Συνάντηση 26-11-2012

 

 

 

Ημερήσια Συντονιστική Συνάντηση Δημάρχου και   Στελεχών

Δήμου Πεντέλης

 

ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ

1. ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΘΕΜΑΤΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

 

1.1.

Μελέτη - έγγραφη ενημέρωση Δημάρχου επί της αριθμ. πρωτ.:ΔΙΔΑΔ/ΔΙΠΙΔΔ/                            οικ. 27052/21-11-2012 Εγκυκλίου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα: «Διαθεσιμότητα-Αργία-Δημοσίευση Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου»

Γραφείο Προσωπικού (τηλ.2132050077)

 

1.2.

Μελέτη - έγγραφη ενημέρωση Δημάρχου επί της αριθμ. πρωτ.: 25542/811/             21-11-2012 Ερμηνευτικής Εγκυκλίου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με θέμα: «Οδηγίες για την εφαρμογή των υποπαραγράφων ΙΑ.10 έως IA.14 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013- 2016» (ΦΕΚ 222/Α΄/12-11-2012)»

Γραφείο Προσωπικού (τηλ.2132050077)

 

1.3.

Μελέτη - έγγραφη ενημέρωση Δημάρχου επί της αριθμ. πρωτ.: Φ80000/                         οικ. 27040/1798/21-11-2012 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με θέμα: «Γνωστοποίηση διατάξεων του ν.4093/2012 και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του»

Γραφείο Προσωπικού (τηλ.2132050077)

 

1.4.

Μελέτη - έγγραφη ενημέρωση Δημάρχου επί της αριθμ. πρωτ.: Φ80020/                         οικ. 26522/978/21-11-2012 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με θέμα: «Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του άρθρου πρώτου υποπαράγραφος ΙΑ.5. περίπτωση 2 του ν. 4093/2012, σχετικά με την μείωση των εφάπαξ βοηθημάτων»

Γραφείο Προσωπικού (τηλ.2132050077)

 

1.5.

Μελέτη - έγγραφη ενημέρωση Δημάρχου επί της αριθμ. πρωτ.: Φ10034οικ/                         26561/472/21-11-2012 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με θέμα: «Δημοσίευση του ν.4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016- Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» (άρθρο πρώτο, υποπαράγρ.ΙΑ.6, παρ.5, ΦΕΚ Α, 222/12-11-12) αναφορικά με τον ανασχεδιασμό της σύνταξης των ανασφαλίστων»

Γραφείο Προσωπικού (τηλ.2132050077)

 

1.6.

Μελέτη - έγγραφη ενημέρωση Δημάρχου επί της αριθμ. πρωτ.: Φ80000/οικ.27037/1797/21-11-2012 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με θέμα: « Εφαρμογή των διατάξεων του νόμου 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» που αφορούν στην αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης για τους ασφαλισμένους των πρώην ειδικών ταμείων»

Γραφείο Προσωπικού (τηλ.2132050077)

 

1.7.

Μελέτη - έγγραφη ενημέρωση Δημάρχου επί της αριθμ. πρωτ.: Φ80020/οικ.26785/987 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με θέμα: «Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του άρθρου πρώτου παράγραφος ΙΑ υποπαράγραφος ΙΑ.5. περίπτωση 1 του ν.4093/2012, σχετικά με την μείωση των συντάξεων»

Γραφείο Προσωπικού (τηλ.2132050077)

 

1.8.

Μελέτη - έγγραφη ενημέρωση Δημάρχου επί της αριθμ. πρωτ.: Φ80020/οικ.26999/992 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με θέμα: «Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του άρθρου πρώτου, υποπαράγραφος ΙΑ.6. περίπτωση 3 του ν. 4093/2012»

Γραφείο Προσωπικού (τηλ.2132050077)

 

1.9.

Μελέτη - έγγραφη ενημέρωση Δημάρχου επί της αριθμ. πρωτ.: Φ10034/                       οικ 27101/484/21-11-2012 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με θέμα: «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων του ν.4046/2012 και του ν.4093/2012» (άρθρο 10 παρ.3) ΦΕΚ Α, 229/19-11-2012), που αφορά στην καταβολή του ΕΚΑΣ.

Γραφείο Προσωπικού (τηλ.2132050077)

 

1.10.

Μελέτη του αριθμ. 2927/Β/1-11-2012 ΦΕΚ με θέμα: «Καθορισμός πρόσθετων προστατευτικών μέτρων για τη μείωση της ελάχιστης απόστασης ασφαλείας μικτών και αμιγώς υγραερίου πρατηρίων, νεοϊδρυόμενων και λειτουργούντων, από κτίρια και χώρους όπως ορίζονται στα εδάφια δ΄, ε΄ και στ΄ της παρ. 2 του άρθρου 4 του Π.Δ. 595/1984, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει»

Δ.Π.Ε. (τηλ.2132050031)

 

1.11.

