Συνάντηση 27-11-2012

 

 

 

Ημερήσια Συντονιστική Συνάντηση Δημάρχου και   Στελεχών

Δήμου Πεντέλης

 

ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ

1. ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΘΕΜΑΤΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

 

1.1.

Εισήγηση για εξόφληση εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ» για την προμήθεια ενός (1) πλυντηρίου κάδων από τον πρώην Δ. Μελισσίων

(χρέος 147.217,40 € και δικαστικά έξοδα: 150.000,00 € σύνολο)

 

Θεματικός Αντιδήμαρχος (τηλ.2132050005)

 

1.2.

Μελέτη – εισήγηση για τη στελέχωση με επιπλέον προσωπικό του Βρεφονηπιακού Σταθμού Δ. Κ. Πεντέλης λόγω αύξησης των βρεφών του Σταθμού.

Αρμόδιος Υπάλληλος Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης                     Δ. Πεντέλης» (τηλ.2108032722)

 

1.3.

Επανατοποθέτηση πινακίδας «ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΞΟΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ» στο Κοιμητήριο                 Δ. Κ. Πεντέλης.

Δ/νση Υποδομών (τηλ.2132050020)

 

1.4.

Μελέτη – εισήγηση επί εγγράφου Περιφέρειας Αττικής με θέμα:                             «Διευκρινήσεις σχετικά με διαδικασία τροποποίησης ρυμοτομικών σχεδίων σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων»

Δ.Π.Ε. (τηλ.2132050031)

 

1.5.

Συμπλήρωση ερωτηματολογίου Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών –                       Τμήμα Στατιστικής.

Δ/νση Κοιν. Πρόνοιας (τηλ.2132050079)

 

1.6.

Απάντηση σε έγγραφο Τμήματος Τροχαίας Κηφισιάς με θέμα: «Επικαιροποίηση τηλεφώνων έκτακτης ανάγκης»

Δ/νση Υποδομών (τηλ.2132050020)

 

1.7.

Υποβολή σχετικών αιτημάτων στον Ειδικό Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Ν. Αττικής – ΕΔΣΝΑ για βεβαιώσεις μεταφοράς απορριμμάτων μηνός Δεκεμβρίου μέχρι τις 27/11/2012

 

Δ/νση Υποδομών (τηλ.2132050020)

 

1.8.

Αυτοψία στη συμβολή των οδών Μενάνδρου και 28ης Οκτωβρίου, Δ. Κ. Μελισσίων για τοποθέτηση εναέριου υποσταθμού ΔΕΗ.

Τ.Υ. (τηλ.2132050045)

 

1.9.

Αυτοψία στην οδό Μικράς Ασίας 8, Δ. Κ. Μελισσίων έπειτα από αίτημα δημότη για κοπή πεύκου.

Τοπικός Αντιδήμαρχος Δ. Κ. Μελισσίων (τηλ.2132050041)

 

1.10.

Προώθηση ενεργειών έπειτα από έγγραφο Δ. Αθηναίων – Διεύθυνση Οδοποιίας και Αποχέτευσης σχετικά με την υποβολή 8ου Λογαριασμού και 7ου ΠΠΑΕ του έργου:             «1. Προσθήκη κατ’ επέκταση και καθ’ ύψος με στέγη Δημαρχείου Πεντέλης για τη δημιουργία Κέντρου Ενημέρωσης, Κέντρου Κοινωνικής Μέριμνας και Κέντρου Πρόνοιας, 2. Νομιμοποίηση ισόγειου κτίσματος με στέγη σύμφωνα με το άρθρο 22 Γ.Ο.Κ. 85, 3. Ενίσχυση φέροντος οργανισμού (Ά Φάση)»

 

 

Τ.Υ. (τηλ.2132050050)

 

1.11.

Μελέτη – εισήγηση επί εγγράφου Δ. Αγ. Παρασκευής με θέμα: «Χορήγηση αντιγράφου της αριθμ. 1/1993 Πράξης Τακτοποίησης και Αναλογισμού αποζημίωσης»

Δ.Π.Ε. (τηλ.2132050031)

 

1.12.

Μελέτη του αριθμ. πρωτ.: 34758/12/22-11-2012 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την αντικατάσταση βεβαιώσεων τύπου Α» για τους αλλοδαπούς.

Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών   (τηλ.2132050075)

 

1.13.

Μελέτη – εφαρμογή του αριθμ. πρωτ.: Α20/251/119/21-11-2012 εγγράφου του ΙΚΑ                    (Εγκύκλιος 71) με θέμα: «Κατάργηση εργοδοτικών εισφορών υπέρ Ο.Ε.Κ. και Ο.Ε.Ε. κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4093/2012»

Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών   (τηλ.2132050075)

 

1.14.

