών στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης της Υποπαραγράφου ΙΑ.2 του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107 Α')» και του αριθμ. πρωτ.:

Β/7/15877/2914/23.05.2013 (ΦΕΚ 1265/ 24.05.2013 τεύχος Β’) εγγράφου του Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με θέμα:
«Όροι και προϋποθέσεις και ειδικά θέματα εφαρμογής της πάγιας ρύθμισης των οφειλόμενων εισφορών στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης της Υποπαραγράφου ΙΑ.1 του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107 Α')».

Ο.Υ. (τηλ.2132050056)

 

1.22.

Σύνταξη μελέτης για την επισκευή οδοστρώματος οδού Καλισσίων (στο γεφυράκι μετά το Κοιμητήριο Δ. Κ. Πεντέλης).

Τ.Υ. (τηλ.2132050051)

 

1.23.

Επικοινωνία με Τοπικούς Αντιδημάρχους Δ. Πεντέλης ώστε κανένα απορριμματοφόρο όχημα Δ. Πεντέλης να μην είναι σταθμευμένο στους όρχους με απορρίμματα.

Δ/νση Υποδομών (τηλ.2132050020)

 

1.24.

Αποστολή επιστολής προς τις Ληξιάρχους Δ. Πεντέλης έπειτα από τα άριστα αποτελέσματα επιθεώρησης – ελέγχου Ληξιαρχείων Δ. Πεντέλης από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.

Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών   (τηλ.2132050075)

 

Προγραμματισμένες Συναντήσεις για τις 4/6/2013

08:30π.μ. Συνάντηση Δημάρχου με κατοίκους οδού Εθνάρχου Μακαρίου, Δ. Κ. Μελισσίων.

 

11:00π.μ. Τελετή βράβευσης των Φορέων Αυτοδιοίκησης με τις υψηλότερες κατά κεφαλή επιδόσεις στην ανακύκλωση στο Αμφιθέατρο του ΥΠΕΚΑ, Λ. Μεσογείων 119 Διοργάνωση: Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης.

 

 

18:00μ.μ. Καλοκαιρινή γιορτή 1ου Νηπιαγωγείου Δ. Κ. Μελισσίων με θέμα «Η κυρά – Καλή και οι 12 μήνες», Πολιτιστικό Κέντρο Δ. Κ. Μελισσίων

 

 

 

 

18:00μ.μ. Σύσκεψη Δημάρχου με Θεματικό Αντιδήμαρχο Δ. Πεντέλης, Διευθυντή Δημοτικού Σχολείου Δ. Κ. Ν. Πεντέλης και γονείς παιδιών.

 

Συμμετέχοντες

 

 

Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος, Πολεοδομίας & Λειτουργιών Πόλης Δ. Πεντέλης κ. Ξανθάκος Ι.

 

 

Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Ά/Βαθμιας Εκπαίδευσης Δ. Πεντέλης κ. Τσουχνικάς Ηλίας

 

 

Ο Δήμαρχος

Δημήτριος Στεργίου - Καψάλης

 

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Ιανουάριος 2021
ΚΥ ΔΕ ΤΡ ΤΕ ΠΕ ΠΑ ΣΑ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Επισκέψεις Ιστοχώρου

σήμερα επισκέφθηκανσήμερα επισκέφθηκαν259
από Ιούνιο 2010 επισκέφθηκαναπό Ιούνιο 2010 επισκέφθηκαν1261685

Χάρτης Ιστοχώρου

sitemap www.stergiou-kapsalis.gr Sitemap για πλοήγηση