Αποστολή εγγράφου στους Τοπικούς Αντιδημάρχους Δημοτικών Κοινοτήτων                     Δ. Πεντέλης σχετικά με την ασφάλεια των όρχων στάθμευσης οχημάτων.

Δ/νση Υποδομών (τηλ.2132050020)

 

1.12.

Καθαρισμός - Συντήρηση Κοιμητηρίων Δ. Πεντέλης.

Δ/νση Υποδομών (τηλ.2132050020)

 

1.13.

Εισήγηση επί καταγγελίας δημότη για ιδιοκτησία στην περιοχή 5 Καμάρες,                         Δ. Κ. Μελισσίων.

Δ.Π.Ε. (τηλ.2132050031)

 

1.14.

Απάντηση σε έγγραφο Δημοτικού Συμβούλου Δ. Πεντέλης σχετικά με τον Αντιπρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας.

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου (τηλ.2132050080)

 

1.15.

Εισήγηση επί αίτησης δημότη σχετικά με σύνδεση αποχέτευσης στη συμβολή των οδών Κύθνου και Μυκηνών, Δ. Κ. Μελισσίων.

Τ.Υ. (τηλ.2132050046)

 

1.16.

Προώθηση ενεργειών έπειτα από μηνύσεις Αστυνομικού Τμήματος Μελισσίων σχετικά με τη λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος στη                             Δ. Κ. Μελισσίων.

Δ.Π.Ε. (τηλ.2132050027)

 

1.17.

29/11/2012 9:30π.μ. – 14:00μ.μ. Ημερίδα ΠΕΔΑ για ζητήματα πρόληψης δασικών πυρκαγιών

Γραφείο Δημάρχου (τηλ.2132050003)

 

1.18.

Εισήγηση επί του αριθμ. πρωτ.: οικ. 44048/22-11-2012 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Κινητικότητα υπαλλήλων δημοσίου τομέα –                              Άμεση καταγραφή υπηρεσιακών αναγκών σε προσωπικό»

Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών   (τηλ.2132050075)

 

1.19.

Μελέτη - έγγραφη ενημέρωση Δημάρχου επί της αριθμ. πρωτ.:                                    οικ 2/85127/0022/22-11-2012 Εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: «Κοινοποίηση μισθολογικών διατάξεων»

Γραφείο Προσωπικού (τηλ.2132050077)

 

1.20.

Εισήγηση επί της αριθμ. 43773/21-11-2012 Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών με θέμα: «Κατανομή πιστώσεων των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Δήμων για κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων έτους 2012, (ΣΑΤΑ)» και επί της αριθμ. πρωτ.: 43774/21-11-2012 Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών με θέμα: «Κατανομή πιστώσεων των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Δήμων για επισκευή

και συντήρηση σχολικών κτιρίων έτους 2012, (ΣΑΤΑ)»

Ο.Υ. (τηλ.2132050056)

 

1.21.

Εισήγηση επί των διατάξεων σχετικά με την προϋπηρεσία εργαζομένων που μεταφέρθηκαν από επιχειρήσεις ΟΤΑ (προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» και Α.Μ.Ε.Α) σε ΟΤΑ - άρθρο 16 του ν. 3491/2006.

Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών (τηλ.2132050075)

 

1.22.

Μελέτη ΚΥΑ 24469/Δ5.20/12.11.2012 (ΦΕΚ 3008/13.11.2012 τεύχος Β’) με θέμα: «Καθορισμός αριθμού μαθητών των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ, που θα απασχοληθούν σε φορείς του Δημόσιου Τομέα για πρακτική άσκηση κατά το σχολικό έτος 2012-2013»

Γραφείο Προσωπικού (τηλ.2132050077)

 

2. Προγραμματισμένες Συναντήσεις για τις 26/11/2012

Συμμετέχοντες

 

10:45π.μ. Εγκαίνια νέας πτέρυγας 414 Στρατιωτικού Νοσοκομείου Ειδικών Νοσημάτων, Δ. Κ. Πεντέλης.

18:00π.μ. Δημοτικό Συμβούλιο.

 

 

 

Ο Δήμαρχος 

 Δημήτριος Στεργίου - Καψάλης

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Ιανουάριος 2021
ΚΥ ΔΕ ΤΡ ΤΕ ΠΕ ΠΑ ΣΑ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Επισκέψεις Ιστοχώρου

σήμερα επισκέφθηκανσήμερα επισκέφθηκαν256
από Ιούνιο 2010 επισκέφθηκαναπό Ιούνιο 2010 επισκέφθηκαν1261102

Χάρτης Ιστοχώρου

sitemap www.stergiou-kapsalis.gr Sitemap για πλοήγηση