Μελέτη του αριθμ. πρωτ.: Φ80000/24815/5019/29-10-2012 εγγράφου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με θέμα: «Αναμόρφωση της είσπραξης ασφαλιστικών εισφορών των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης»

Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών   (τηλ.2132050075)

 

1.15.

Αποστολή εγγράφου στους Προέδρους Σχολικών Επιτροπών Ά/Βαθμιας και ΄Β/Βαθμιας Εκπαίδευσης Δ. Πεντέλης σχετικά με τον επαναπροσδιορισμό ορίων έπειτα από έγγραφο του Διευθυντή Δημοτικού Σχολείου Δ. Κ. Ν. Πεντέλης.

Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης (τηλ.2132050085)

 

1.16.

Απάντηση στο αριθμ. πρωτ.: 44074/22-11-2012 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Τελική ημερομηνία υποβολής Σχεδίων Οικονομικής Υποστήριξης στην Ελεγκτική Επιτροπή του άρθρου 262 του Ν. 3852/2012» – Προθεσμία 10 Δεκεμβρίου 2012.

 

Ο.Υ. (τηλ.2132050056)

 

1.17.

Απάντηση σε έγγραφο Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος με θέμα: «ΑΤΜ της Εθνικής Τράπεζας στη Δ. Κ. πεντέλης – Τέλη χρήσης κοινόχρηστων χώρων ετών 2011-2012»

Τμήμα Εσόδων (τηλ.2132050061)

 

1.18.

Εισήγηση επί εγγράφου Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος σχετικά με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στο Σύμφωνο των Δημάρχων.

Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης Πληροφορικής, Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (τηλ.2132050078)

 

1.19.

Μελέτη Σχεδίου Νόμου: «Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος»

Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών   (τηλ.2132050075) & Ο.Υ. (τηλ.2132050056)

 

1.20.

Απάντηση σε έγγραφο Δημοτικού Συμβούλου Δ. Πεντέλης σχετικά με την επανυποβολή ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης σε τμήμα Ο.Τ. 196.

Δ.Π.Ε. (τηλ.2132050031)

 

1.21.

Προώθηση ενεργειών έπειτα από έγγραφο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με θέμα: «Ανακοίνωση αναδιατύπωσης όρου εγκεκριμένου και συνομολογημένου δανείου του Δ. Πεντέλης για εξόφληση χρεών έως 31/12/2011 προς ισοσκέλιση προϋπολογισμού του έτους 2012 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παράγραφος 2 του Ν. 4038/2-2-2012 (ΦΕΚ 14/Α/2-2-2012) σε συνδυασμό με το άρθρο 1 υποπαράγραφος Γ5.5. του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/12-11-2012) και αποφ. 3435/23-2-2012 ΔΣ του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων»

 

Ο.Υ. (τηλ.2132050056) & Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου                     Δ. Πεντέλης (τηλ.2132050080)

 

1.22.

Αποστολή της αριθμ. 299/2012 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Πεντέλης με θέμα: «Επιβολή και καθορισμός τελών καθαριότητας και φωτισμού Δ. Πεντέλης για το έτος 2013» στη ΔΕΗ μέχρι 30/11/2012.

Ο.Υ. (τηλ.2132050056)

 

1.23.

Αποστολή στοιχείων στο Ταμείο Πρόνοιας για κρατήσεις Βρεφονηπιακού Σταθμού               Δ. Κ. Ν. Πεντέλης για το 1ο τρίμηνο 2011

Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών   (τηλ.2132050075)

 

1.24.

Ενημέρωση γυναικών Δημοτικών και Τοπικών Συμβούλων Δ. Πεντέλης για την Ημερίδα με θέμα: «Ενδοοικογενειακή Βία – Διαστάσεις και Προοπτικές Αντιμετώπισης» που θα πραγματοποιηθεί από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας, Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων του           Δ. Αθηναίων στις 28/11/2012 9:00π.μ. – 15:00μ.μ. στο Πνευματικό Κέντρο                   Δ. Αθηναίων – Αίθουσα Αντώνης Τρίτσης (Δ/νση: Ακαδημίας 50, Αθήνα)

 

Δ/νση Κοιν. Πρόνοιας (τηλ.2132050079)

 

Ο Δήμαρχος

 Δημήτριος Στεργίου - Καψάλης

 

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Ιανουάριος 2021
ΚΥ ΔΕ ΤΡ ΤΕ ΠΕ ΠΑ ΣΑ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Επισκέψεις Ιστοχώρου

σήμερα επισκέφθηκανσήμερα επισκέφθηκαν165
από Ιούνιο 2010 επισκέφθηκαναπό Ιούνιο 2010 επισκέφθηκαν1261286

Χάρτης Ιστοχώρου

sitemap www.stergiou-kapsalis.gr Sitemap για πλοήγηση